Kusovníky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu kusovníku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku kusovníkom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Poznámka Foto

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Názov kusovníka Názov kusovníka.
Sklad. karta Kód a názov skladovej karty kusovníka.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Názov Názov kusovníka. Predvyplní sa podľa názvu skladovej karty po vybratí sklad. karty v nasledujúcej položke (pokiaľ bol nezadaný). Je ale možné zadať ľubovoľný iný (využijete v prípade kusovníka bez vyplnenej sklad. karty, pozri ďalšiu položku).
Skladová karta

Skladová karta, ku ktorej bol kusovník priradený. K skladovej karte môže byť priradený len jeden kusovník. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa sklad. karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno".

Skladová karta môže byť i nevyplnená. (Použijete v prípade prípravy kusovníka na budúci výrobok, keď napr. ešte neviete, ako sa karta bude konkrétne menovať a pod. a nemáte ju založenú. Takýto kusovník ale samozrejme nebude možné použiť pre výrobu.)

Typ kusovníka

Typ kusovníka sa definuje z možností:

 • Prototyp
 • Nultá séria
 • Sériová výroba
Líšia sa tým, že len v kusovníku typu Prototyp sa môže objaviť neschválený materiál. Ide o schválenie na Skladovej karte.

Kusovník typu Sériová výroba a Nultá séria zostane schválený, aj keď sa zruší schválenie skladovej karty obsiahnutej v tomto kusovníku.

Množstvo

Spolu s Jednotkou určujú množstvo, na ktoré sa kusovník zostavuje. Je možné zadat i množství menší nebo rovno 0.

V súčasnej dobe je možné použiť Množstvo = 1 a Jednotku so Vzťahom = 1. Iná možnosť zatiaľ nie je k dispozícii.

Jednotka Viď Množstvo.
Plánované náklady na materiál

Plánované náklady na nákup materiálu. Slúži na predvyplnenie rovnomennej položky Požiadavky na výrobu. Inak len informatívna položka. Je ju možné využiť napr. pre tlačové výstupy.

Táto položka sa vzťahuje len na jednu úroveň kusovníka - pre pozície, kde položka Výdaj = Sklad. Tzn. nezahŕňa plánované náklady na materiál na výrobu polotovarov (položka Výdaj = Výroba), ktoré majú svoj vlastný kusovník.

Plánované náklady na materiál
z kooperace

Plánované náklady na materiál, ktorý obstaráva kooperant. Slúži na predvyplnenie rovnomennej položky Požiadavky na výrobu, ktorá môže byť následne využitá pri kalkulácii, pozri záložka Kalkulácia.

Táto položka sa vzťahuje len na jednu úroveň kusovníka - pre pozície, kde položka Výdaj = Kooperácie.

Plánované náklady na kooperáciu

Plánované náklady na výrobu realizovanú v rámci kooperácie. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál z kooperácie.

Táto položka sa vzťahuje len na jednu úroveň kusovníka - pre pozície, kde položka Výdaj = Kooperácie.

Náklady na vývoj Náklady na vývoj vyrábaného výrobku. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál.
Cena pre príjem

Cena v lokálnej mene pre príjem hotového výrobku na sklad. Slúži na predvyplnenie položky Cena pre príjem Požiadavky na výr. príkaz, ktorá slúži na predvyplnenie položky Cena pre príjem Výrobného príkazu. Tá môže v závislosti od nastavenia parametrov radov výrobných príkazov a tým pádom od zvoleného spôsobu oceňovania hotového výrobku, vstupovať do ceny výrobku ako "pevná cena". Viď Ocenenie hotového výrobku - oceňovanie len pevnou cenou alebo oceňovanie kombinované.

V závislosti od hodnoty parametra Pevná cena ide buď len o orientačný údaj alebo o údaj povinný. Pokiaľ je parameter Pevná cena nastavený na Áno, je potrebné tento údaj zadať. Cena pre príjem Požiadavky na výr. príkaz totiž nesmie byť nulová, inak sa nepovolí vytvorenie výrobného príkazu z požiadavky, a pokiaľ nie sú splnené podmienky pre editáciu normy a tým pádom nie je povolené tento údaj na požiadavke editovať, musí byť zadaná nenulová Cena pre príjem už v kusovníku.

