Kooperácie - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej kooperácii zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku kooperáciám sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Vyrábané položky v kooperácii Poznámka Výdaje za obstaranie Rozúčtovanie Ručné párovanie

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Výr. príkaz Číslo dokladu výrobného príkazu, pre ktoré sa vytvára kooperácia.
Sklad. karta Kód a názov skladovej karty výrobného príkazu.
Množstvo Počet jednotiek výrobného príkazu.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID
Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia
AccPresetDef_ID
Odkaz na predkontáciu. Väzba na číselník Účtovnej predkontácie v skupine Účtovníctvo.
Firma
Firm_ID
Odkaz na Firmu, ktorá uskutočňuje kooperáciu. Väzba na číselník Adresár firiem v skupine Adresár.
Popis
Description
Popis ku kooperácii.
Cena za materiál  
  plánovaná Plánovaná cena materiálu.
  skutočná Skutočná cena materiálu.
Cena za prácu  
  plánovaná Plánovaná cena za prácu.
  skutočná Skutočná cena práce.
Skutočná cena
CompleteRealPrice
Len na čítanie. Je to súčet skutočnej ceny materiálu a práce.
Kompletné ceny
CompletePrices

Príznak, ktorý hovorí či sú ceny kompletné. Jeho začiarknutím sa zaúčtuje; po zrušení príznaku prebehne odúčtovanie.

Začiarknutie príznaku je podstatné kvôli možnosti ukončenia výrobných príkazov resp. kvôli možnosti ocenenia následných dokladov PHV. Viď tiež všeobecné informácie o spustení a ukončení výrobného príkazu, Uzávierka a ocenenie hotových výrobkov a Účtovanie o výrobe a súvisiacich dokladoch.

Vytvorenie  
  Vykonané Dátum vytvorenia kooperácie.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý kooperáciu vytvoril.
Oprava - Vykonaná  
  Vykonané Dátum opravy kooperácie.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý danú kooperáciu opravil, pokiaľ bola opravovaná.
Odvezenie  
  Plánované Plánovaný dátum odvezenia materiálu.
  Vykonané Dátum, kedy bol materiál skutočne odvezený. Ďalej viď Čas zo servera. Dátum je možné editovať, pokiaľ má užívateľ prístupové právo Editovať dátum odvezenia a privezenia.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý odviezol materiál do kooperácie. Odvoz do kooperácie sa dá uskutočniť funkciou Odvezené.
Privezenie Plánovaný dátum privezenia materiálu.
  Plánované Plánovaný dátum privezenia materiálu.
  Vykonané Dátum, kedy bol materiál skutočne privezený. Ďalej viď Čas zo servera.
Dátum je možné editovať, pokiaľ má užívateľ prístupové právo Editovať dátum odvezenia a privezenia.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý priviezol materiál z kooperácie. Privezenie z kooperácie sa dá uskutočniť funkciou Privezené.
Stredisko
Division_ID
Stredisko z číselníka stredísk danej kooperácie. Povinná položka.
Zákazka
BusOrder_ID

Zákazka z číselníka zákaziek danej kooperácie. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID
Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov danej kooperácie. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt
Project_ID
Projekt z číselníka projektov danej kooperácie. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Objednávka odoslaná
Issued

Doklad kooperácie, je možné využívať priamo ako objednávku na vykonanie danej kooperácie.

Tip pre vás: Na to je určená tlač. zostava Objednávka kooperácie v agende Kooperácií.

Tento príznak slúži na zadanie toho, či už bola objednávka (dopis, fax, email) fyzicky odoslaná. Informatívna položka. Nemá žiadnu väzbu na generovanie objednávok v agende objednávok vydaných.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Vyrábané položky v kooperácii

Subzáložka Vyrábané položky v kooperácii slúži na zobrazenie vygenerovaných vyrábaných položiek. Položky vyrábaných položiek sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Vyrábané položky Operácie postupu Sériové čísla

Vyrábané položky

Subzáložka Vyrábané položky slúži na zobrazenie jednotlivých vyrábaných položiek. Obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam vyrábaných položiek pripravených alebo už odoslaných do kooperácie.

Názov Popis
Úroveň

Vizuální úroveň stromu vyráběných položek seřazený dle pozice ve stromu.

Skladová karta Odkaz na skladovú kartu vyrábanej položky, na ktorej výrobu je evidovaná požiadavka, väzba na agendu Skladové karty v skupine Sklad.
Množstvo celk. Počet jednotiek vyrábanej položky.
Množstvo do koop. Počet jednotiek vyrábanej položky posielaných do kooperácie.
Množstvo z koop. Počet jednotiek vyrábanej položky už vrátených z kooperácie.
Jednotka Jednotka vyrábanej položky.
Dávkové

Príznak indikujúci, ktoré operácie sa k danej vyrábanej položke vyberú:

 • Áno - ak trieda skladovej karty vyrábanej položky nie je "so sériovými číslami" alebo ak trieda karty je "so sériovými číslami", ale boli vybrané len tie operácie postupu, ktoré sú označené ako Dávkové. Tzn. nie sú vybrané žiadne konkrétne sériové čísla a zadáva sa len množstvo.
 • Nie - ak trieda karty je "so sériovými číslami" a aspoň jedna z vybraných operácií je kusová (položka Dávkovo = Nie).

