Požiadavky na výrobu - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej požiadavke zo záložky Zoznam. Položky zadávané k požiadavkám sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Náklady Schválenie Vyrábané položky Kusovník Technologický postup

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Výr. príkaz Číslo dokladu výrobného príkazu, pokiaľ už bol vytvorený.
Sklad. karta Kód a názov skladovej karty požiadavky na výrobu.
Požad. množstvo Počet jednotiek požadovanej výroby.
Schvál. množstvo Počet jednotiek schváleného množstva požadovanej výroby.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na rad dokladov sa vzťahuje nastavenie v agende Parametre radov Požiadaviek na výrobu. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Skladová karta

Skladová karta výrobku, na výrobu ktorého sa eviduje požiadavka. Ponuka skladových kariet je obmedzená len na karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno".

Pri zmene tejto položky, ak sú splnené podmienky editácie normy, sa program užívateľa spýta, či chce ponechať aktuálne riadky kusovníkov a technologických postup aj pre novo vkladanú kartu výrobku. Inak je norma pri zmene skladovej karty zmazaná.

Ponechanie normy je výhodné napr. v prípade zákazkovej výroby, keď je vyrábaná položka mierne odlišná od všeobecnej. Je tak možné vygenerovať požiadavku podľa noriem nadefinovaných pre nejakú všeobecnú sklad. kartu (môžu byť i neúplné), potom zmeniť za sklad. kartu založenú pre konkrétny odlišný výrobok, ale predvyplnené normy ponechať a len doplniť či upraviť. Ďalej pozri aj popis vytvorenia vyrábanej položky v úvod. kap.

Ak budú vyrábané položky v danej požiadavke generované automaticky, tak táto skladová karta z hlavičky požiadavky bude prvou vyrábanou položkou (viac viď popis funkcie Generovať). Ak vyrábané položky zadávate ručne, tak by ste ich mali do vyrábaných položiek zadať.

Upozornenie na zmenu sklad. karty pri modelovaní nových variantov výrobkov:

Vyššie uvedené platí aj pre prípad, kedy ste už skôr zadanú skl. kartu v hlavičke požiadavky zmenili, ale nevykonali pregenerovanie - v takom prípade sa zmena skl. karty nepremietne do zoznamu vyrábaných položiek a je potrebné ju tam premietnuť ručne. Na to je potrebné si dať pozor predovšetkým, ak používate požiadavky k modelovaniu nových variantov výrobkov. Objasníme na príklade:

Majme vzorovú kartu K výrobku, ku ktorej existujú všeobecné normy kusovníka a tech. postupu. Chceme vyrobiť variant tohto výrobku (pre ktorý zatiaľ nemám ani kartu, ani normy). Pre modelovanie (prípravu noriem takého variantu) využijeme agendu požiadaviek, kde je možné upravovať naraz kusovníky i postupy a vykonávať i kalkulácie pripravovaného variantu (samozrejme za predpokladu, že sú splnené podmienky editácie normy) a odkiaľ je možné následne normy zaktualizovať či pre nové vytvoriť podľa požiadavky. V požiadavke si teda upravíme kusovníky a postupy a ak už sme s výsledkom spokojní, založíme pre nový variant sladovú kartu K1 a túto zadáme namiesto karty K do položky Skladová karta v hlavičke požiadavky. Karta K1 sa ale do zoznamu výrobkov automaticky nepremietne a musíme ju tam premietnuť ručne. Ak by sme to neurobili a vyvolali následne funkciu Aktualizácia kusovníkov/techn. postupov, ponúkalo by sa vykonanie aktualizácie pre výrobok K, nie K1.

Sklad Sklad, do ktorého sa prijmú dokončené výrobky.
Firma Odkaz na Firmu, pre ktorú sa vyrába daný výrobok. Väzba na číselník Adresár firiem v skupine Adresár.
Požadované množstvo

Počet jednotiek požadovanej výroby.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Schválené množstvo

Počet jednotiek schváleného množstva požadovanej výroby.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jednotka Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu. Ak má karta jednotky zadané, predvyplní sa automaticky tá, ktorá je zadaná ako hlavná. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.
Požadovaný termín Požadovaný termín výroby.
Vylúčený z realizácie

Pokud je tento parametr zatržen, není možné z požadavku vytvořit výrobní příkaz a na vytvořeném dílenském úkonu je automaticky nastaven Stav Stornovaný. Výchozí nastavení ovlivňuje parametr v Parametrech řad požadavků Výchozí hodnota pro položku Vyloučený z realizace.

Často se požadavky se zatrženou položkou Vyloučený z realizace používají např. pro kalkulaci ceny.

MIX Informácia, či sa materiál musí vydávať do výroby z jednej dodanej šarže (MIX = Nie), alebo sa môže v rámci výrobného príkazu dodať z viacerých šarží tak, ako sú na sklade. Postup pri uplatňovaní Mixu.
Výrobný príkaz Po vytvorení výrobného príkazu pomocou funkcie Výrobný príkaz sa tu automaticky vyplní číslo výrobného príkazu.
Plán. termín spustenia VP Plánovaný dátum spustenia výrobného príkazu.
Vytvoril VP Užívateľ, ktorý z danej požiadavky vytvoril výrobný príkaz.
Dátum vytvorenia VP Dátum vytvorenia výrobného príkazu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý danú požiadavku vytvoril.
Dátum vytvorenia Dátum vytvorenia.
Opravil Užívateľ, ktorý danú požiadavku opravil, pokiaľ bola požiadavka opravovaná.
Dátum opravy Dátum opravy postupu. Ďalej viď Čas zo servera.
Generoval Užívateľ, ktorý danú požiadavku generoval.
Dátum generovania Dátum generovania požiadavky. Ďalej viď Čas zo servera.
Zákazka

Zákazka z číselníka zákaziek pre danú požiadavku. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov pre danú požiadavku. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt z číselníka projektov pre danú požiadavku. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Stredisko Stredisko z číselníka stredísk pre danú požiadavku. Povinná položka.
Priorita

Len informatívna položka. Môže nadobúdať tieto hodnoty:

 • Nízká
 • Běžná (výchozí)
 • Vysoká
 • Neodkladná

Položka byla navržena pro práci s dílenským plánem a kapacitním plánem. Priorita může pomoci uživateli s rozhodováním, v jakém sledu se budou provádět dílenské úkony.

Opravy:

Opravy môžu byť obmedzené, viď podmienky editácie požiadavky.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Náklady

Položky z tejto subzáložky sa plnia pri generovaní požiadavky, alebo sa editujú ručne, ak sú splnené podmienky editácie normy.

Názov Popis
Plánované náklady
na materiál
Plánované náklady na nákup materiálu. Predvypĺňa sa v rámci vzniku požiadavky na výrobu rovnomennou položkou z kusovníka, ktorý je priradený k rovnakej skladovej karte ako aktuálna požiadavka, ale je ju možné ľubovoľne editovať, pokiaľ je možné editovať samotný POZ. Slúži na predvyplnenie rovnomennej položky Výrobného príkazu. Inak len informatívna položka. Je ju možné využiť napr. pre tlačové výstupy.
Plánované náklady
na materiál z kooperácie
Plánované náklady na materiál, ktorý obstaráva kooperant. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál, ale navyše sa využíva pri kalkulácii, pozri záložku Kalkulácia.
Plánované náklady
na kooperáciu
Plánované náklady na výrobu realizovanú v rámci kooperácie. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál, ale navyše sa využíva pri kalkulácii, pozri záložku Kalkulácia.
Náklady na vývoj Náklady na vývoj vyrábaného výrobku. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál.
Cena pre príjem

Cena v lokálnej mene pre príjem hotového výrobku na sklad. Predvypĺňa sa v rámci vzniku požiadavky na výrobu položkou Cena pre príjem z kusovníka, ktorý je priradený k rovnakej skladovej karte ako aktuálna požiadavka.

Slúži na predvyplnenie položky Cena pre príjem Výrobného príkazu. Tá môže v závislosti od nastavenia parametrov radov výrobných príkazov a tým pádom od zvoleného spôsobu oceňovania hotového výrobku, vstupovať do ceny výrobku ako "pevná cena". Viď Ocenenie hotového výrobku - oceňovanie len pevnou cenou alebo oceňovanie kombinované.