Vytvoril Pri vytvorení nového kusovníka sa automaticky vyplní menom aktuálneho užívateľa, ktorý kusovník vytvoril.
Dátum vytvorenia Pri vytvorení nového kusovníka sa automaticky vyplní aktuálny systémový dátum platný v dobe jeho vytvorenia.
Opravil Užívateľ, ktorý daný kusovník opravil, pokiaľ bol kusovník opravovaný.
Dátum opravy Pri oprave kusovníka sa automaticky vyplní aktuálny systémový dátum platný v dobe opravy.
Schválil Informácia o tom, či bol daný kusovník schválený a kým. Položka je k dispozícii len vtedy, ak sa používa schvaľovanie kusovníkov. Nie je editovateľná, vypĺňa sa automaticky, ak je postup schválený. Ako sa schvaľovanie vykonáva, viď schvaľovanie kusovníkov.
Dátum schválenia Dátum schválenia kusovníka. Ďalej viď Čas zo servera.
Zákazka

Zákazka z číselníka zákaziek. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt z číselníka projektov. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Spoločné TP

Odkaz na skladovú kartu do číselníka skladových kariet. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa sklad. karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno". Pokiaľ je položka vyplnená, použije sa pri generovaní požiadavky technologický postup priradený k tejto karte, nie k skladovej karte hlavičky kusovníka.

Pokiaľ je skladová karta výrobku triedy "So sériovými číslami", musí byť i karta výrobku vybraná v položke spoločné technologické postupy tiež triedy "So sériovými číslami". V opačnom prípade nebude možné na požiadavke na výrobu k tomuto výrobku vygenerovať a následne uložiť technologický postup. Je to spôsobené podmienkou, že pri výrobkoch so sériovými číslami musí byť aspoň ukončujúca operácia kusová tzn. nedávková (položka "Dávkovo" na riadku techn. postupu musí mať nastavenú hodnotu "Nie"). Lenže pri výrobkoch inej triedy ako so sériovými číslami nie je možné položku "Dávkovo" nastaviť na hodnotu "Nie", teda techn. postup takého výrobku nebude mať požadovanú podmienku (na nedávkovú ukončujúcu operáciu) splnenú.

Opravy:

Pre opravy platí nasledujúce obmedzenie:

 • Kusovníky už schválené nie je možné editovať. Pokiaľ je nutné uskutočniť zmenu, je potrebné zrušiť schválenie a po ukončení opravy znovu upravený kusovník schváliť.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov kusovníka. Je rozdelená do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Pozícia Nastavenia pre výdaj

Subzáložka Pozície

Obsahuje

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov.

Názov Popis
Pozícia Číslo pozície materiálu v kusovníku. Čísluje sa automaticky, ale položku je možné editovať. Vo Firemných nastaveniach je možné vybrať v nastavení Interval číslovania pozícií aj iný krok ako 1.
Skladová karta

Skladová karta pozície kusovníka. Môže ísť o materiál alebo o polotovar dodávaný výrobou, čo určuje položka Výdaj. Ďalej pozri informácie k položke Výdaj.

Zadanie viacerých riadkov naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi. Podrobnejšie pozri popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Z obsahu makrokarty sa samozrejme vložia len riadky skladové typu 3. Do akej miery je hromadné vloženie pre vás účelné, závisí o. i. od toho, ako striktne využívate číslovanie pozícií, keďže tie sa k vloženým riadkom priradia automaticky a bolo by ich potom potrebné prečíslovávať.

Názov skl. karty Názov skladovej karty.
Množstvo

Počet jednotiek pozície kusovníka.

Ak zadáte nulu, pôjde o nulové plánované množstvo. Používa sa najčastejšie pre položku, na ktorú sa potom vydávajú neplánované výdaje.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jedn. Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu. Ak má karta jednotky zadané, predvyplní sa automaticky tá, ktorá je zadaná ako hlavná. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.
Výdaj Informácia o pôvode materiálu. Položka je dôležitá pri polotovaroch, pomocou nej je možné riadiť a plánovať proces výroby polotovarov. Ďalej pozri informácie k položke Výdaj.
MIX

Informácia, či sa materiál musí vydávať do výroby z jednej dodanej šarže (MIX = Nie), alebo sa môže vydať z viacerých šarží tak, ako sú na sklade. Ďalej pozri Mixovanie šarží pri výdaji materiálu. Ďalej má význam pri uplatňovaní prípadných náhrad, pokiaľ prichádza do úvahy viacero náhrad (napr. v prípade reťazenia náhrad) a požadované množstvo nie je možné uspokojiť naraz z jednej náhrady. Postup uplatňovania náhrad pozri Náhrady materiálu.

Plech hrúbky 0,1 nahrádza plech hr. 0,05 a ten plech hr. 0,03. Pokiaľ je vo výrobku požadovaný plech hr. 0,03, ale nie je na sklade a sú povolené náhrady, môžu sa použiť tie. Pokiaľ nie je ani plech hr. 0,05 na sklade v dostatočnom množstve a je povolený MIX, tak sa použije čiastočne ten a čiastočne nasledujúca náhrada plech hr. 0,1. Pokiaľ nie je povolený MIX, použil by sa len plech hr. 0,1.

Aut. náhrada

Pokud je příznak Automatická náhrada zapnutý, systém při přípravě výdeje materiálu do výroby nejprve použije dispozici na zdrojové skladové kartě, a pokud to nestačí, použije i dispozici na náhradách. V případě, že není příznak zapnutý, automatická příprava nepoužije náhrady.

Definície náhrad sa riešia v agende Skladové karty, záložka Náhrady. Postup uplatňovania náhrad pozri Náhrady materiálu.

Ev. SČ Položka udáva, či sa pri tvorbe výrobného príkazu budú pre túto položku vytvárať aj záznamy pre montáž. Samozrejme len v prípade, že ide o výrobok so sériovými číslami, do ktorého sa zamontováva súčasť opäť so sériovými číslami, inak položka nemá zmysel a neberie sa na ňu ohľad.
Etapa Výrobná etapa z číselníka Etáp, v rámci ktorej bude tento materiál potrebný. Používanie etáp sa riadi podľa nastavenia parametra Používanie etáp v kusovníkoch vo Firemných údajoch. Ďalej pozri Štruktúra dát a nadväznosti dokladov - Etapy vo výrobe.
Označenie Môže obsahovať napr. číslo pozície na výkrese, informáciu, či je súčasť náhradným dielom a podobne. Podľa jej hodnoty je možné rozlišovať pri tlači dokumentácie VP netlačiť/tlačiť inou farbou... Voľba formátu je na užívateľovi.
Poznámka Textová poznámka k pozícii kusovníka.
Predpokladaný sklad Predpokladaný sklad pre modul SCM. Položka sa zobrazuje len pri riadkoch, ktoré majú nastavený Výdej = Sklad. Význam viď popis položky Predpokladaný sklad v požiadavke.
Spôsob kalkulácie

Položka určuje, akým spôsobom sa zistí cena materiálu na výpočet kalkulácie. Viac viď popis funkcie Spočítať.

Cena pre kalk.

Zobrazuje sa len na riadkoch, ktoré majú nastavený Spôsob kalkulácie na "Zadávať ručne". Do tejto položky sa zapisuje cena materiálu, ktorá sa použije pri výpočte kalkulácie. Viac viď popis funkcie Spočítať. Cena sa zadáva na jednotku použitú na riadku kusovníka.

Ak je v kusovníku použitých 8 sád (so vzťahom 1 sada = 10 ks), uvedie sa cena pre 1 sadu.

Straty [%]

Percentné straty, o ktoré je navýšené rezervované množstvo, požadované množstvo vo výdaji materiálu a pre vyrábané polotovary aj množstvo vyrábanej položky.

Ak je v kusovníku zadané množstvo 2 ks a straty 10%, tak požadované množstvo pre rezervácie, výdaj alebo pre množstvo vyrábanej položky je rovno 2,2 ks.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka. Zadaním správneho čísla pozície sa riadok dostane na svoje miesto.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Kusovník - Otvorí agendu Kusovníky s kusovníkom, ktorý je obstaraný pre skladovú kartu aktuálneho riadka pozície kusovníka, tzn. kusovník položky zobrazovaného kusovníka. Agendu otvorí len v prípade, že aktuálna položka kusovníka je kusovníkom. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:
  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.
 • Postupy - Otvorí agendu Technologické postupy len s postupmi obstaranými pre tú istú skladovú kartu ako aktuálny riadok pozície kusovníka, tzn. postupy položky zobrazovaného kusovníka. Agendu otvorí len v prípade, že skladová karta aktuálnej položky kusovníka je označená ako Výrobok. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:
  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.

Subzáložka Nastavenia pre výdaj

Názov Popis
Zaok. množstvo

Nastavenie zaokrúhlenia celkového vydávaného množstva v sprievodcovi výdajom.

Do krabice vojde 100 ks výrobkov, potom na riadku kusovníka pre 1 ks bude zadané 0,01 ks krabice. V položke zaokrúhlenie bude nastavené nahor na hodnotu 1,000, tak pri výdaji pre výrobný príkaz na 130 ks výrobkov nebude v sprievodcovi výdajom požadované 1,3 ks krabice, ale správne 2 ks.

Subzáložka Poznámka

Je tu možné vpísať poznámku týkajúcu sa kusovníka. Pri vytváraní požiadavky na výrobu a z nej ďalej výrobného príkazu sa táto poznámka kopíruje k príslušnej vyrábanej položke. Tá sa zobrazuje ako definovateľný formulár vyrábanej položky.

Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť kusovník aj obrázkom - následne ho je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Podrobnejšie informácie o používaní obrázkov vo výrobe viď kapitola Podpora obrazovej dokumentácie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.