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Opravit vyráběné položky - slouží k pouštění průvodce Výběr vyráběných položek do kooperace a lze použít pouze ve stavu editace. Po jeho stlačení sa kontroluje, či je zvolený výrobný príkaz spustený a či nie je ukončený. Ak nie, zobrazí sa hlásenie "Výrobný príkaz nie je spustený, alebo je už ukončený." a priebeh funkcie sa ukončí. Tiež sa kontroluje, či už nie je zadaný odvoz do kooperácie, ak áno, nie je už možné vyrábané položky editovať. Inak sa spustí sprievodca.
 • Přivézt dávkové - Funkce pro vyráběné položky, u kterých je položka Dávkové = "Ano". Otvorí dialóg na zadanie množstva privezeného z kooperácie. Množstvo sa v dialógu prednastavuje na množstvo, ktoré ešte treba priviezť.

Operácie postupu

Subzáložka Operácie postupu zobrazuje tie operácie postupu, ktoré sa majú uskutočniť v kooperácii. Význam jednotlivých prvkov viď záložka Obsah v agende Technologické postupy.

Sériové čísla

Subzáložka Sériové čísla slúži na zobrazenie sériových čísel označených, odvezených alebo už privezených z kooperácie. Obsahuje:

Horný panel

Ak je začiarknuté "Skryť už privezené sériové čísla" skryjú sa tie záznamy, ktoré majú vyplnenú položku Privezené späť, a to kvôli väčšej prehľadnosti tabuľky.

Zoznam sériových čísel

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam vyrábaných položiek pripravených alebo už odoslaných do kooperácie.

Názov Popis
Sériové číslo Sériové číslo danej vyrábanej položky v kooperácii.
Privezené späť Dátum privezenia daného SČ z kooperácie. Zadáva sa pomocou dvojkliku na dané sériové číslo alebo pomocou funkcií Čítačka alebo Priviezť označ. Ďalej viď Čas zo servera.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname sériových čísel a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka Poznámka slúži na zadanie poznámky týkajúcej sa kooperácie.

Subzáložka Výdaje obstarania

Subzáložka slúži na zadanie záznamov čerpania sumy za obstaranie z rôznych výdajových dokladov. Ďalej viď čerpanie súm z iných dokladov.

Čerpanie z výdajových dokladov nie je povinné, ale ak sa použije, tak je potrebné ho zadať tak, aby celková čerpaná suma nebola vyššia, ako celková cena kooperácie v hlavičke kooperácie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Výdaje obstarania/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii iba v režime editácie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Položka Dátum zaúčtovania sa automaticky nastavuje podľa dátumu vytvorenia dokladu a potom, čo je zadaný dátum privezenia, sa zmení naň.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Odvezené Ctrl +E

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je aktívna subzáložka Hlavička a súčasne vtedy, ak nie je výrobný príkaz ukončený.

Odviezť nie je možné KOO, ktorá už bola odvezená. Je možné ho použiť aj v stave editácie. Nastaví položku Dátum odvezenia na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Pokým nie je zadané odvezenie, je možné pomocou sprievodcu editovať vyrábané položky, ktoré pôjdu do kooperácie.

Privezené Ctrl +Z

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je aktívna subzáložka Hlavička a súčasne vtedy, ak nie je výrobný príkaz ukončený.

Priviezť nie je možné KOO, ktorá ešte nebola odvezená alebo už bola privezená. Je možné ho použiť aj v stave editácie. Po stlačení sa skontroluje, či je všetko z kooperácie privezené, tzn. je zadané privezenie pri jednotlivých sériových číslach, alebo privezené množstvo pri dávkových operáciách zodpovedá množstvu odvezenému. Pokiaľ je všetko v poriadku, nastaví položku Dátum privezenia na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Je možné priviezť aj množstvo, ktoré je nižšie ako odvezené, na čo je užívateľ upozornený otázkou, či si aj napriek tomu želá kooperáciu priviezť.

Ide tiež o jednu z možností vzniku PL.

Čítačka Ctrl+B

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je aktívna subzáložka Vyrábané položky v kooperácii -> Sériové čísla.

Slúži na čítanie sériových čísel. Je dostupná v stave prehliadania aj v stave editácie. Po stlačení prebehne nasledovné:

 • Zistí sa, či sa daná kooperácia už odviezla.
  Ak nie, zobrazí sa hlásenie "Nebol zadaný dátum uskutočnenia odvozu komponentov." a čítanie SN sa ukončí.
 • Po zadaní sériového čísla sa prehľadá zoznam tu zobrazených SN kvôli výskytu zadaného SN.
  • Ak sa zadané SN nenájde, zobrazí sa hlásenie "Sériové číslo SN nebolo nájdené."
  • Ak sa SN našlo, zistí sa či už nie je zadaná položka Privezené späť:
   • Ak je, zobrazí sa hlásenie "Sériové číslo SN už bolo privezené.".
   • Ak nie je, táto položka sa vyplní aktuálnym dátumom.
Označiť -

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je aktívna subzáložka Vyrábané položky v kooperácii -> Sériové čísla.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Označiť všetko

Označí všetky zobrazené sériové čísla.

Odznačiť všetky

Odznačí všetky označené sériové čísla.

Invert. výber

Označí sériové čísla inverzne.

Priviezť označ. -

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je aktívna subzáložka Vyrábané položky v kooperácii -> Sériové čísla.

Zistí sa, či sa daná kooperácia už odviezla. Ak nie, zobrazí sa hlásenie "Nebol zadaný dátum, kedy boli komponenty odvezené." a svoj priebeh ukončí. Všetkým označeným SN v zozname, ktoré nemajú vyplnenú položku Privezené späť ju vyplní aktuálnym dátumom. Funkciu je opäť dostupná v stave prehliadania aj v stave editácie.