V závislosti od hodnoty parametra Pevná cena ide buď len o orientačný údaj alebo o údaj povinný. Pokiaľ je parameter Pevná cena nastavený na Áno, je potrebné tento údaj zadať. Cena pre príjem Požiadavky na výr. príkaz totiž nesmie byť nulová, inak sa nepovolí vytvorenie výrobného príkazu z požiadavky, a pokiaľ nie sú splnené podmienky editácie normy a tým pádom nie je povolené tento údaj na požiadavke editovať, musí byť zadaná nenulová Cena pre príjem už v kusovníku.

Subzáložka Schválenie

Subzáložka je k dispozícii len vtedy, ak sa používa Schvaľovanie požiadaviek, ktoré môže byť i povinné.

Názov Popis
Schválenie výrobnej kapacity
Schválil Užívateľ, ktorý schválil výrobné kapacity. Ide o potvrdenie výrobných kapacít výrobou.
Dátum schválenia Dátum schválenia výrobných kapacít. Ďalej viď Čas zo servera.
Možný termín výroby Predpokladaný termín ukončenia výroby.
Na kedy je požadovaný
materiál
Dátum, kedy je potrebné mať z hľadiska výroby zabezpečené zásobovanie materiálom.
Schválenie kooperácií
  Schválil Užívateľ, ktorý schválil kooperácie.
  Dátum schválenia Dátum schválenia kooperácií. Ďalej viď Čas zo servera.
  Termín zabezpečenia peňazí Termín, kedy budú potrebné financie na zabezpečenie kooperácie.
  Potrebná suma Suma potrebná na pokrytie nákladov spojených s kooperáciou.
Schválenie zabezpečenia materiálu
  Schválil Užívateľ, ktorý schválil zabezpečenie materiálu. Ide o potvrdenie nákupným oddelením.
  Dátum schválenia Dátum, kedy prebehlo schválenie zabezpečenia materiálu. Ďalej viď Čas zo servera.
  Termín, kedy bude materiál Nákup potvrdí, kedy bude zabezpečený materiál.
  Termín zabezpečenia peňazí Nákup dá požiadavku na termín zabezpečenia peňazí na nákup materiálu, pokiaľ sa má nakupovať.
  Potrebná suma Peniaze, ktoré nákup požaduje na zabezpečenie materiálu.
Schválenie finančného zabezpečenia
  Schválil Užívateľ, ktorý schválil zabezpečenie financií. Vyplní poverený pracovník finančného oddelenia, čím potvrdí finančné pokrytie zákazky.
  Dátum schválenia Dátum, kedy prebehlo schválenie finančného zabezpečenia. Ďalej viď Čas zo servera.
  Termín zabezpečenia peňazí Potvrdenie termínu, kedy budú peniaze na nákup materiálu k dispozícii. Tento dátum nesmie byť vyšší ako dátum, kedy sú potrebné financie na zabezpečenie kooperácií a materiálu.
  Schválená suma Schválená a rezervovaná suma na financovanie požadovanej výroby. Musí byť aspoň vo výške súčtu čiastok potrebných na zabezpečenie kooperácií a na nákup materiálu.

Funkcie k tejto subzáložke:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Kapacita

Ctrl +I

alebo

Shift +Ctrl +I

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Schváliť

Položka Schválil výrobné kapacity sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum schválenia výrobných kapacít sa nastaví na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Aby schválenie mohlo prebehnúť, musí byť zadaný termín "Na kedy je požadovaný materiál". Za akých podmienok je možné vykonávať schvaľovanie požiadaviek, viď Schvaľovanie požiadaviek.

Zrušiť schválenie

Inverzná funkcia k predošlej, zruší teda príznak schválenia výrobných kapacít na aktuálnom zázname.

Kooperácie

Ctrl +R

alebo

Shift +Ctrl +R

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Schváliť

Položka Schválil kooperácie sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum schválenia kooperácií sa nastaví na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Aby schválenie mohlo prebehnúť, musia byť zadané položky "Termín zabezpečenia peňazí" a "Potrebná suma". Za akých podmienok je možné vykonávať schvaľovanie požiadaviek, viď Schvaľovanie požiadaviek.

Zrušiť schválenie

Inverzná funkcia k predošlej, zruší príznak schválenia kooperácií na aktuálnom zázname.

