Účtovné žiadosti

Agenda účtovných žiadostí v sebe spája zoznam požiadaviek na zaúčtovanie do účtovného denníka a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.