Účtovné žiadosti - záložka Zoznam

Seznam účetních žádostí omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Záznamy sú kvôli prehľadnejšiemu zobrazeniu usporiadané do skupín graficky farebne odlíšených podľa toho, ako k sebe logicky patria. Skupinovanie žiadostí prebieha podľa čísla dokladu (takže v jednej skupine sú záznamy jedného účtovného dokladu - tzn. majú spoločný rad dokladov, kód obdobia a poradové číslo - viď štruktúra čísla dokladu). Tzn. v jednej skupine sú záznamy pre zaúčtovanie daného dokladu - koľko takých záznamov bude, závisí od údajov daného dokladu a od použitej účtovnej predkontácie.

Nezaměňujte se saldokontními skupinami. Nejde tu o zobrazovanie saldokontných skupín, saldokontné skupiny sú k dispozícii v účtovnom denníku súvzťažne. Párovanie do saldokontných skupín a zobrazovanie žiadostí (skupinovanie žiadostí) podrobnejšie viď v kap. Vecný obsah - párovanie dokladov.

Skupiny účtovných žiadostí sú zoradené podľa dátumu zaúčtovania (iné triedenie tu kvôli skupinovaniu ani nie je zmysluplné a nie je ani možné iné triedenie nastaviť, tzn. v záložke Obmedzenie nie je pre túto agendu k dispozícii prvok Triedenie.) Jednotlivé skupiny sú graficky zvýraznené inou farbou:

Príklad skupín žiadostí farebne graficky oddelených

Skupiny sú farebne odlíšené pomocou farby vnútornej časti okien a farby popisiek tlačidiel, hintov. Pokiaľ si teda užívateľ upravuje svoju farebnú sadu namiesto štandardnej, mal by si tieto dve farby nastaviť tak, aby boli záznamy rozumne odlíšené a texty v nich sa dali čítať.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Do účtovných žiadostí nie je možné pridávať nové záznamy ručne priamo tu. Žiadosti sa pridávajú automaticky, a to:

  • pri zaúčtovávaní zdrojových dokladov do účtovníctva (vysielanie zdrojových dokladov do účtovníctva) - ak tieto nie sú zaúčtované priamo do denníka (závisí od nastaveného spôsobu účtovania) Ide jednak o zaúčtovanie (vyslanie do účtovníctva) nových dokladov a jednak dokladov opravovaných, ak charakter opravy vyvolá ich preúčtovanie
  • ak je účtovný pohyb "vrátený" funkciou Späť z účtovného denníka (resp. funkciou Späť z denníka súvzťažne)
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Účtovné žiadosti nie je možné mazať, pretože účtovný zápis je účtovným obrazom nejakého existujúceho zdrojového dokladu, ktorý bol zaúčtovaný do žiadostí alebo do denníka (tzn. vyslaný do účtovníctva) a pokiaľ taký zdrojový doklad existuje, musí existovať adekvátny účtovný zápis v denníku alebo aspoň v žiadostiach. Detailnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov.

Účtovná žiadosť "zmizne" zo zoznamu žiadostí zaúčtovaním do denníka alebo v prípade vymazania zdrojového dokladu.

Skopírovať F9 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je možné ich ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Zdrojový doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojových dokladov "cez" agendu Účtovných žiadostí
  • otvoriť samostatne.

Na základe tejto voľby funkcia vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnemu účtovnému zápisu a otvorí ju buď "cez" agendu Účtovných žiadostí alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.).

V agendách zdrojových dokladů je možná i opačná cesta, tj. prohlížení zaúčtování zdrojového dokladu v záložce Zaúčtování s možností přímo z ní vyvolat Účetní žádosti (resp. účetní deník).

Zaúčtovať Enter(*) -

Funkcia vyvolá zaúčtovanie aktuálnej žiadosti (vrátane žiadostí, ktoré sú s ňou v jednej skupine) alebo hromadné zaúčtovanie označených.

Po vyvolaní funkcie sa sprístupní záložka Zaúčtovanie, na ktorej prebieha kontrola a zadanie požadovaných údajov a ich zaúčtovanie do denníka. Vlastný priebeh tohto zaúčtovania sa správa ako sprievodca (wizard). Ďalej viď popis tejto funkcie v záložke Zaúčtovanie.

Rozúčtovať Ctrl + Enter -

Pomocou tejto funkcie môžete danú žiadosť ľubovoľne rozúčtovať. Pracuje iba s aktuálnym záznamom.

Po vyvolaní funkcie pribudne záložka Zaúčtovanie, na ktorej prebieha kontrola a zadanie požadovaných údajov na rozúčtovanie a nakoniec ich zaúčtovanie do denníka. Vlastný priebeh tohto rozúčtovania sa správa ako sprievodca (wizard). Ďalej viď popis tejto funkcie v záložke Zaúčtovanie.

Doklady je tiež možné rozúčtovávať automaticky. A to vtedy, ak je povolený parameter Používať automatické rozúčtovanie súm vo Firemných údajoch a ak sú vyplnené pravidlá v záložke Rozúčtovanie na patričnej predkontácii.

(*) Ak nie je fókus na inom funkčnom tlačidle

Vo všetkých prípadoch sa v zaúčtovaných záznamoch program pokúsi automaticky vykonať párovanie v denníku, pokiaľ je to možné, podľa popísaného princípu párovania.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.