Materiál

Ctrl +L

alebo

Shift +Ctrl +L

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Schváliť

Položka Schválil zabezpečenie materiálu sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum schválenia zabezpečenia materiálu sa nastaví na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Aby schválenie mohlo prebehnúť, musia byť zadané položky "Termín zabezpečenia peňazí" a "Potrebná suma". Za akých podmienok je možné vykonávať schvaľovanie požiadaviek, viď Schvaľovanie požiadaviek.

Zrušiť schválenie

Inverzná funkcia k predošlej, zruší teda príznak schválenia zabezpečenia materiálu na aktuálnom zázname.

Financie

Ctrl +E

alebo

Shift +Ctrl +E

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Schváliť

Položka Schválil finančné zabezpečenie sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum schválenia finančného zabezpečenia sa nastaví na aktuálny dátum. Ďalej viď Čas zo servera. Aby schválenie mohlo prebehnúť, musia byť zadané položky "Termín zabezpečenia peňazí" a "Schválená suma". Za akých podmienok je možné vykonávať schvaľovanie požiadaviek, viď Schvaľovanie požiadaviek.

Zrušiť schválenie

Inverzná funkcia k predošlej, zruší príznak schválenia finančného zabezpečenia na aktuálnom zázname.

Subzáložka Vyrábané položky

Subzáložka Vyrábané položky slúži na zobrazenie jednotlivých vyrábaných položiek. Obsahuje:

Možnosť opravovať v požiadavke normy, teda vyrábané položky a ich kusovníky a postupy, môže byť obmedzená, viď podmienky editácie normy.

Zoznam vyrábaných položiek

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam vygenerovaných alebo ručne vytvorených vyrábaných položiek. (Ak boli položky generované automaticky, tak bude prvou vyrábanou položkou Skladová karta z hlavičky požiadavky, viac viď popis funkcie Generovať.)

Subzáložka Vyrábané položky sa po zmene položky Výdaj v riadku kusovníka oproti tomu, ako je v normách, nijak sama neaktualizuje, keďže by to nemuselo byť žiaduce. Je potrebné si zoznam vyrábaných položiek zaktualizovať ručne. Ďalej viď informácie k položke Výdaj v kusovníkoch.

Názov Popis
Úroveň

Vizuální úroveň stromu vyráběných položek seřazený dle pozice ve stromu.

Poradie Pořadí s pozicí ve stromu vyráběných položek.
Skladová karta Skladová karta vyrábanej položky. Ponuka skladových kariet je obmedzená len na karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno".
Množstvo

Počet jednotiek vyrábanej položky.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jednotka Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu.
Spoločné TP Odkaz na skladovú kartu do číselníka skladových kariet. Ak je položka vyplnená, znamená to, že bol pre túto vyrábanú položku pri generovaní požiadavky použitý technologický postup podľa tejto karty, nie podľa skladovej karty vyr. položky. Ponuka skladových kariet je obmedzená len na karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno".
Typ postupu

Typ technologického postupu, ktorý sa má pre danú vyrábanú položku použiť. Položka typu skrytý zoznam, kde je možné vybrať, aký technologický postup sa na výrobu tejto položky použije. Ako bolo povedané v popise Použitie kusovníkov a technologických postupov pri plánovaní výroby, k jednej skladovej karte vyrábanej položky môže existovať viacero postupov, ktoré sa líšia typom postupu.

Tu teda vyberáte z existujúcich postupov z agendy Technologických postupov k danej skl. karte podľa ich položky typ postupu. Pričom v závislosti od používania schvaľovania technologických postupov sú tu k skladovej karte vyrábané položky (alebo Skl. karte TP, ak je vyplnená) ponúknuté buď všetky postupy alebo len postupy schválené. Po výbere iného typu postupu sa aktuálny postup v požiadavke zmaže a je nahradený vybraným postupom.

Majme k skl. karte K dva postupy P1 (typu x) a P2 (typu y). Postup P1 nech je schválený, P2 zatiaľ neschválený. Ak sa používa schvaľovanie a v Metóde výberu technologického postupu je nastavený schválený postup, tak sa tu na výber bude ponúkať len typ x (tzn. postup typu x).

