Dokončené výrobky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokončenému výrobku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému stredisku sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Rozúčtovanie Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Zaúčtovanie Zobrazuje číslo aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam.
Dátum

Dátum, s ktorým sa doklad vyšle na zaúčtovanie do účtovníctva (do žiadostí, resp. denníka). Viac viď Dátum účtovania dokladov DKV.

Kontácia

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Výrobok
Výrobný príkaz Číslo dokladu výrobného príkazu, ku ktorému tento dokončený výrobok patrí.
Vyrábaná položka Identifikácia skladovej karty vyrábanej položky, ku ktorej výrobok patrí.
Sériové č./šarže Pri kusových operáciách je tu sériové číslo. Pri dávkových tu nie je nič alebo vyrábaná šarža. Viď tiež Dávkové a kusové operácie.
Dátum a čas výroby Dátum a čas, kedy bol spustený výrobný príkaz (pokiaľ je v Parametroch radov Výrobných príkazov nastavená položka Po spustení výrobného príkazu vygenerovať na hodnotu Dokončené výrobky) alebo kedy bola vykonaná ukončujúca operácia (tzn. dátum ukončujúceho pracovného lístka).
Kooperácie

Začiarkne sa automaticky pri vytvorení pracovného lístka na ukončujúcej operácii, pokiaľ je ukončujúca operácia vyrobená v kooperácii (tzn. má nastavenú hodnotu položky KOO na Áno), alebo je možné ju začiarknuť ručne pri vytváraní dokončeného výrobku cez importného managera.

Množstvo Množstvo, ktoré sa vyrobí.
Ostatné údaje
Prijal Užívateľ, ktorý prijal hotový výrobok na sklad. Príjem je možné vykonať funkciou Príjem na sklad, zrušenie ukončenia potom funkciou Zrušenie príjmu na sklad.
Dátum prijatia Dátum vytvorenia príjemky na sklad.
Skontroloval Užívateľ, ktorý skontroloval hotový výrobok. K dispozícii len vtedy, ak je možné vykonávať kontrolu dokončených výrobkov oddelene od samotného príjmu na sklad, viď nastavenie parametra Kontrola príjmu do skladu.
Dátum kontroly Dátum uskutočnenia kontroly hotového výrobku. Ďalej viď Čas zo servera. K dispozícii je rovnako ako predchádzajúca položka.
Ostatné ceny
Materiálová réžia

Suma materiálovej réžie, ktorá sa na riadok dokončeného výrobku prenesie po ocenení výrobného príkazu v prípade, že je v Nastavení výrobného príkazu začiarknuté, že sa má materiálová réžia zahŕňať do ceny príjmu výrobku, a pokiaľ je parameter Nedokončená výroba vo Firemných údajoch nastavený na Áno.

Spotrebný materiál Suma spotrebného materiálu, ktorá sa na riadok dokončeného výrobku prenesie po ocenení výrobného príkazu v prípade, že je v Nastavení výrobného príkazu začiarknuté, že sa má spotrebný materiál zahŕňať do ceny príjmu výrobku, a pokiaľ je parameter Nedokončená výroba vo Firemných údajoch nastavený na Áno.
Pevná cena Suma pevnej ceny, ktorá sa na riadok dokončeného výrobku prenesie po ocenení výrobného príkazu v prípade, že je v Nastavení výrobného príkazu začiarknuté, že sa má pevná cena zahŕňať do ceny príjmu výrobku, a pokiaľ je parameter Nedokončená výroba vo Firemných údajoch nastavený na Áno.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, ak editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný).

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú.