Ako začať používať agendy skupiny Výroba

Vzhľadom na rôzne požiadavky a špecifikácie jednotlivých výrobných odborov je nutné nastaviť niektoré dôležité parametre, naplniť číselníky, upraviť tlačové zostavy a iné. Správne nastavenie týchto prvkov zaručí optimálne využitie výrobných agend. Prejdite a upravte nižšie uvedené nastavenia podľa podmienok a požiadaviek Vašej výroby. V tejto kapitole sú uvedené kľúčové nastavenia a definície pre agendy výroby. Popis je rozdelený podľa jednotlivých zložiek a skupín. Niektoré nastavenia na seba nadväzujú, preto odporúčame dodržať uvedené poradie.

V nasledujúcom texte nájdete:

Modul Administrácia

 • Firemné údaje - Parametre - V agende Firemné údaje, nastavte parametre pre výrobu. Podrobný popis týchto parametrov viď Firemné údaje - záložka Parametre - Výroba. V parametroch modulu Sklad nastavte na požadovanú hodnotu parameter Nedokončená výroba.

  Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých ďalších parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen tu spomenutých parametrov, ale i ostatných, pretože môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

 • Firemné údaje - Predvyplnenie firmy - V agende Firemné údaje, na záložke Všeobecné\Predvyplnenie je nutné skontrolovať a prípadne nastaviť "Firmu na predvyplnenie". Táto firma sa bude automaticky vkladať na doklady Výdaj materiálu do výroby, Vrátenie materiálu z výroby a Príjem hotových výrobkov. Vloženie firmy do týchto dokladov je povinné. Odporúčame na tento účel vybrať univerzálny záznam z adresára. Napríklad záznam s menom "Bez príslušnosti k firme" alebo založiť záznam pre vlastnú firmu.
 • Rady dokladov pre výrobu - Pri inštalácii výroby súčasne s jadrom sa vytvoria automaticky pri generovaní radov. Pokiaľ sa výroba inštaluje neskôr, je ich nutné vygenerovať. Ide o nasledujúce typy dokladov:
  • Výdaj materiálu do výroby (typ 27)
  • Príjem hotových výrobkov (typ 28)
  • Vrátenie materiálu z výroby (typ 29)
  • Kooperácie (typ CO)
  • Výrobné príkazy (typ JO)
  • Požiadavka na výrobu (typ PQ)
  • Súhrnné pracovné lístky (typ WT)
 • Prístupové práva k agendám a funkciám výroby - Pre výrobné agendy a objekty.
  Na nasledujúcom obrázku je znázornené všeobecné rozdelenie agend modulu Výroba pre jednotlivé oddelenia stredne veľkej firmy. Pri firmách väčšej veľkosti býva rozdelenie členitejšie, pri menších firmách dochádza naopak ku kumulácii niektorých funkcií.

 • Všeobecné odporúčanie pre nastavenie číselníkov rolí a skupín rolí nájdete v kapitole Všeobecná problematika rolí. Pre výrobné spoločnosti sú uvedené príklady a odporúčania pre definície týchto číselníkov v kapitolách Príklad definície stredne veľkej výrobnej spoločnosti, Príklad definície väčšej výrobnej spoločnosti.
 • Modul Výroba

  • Pracoviská a stroje - Aby bolo možné vytvárať technologické postupy, musí byť založený aspoň jeden záznam. Ak budete používať operácie, ktoré sa realizujú výhradne v kooperácii. Odporúčame zaviesť si na tieto účely jedno alebo viac samostatných pracovísk.
  • Režijné sadzby - Aby bolo možné vytvárať technologické postupy, musí byť založený aspoň jeden záznam.
  • Parametre radov Požiadaviek na výrobu - Tieto parametre výrazne ovplyvňujú správanie dokladov a agendy Požiadaviek na výrobu. Podrobný popis týchto parametrov nájdete v kapitole Parametre radov požiadaviek na výrobu.
  • Parametre radov Výrobných príkazov - Tieto parametre výrazne ovplyvňujú správanie dokladov a agendy Výrobných príkazov. Podrobný popis týchto parametrov nájdete v kapitole Parametre radov Výrobných príkazov.
  • Typy technologických postupov - Je nutné definovať minimálne jeden typ a ten tiež označiť ako východiskový. Tento typ postupu bude vkladaný ako východiskový pri zadaní nového záznamu v agende Technologické postupy. Hodnotu položky "Východiskový postup" v detaile typu nastavte na "Áno". V prípade, že bude požadované ručné vytvorenie postupov na Požiadavkách na výrobu, založte ďalší záznam pre tento typ. Aby mohol byť tento typ postupu ponúkaný pre ručnú editáciu, je nutné nastaviť na hodnotu "Áno" položkou "Ručne zadaný postup" v detaile typu.
  • Tarifné triedy - Ak nechcete tarifné triedy používať, nadefinujte si jednu tarifnú triedu s nulovou sadzbou. Túto sadzbu použite aj v prípade, keď používate operácie realizované výhradne v kooperácii.
  • Pracovníci vo výrobe - Pracovníci musia byť najprv naplnení v agende Adresár osôb skupiny Adresár. Z Adresára sa potom vyberajú príslušné osoby do číselníkov Pracovníkov výroby. Ak používate modul Mzdy a personalistika a chcete používať Prenosy PL do miezd, tak je potrebné mať príslušných pracovníkov vedených ako zamestnancov a záznamy pracovníkov výroby si musia zodpovedať. Ďalej musí byť na pracovníkovi vyplnený pracovný pomer a musia byť nastavené parametre na prenos do miezd.

  Modul Skladové hospodárstvo

  • Priradenie radov skladových dokladov skladom - Vyberte pre jednotlivé sklady v záložke Rady skladových dokladov len tie rady dokladov, ktoré im prináležia.

  Modul Účtovníctvo

  • Predkontácie dokladov výroby - Pri inštalácii výroby súčasne s jadrom sa vytvoria základné vzory predkontácií. Pokiaľ sa výroba inštaluje neskôr, je ich nutné doplniť ručne v agende účtovné predkontácie. Samozrejme odporúčame prejsť aj základné vzory a nastaviť ich presne podľa účtovných postupov. Podrobne je táto tematika rozvedená v kapitole Účtovanie o výrobe a súvisiacich dokladoch. Ide o nasledujúce typy dokladov, ktoré sa účtujú:

   • Výdaj materiálu do výroby (typ 27)
   • Príjem hotových výrobkov (typ 28)
   • Vrátenie materiálu z výroby (typ 29)
   • Kooperácie (typ CO)
   • Súhrnné pracovné lístky (typ WT)

  Tlačové formuláre v jednotlivých agendách

   Tlačové formuláre - Pri všetkých využívaných tlačových formulároch by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu. Kľúčové formuláre, ktoré je vhodné odskúšať a upraviť podľa požiadaviek užívateľa, sú:

   • Sprievodka výrobného príkazu - Na tomto doklade je dôležitý najmä zoznam komponentov na výdaj zo skladu a zoznam operácií technologického postupu. Zoznam komponentov a zoznam materiálu sa môžu tlačiť na jednom dokumente alebo samostatne.
   • Výdajka (vratka) materiálu do výroby
   • Príjemka hotových výrobkov
   • Výrobný príkaz - Kontrola realizácie - V tejto zostave je nastavená tolerancia pre porovnanie plánovaného a skutočne vydaného množstva pre jednotlivé komponenty na východiskovú hodnotu. Ako problematické sa zobrazujú len položky, ktoré prekračujú túto toleranciu. Rovnakým spôsobom je nastavená tolerancia pre porovnanie plánovaného a skutočne odvedeného času jednotlivých operácií. Odporúčame nastaviť tolerancie podľa požiadaviek užívateľa.
   • Štatistiky z Pracovných lístkov - Ak sa zadávajú reálne uskutočnené výkony.
   • Statistiky z Neshodné výroby.

  Navedenie nedokončených Výrobných príkazov

   K výrobným príkazom, ktoré budú prechádzať určitým štádiom nedokončenosti, bude vykonávaný len výdaj zostávajúceho materiálu a navádzané budú len zostávajúce výkony. Na zostavenie kompletnej ceny výrobku je možné použiť zadanie cien v položke „Cena pre príjem“ na doklade požiadaviek na výrobu. Tieto ceny musí objednávateľ získať zo svojej predošlej evidencie a doplniť ich do dokladov Požiadaviek na výrobu. Na započítanie tejto položky do ceny výrobkov a polotovarov je nutné dočasne nastaviť parameter „Pevná cena“ v parametroch radu (radov) výrobného príkazu. Po ocenení všetkých príjemiek z takýchto zákaziek je možné vrátiť hodnotu parametra do pôvodného stavu (tzn. po spočítaní cien na príjemkách zo všetkých týchto výrobných príkazov, pozor na opakované rušenie uzávierok skladu).

   Na nedokončené Výrobné príkazy je možné založiť samostatný rad výrobných príkazov. Tým sa odstráni nevýhoda prepínania nastavení započítanej pevnej ceny na jednom rade. Samostatný rad pre nedokončené výrobné príkazy je neskôr (realizáciou všetkých nedokončených výrobných príkazov) možné pomocou prístupových práv zneprístupniť.

   Pri pracovných lístkoch, ktoré sú automaticky generované, je po spustení výrobného príkazu nutné vymazať výkony navedené už v predchádzajúcej evidencii a ich cenu doplniť do položiek na záložke náklady.