Dokončené výrobky - záložka Zoznam

Seznam výrobních příkazů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu, príp. z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Pri funkcii Nový môžu nastať drobné odlišnosti podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

Pre zvolený výrobný príkaz sa skontroluje, či je spustený a či nie je ukončený.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Ďalšie možnosti vzniku záznamu dokončených výrobkov:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť doklad F7 -
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

K dispozícii len, ak je inštalované a aktivované sledovanie zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Čítačka Ctrl +B - Slúži na zadanie sériového čísla pomocou čítačky alebo dialógu, ktoré potom v zozname označí. Ak už číslo bolo označené, odznačí ho.
Čítačka ID Ctrl +I -

Slúži na označenie dokončeného výrobku pomocou ID výrobného príkazu, vyrábanej položky, skladovej karty alebo sériového čísla. Zadávaný kód sa skladá z dvanástich znakov, kde prvé 2 znaky sú prefix určujúci typ kódu, a nasledujúcich 10 znakov je vlastné ID príslušného objektu.

Možné prefixy:

  • JO - výrobný príkaz (Job Order)
  • MI - vyrábaná položka (Manufactured Item)
  • SC - skladová karta (Store Card)
  • SB - sériové číslo (Store Batch)
Kontrola

Ctrl +N

alebo

Shift +Ctrl +N

-

Tlačidlo je dostupné len vtedy, ak je parameter Kontrola príjmu do skladu nastavený "Áno".

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Príjem

Ctrl +L

alebo

Shift +Ctrl +L

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Výrobný príkaz

Ctrl +Y

alebo

Shift +Ctrl +Y

-

Otvorí agendu Výrobné príkazy obmedzenú pre aktuálny výrobok. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.
Príjemka HV

Ctrl +H

alebo

Shift +Ctrl +H

-

Otvorí agendu Príjemky hotových výrobkov, kde si je možné príjemky prehliadnuť. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Príjemky hotových výrobkov a otvorí ju buď "cez" agendu aktuálneho záznamu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy PHV. Takto odtiaľ vyvolaná agenda PHV sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to buď podľa PHV, vystavených k označeným záznamom dokončených výrobkov (ak je nejaký označený), alebo v opačnom prípade podľa PHV k aktuálnemu. (Ak výrobok ešte nebol prijatý na sklad, otvorí sa agenda prázdna.)

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy PHV štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.