Ďalej sa tu na výber ponúkajú typy postupov s príznakom Ručne zadaný postup = "Áno", ktoré nemajú priradený žiadny postup v agende Technologických postupov. Po vybraní tohto sa momentálne zadaný postup nemaže. (Tzn. môžete ho využiť ako predvyplnenie a príslušne ho upraviť). Táto položka môže byť prípadne vyplnená automaticky Východiskovým typom tech. postupu pre ručnú editáciu prednastaveným v agende Parametre radov Požiadaviek na výrobu.

Jedn. z kus. Nakopírovaná položka Jednotka z kusovníka.
Jedn. z TP Nakopírovaná položka Jednotka z technologického postupu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu
 • Přidat - Pro přidání řádku, pokud je seznam vyráběných položek prázdný.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Generovat - funkce v závislosti na vyráběné položce provede přegenerování subzáložky Kusovník dle jí přiřazeného Kusovníku.
 • Gen. TP - funkce v závislosti na vyráběné položce provede přegenerování subzáložky Technologický postup dle jí přiřazeného Technologického postupu.
 • Generovat kusovníky a TP při editaci - pokud je položka zatržena, po zadání Skladové karty a Množství se natáhne kusovník a technologický postup. Pokiaľ užívateľ Skladovú kartu len zmení, norma sa nepreťahuje.

Subzáložka Kusovník

Subzáložka Kusovník zobrazuje nakopírovaný kusovník k jednotlivým vyrábaným položkám. Obsahuje:

Pozor, editácia v kusovníku na požiadavke nijako nemení zoznam vyrábaných položiek. Ďalej viď podmienky editácie normy.

Možnosť opravovať v požiadavke normy, teda vyrábané položky a ich kusovníky a postupy, môže byť obmedzená, viď podmienky editácie normy.

Zoznam vyrábaných položiek

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Je ho možné skryť alebo zobraziť vo forme stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Riadky kusovníka

V hornej časti je informácia o vyrábanej položke - skladová karta, množstvo a jednotka. Ďalej obsahuje subzáložky:

Obsiahnuté subzáložky: Pozícia Rezervácie Nastavenia pre výdaj

Subzáložka Pozície

Obsahuje zoznam riadkov kusovníka jednotlivých vyrábaných položiek. Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke Obsah v agende Kusovníky. Bližšie tu spomenieme len nasledujúce:

Názov Popis
Skladová karta +
Názov skl. karty
Položka v závislosti od stavu začiarkavacieho políčka Zobrazovať náhrady zobrazuje normovaný materiál alebo skutočne použitý (rezervovaný) materiál.
Výdaj Informácia o pôvode materiálu. Predvypĺňa sa z položky Výdaj v kusovníku. Položka je dôležitá pri polotovaroch, pomocou nej je možné riadiť a plánovať proces výroby polotovarov. Ďalej pozri informácie k položke Výdaj.
Predpokladaný sklad

Predpokladaný sklad pre modul SCM. Položka sa zobrazuje len pri riadkoch, ktoré majú nastavený Výdej = Sklad.

Predvypĺňa sa z položky Predpokladaný sklad v kusovníku, pokiaľ nie je táto vyplnená, tak položkou Východiskový predpokladaný sklad pre SCM v nastavení parametrov radov požiadaviek na výrobu.

Slúži pri vytváraní výrobného príkazu na predvyplnenie položky Predpokladaný sklad vo výrobnom príkaze.

Tu nepovinná položka. Ale predpokladaný sklad na riadku výrobného príkazu je potrebné mať vyplnené kvôli správnemu fungovaniu SCM. (Defaultne dodávané dátové zdroje daný sklad využívajú). Teda musí byt vyplnený buď tu na požiadavke alebo v parametroch radov výrobných príkazov v položke Východiskový predpokladaný sklad pre SCM. Ak to tak nie je, nebude možné výrobný príkaz vygenerovať. Viac viď popis funkcie Vytvoriť výrobný príkaz.

Cena pre kalk. Zobrazuje sa len na riadkoch, ktoré majú nastavený Spôsob kalkulácie na "Zadávať ručne". Predvypĺňa sa z položky Cena pre kalkuláciu z riadka kusovníka.
Stav dopytu

Pre zadanie, či sa má daný riadok zahrnúť do dopytového konania (viď aj Procesná tvorba dokladov - POZ -> POL) a ďalej pre informáciu, v akom stave sa daný dopyt nachádza. Možné stavy a pravidlá pre ich zmenu viď Dopytové konanie - všeobecne - Stav dopytu na zdrojových dokladoch (importovaných do POL).

Stav dopytu sa pre urýchlenie zadávania predvypĺňa zadaným stavom z riadka predchádzajúceho, pričom v prvom riadku sa predvyplní východiskovou hodnotou, čo je tu "Dopytovať". (Nakupované materiály/polotovary by užívateľ mohol chcieť dopytovať.)

Subzáložka Rezervácie

Subzáložka Rezervácie obsahuje editovateľný zoznam položiek kusovníka pre jednotlivé vyrábané položky a ich aktuálny stav rezervácie:

Názov Popis
Sklad Kód skladu, z ktorého bol komponent vybraný. Väzba na číselník Sklady v skupine Sklad.
Skladová karta Kód skladovej karty pozície. Položka zobrazuje normovaný materiál.
Názov skl.karty Názov skladovej karty pozície. Položka zobrazuje normovaný materiál.
Rezervovať od Dátum, od ktorého má daná rezervácia platiť.
Rezervovať do Dátum, do ktorého má daná rezervácia platiť.
Rezervované Množstvo skutočne rezervovaných položiek.
Splnené Informuje, koľko sa z rezervovaného počtu už vyčerpalo (tzn. vydodalo, splnilo).
Jedn. Jednotka rezervovanej položky.
Priorita Priority danej rezervácie materiálu.

V dolnej časti je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Nastavenia pre výdaj

Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke Obsah v agende Kusovníky.

Lišta navigátora

V dolnej časti je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka. Zadaním správneho čísla pozície sa riadok dostane na svoje miesto.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • začiarkavacie políčko Zobrazovať náhrady - začiarknutím políčka sa v položke Skladová karta zobrazí skutočne použitý (rezervovaný) materiál.
  Ďalšie informácie o náhradách materiálu a zobrazovaní sú k dispozícii v úvodnej kapitole Rezervácia a výdaj materiálu a polotovarov.
  Pokiaľ je povolená editácia normy požiadavky, pri začiarknutom zobrazovaní náhrad nie je možné kusovník editovať.
 • Tlačidlá na skrytie resp. zobrazenie zoznamu vyrábaných položiek a jeho zobrazenie v podobe stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.
 • SCM - funkčné tlačidlo s voľbami Vývoj tu a Vývoj samostatne. Funkcia vyvolá agendu Vývoj k skladovej karte z aktuálneho riadka, pričom podľa voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu požiadaviek na výrobu alebo samostatne. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie agendy Vývoj.

Subzáložka Technologický postup

Subzáložka Technologický postup zobrazuje nakopírovaný postup vybraného typu postupu k jednotlivým vyrábaným položkám.

Na väčšine zo subzáložiek je k dispozícii tlačidlo Zmena zobrazenia , ktoré umožňuje zobrazovať subzáložky Popis operácie, Obrázky operácií, Materiály pre operáciu, Testovanie a Hodnoty pre kapacitný plán pod zoznamom operácií.

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Je ho možné skryť alebo zobraziť vo forme stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Význam položiek zobrazených v tejto záložke vrátane subzáložiek je popísaný v záložke Obsah v agende Technologické postupy. Dále popíšeme pouze následující:

Subzáložka Operácie

Názov Popis
Nenorm.

Parametr má hodnotu Ne, pokud řádek operace vznikl generováním dle normy. Pokud uživatel může editovat normu, pak po přepnutí parametru Nenormovaná na Ano bude moci editovat položky na operaci. Řádek operace přidaný ručně, má vždy hodnotu parametru Ano.

Pokud byl parametr přepnut na Ano a požadavek na výrobu uložen, není možné jej již přepnout zpět. Pokud požadavek na výrobu nebyl uložen, přepnutí parametru z Ano na Ne vrátí změněné hodnoty do původního stavu.

Položky TAC a TBC lze opravovat i v případě, že k operaci již existuje pracovní lístek.

Subzáložka Materiály pro operaci

Názov Popis
Generované

Příznak, který určuje, jakým způsobem byl řádek materiálu pro operaci vytvořen.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.