Požiadavky na výrobu - záložka Zoznam

Seznam požadavků na výrobu omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu, nebo z jejich popisu v záložce Detail.
Zde popíšeme pouze následující položku:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Doklady tejto agendy sú jedným z požiadavkových dokladov v SCM (požiadavky na materiál), takže pokiaľ používate SCM, môžete si nadefinovať vlastný stĺpec napr. na rýchle zobrazenie percentuálneho pokrytia dokladov. Viď Základné pojmy a proces SCM - Príklad: Použitie QuickReports funkcie na zistenie pokrytia dokladov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Novú požiadavku je možné vo všeobecnosti zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Viď aj Vznik požiadavky na výrobu.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Oprava niektorých položiek môže byť úplne znemožnená alebo čiastočne obmedzená, pokiaľ už so záznamom boli vykonané také akcie, ktoré opravu daných položiek vylučujú, resp. oprava takýchto položiek by bola nežiaduca.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Nie je možné zmazať požiadavku na výrobu, ktorá je zviazaná s riadkom ponuky vydanej so zdrojom nákladovej ceny z požiadaviek na výrobu. Rovnako nie je možné zmazať požiadavku, ku ktorému už bol vytvorený výrobný príkaz.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne
  • Pripojiť k existujúcej aktivite
  • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

K dispozícii len, ak je inštalované a aktivované sledovanie zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Otvoriť tu

Ctrl +E

alebo

Shift +Ctrl +E

Funkcia otvorí výrobné agendy a skladové doklady "cez" agendu zdrojového dokladu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Samostatne

Ctrl +N

alebo

Shift +Ctrl +N

Funkcia otvorí výrobné agendy a skladové doklady samostatne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Generovať Ctrl
+G

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Rezervácie Ctrl
+Z

Funkcia spustí sprievodcu Rezerváciou materiálu.

Rezervovať materiál môžu len užívatelia, ktorí na to majú prístupové právo "Rezervovať materiál" pre Požiadavky na výrobu, pozri Prístupové práva v kapitole Administrácia.

Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Bilancia, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Bilancia. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Bilancie sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to:.

  • podľa všetkých skladových kariet, ktoré sú cieľovými výrobkami vyskytujúcimi sa na označených dokladoch, ak sú v zozname nejaké doklady označené, alebo podľa cieľového výrobku vyskytujúceho sa na aktuálnom doklade v opačnom prípade,
  • ďalej podľa všetkých polotovarov, ktoré do nich vstupujú a ktoré sa vydávajú zo skladu (tzn. ktoré majú v položke Výdaj v kusovníku danej požiadavky hodnotu Sklad),
  • a ďalej podľa všetkých materiálov, ktoré vstupujú jednak do všetkých cieľových výrobkov z daných označených dokladov (resp. do cieľového výrobku z aktuálneho dokladu, pokiaľ žiadny doklad nie je označený) a jednak do všetkých polotovarov, ktoré sa vyrábajú (tzn. ktoré majú v položke Výdaj v kusovníku danej požiadavky hodnotu Výroba).

Do polotovarov môže vstupovať i spotrebný materiál, informatívny a pod., tento sa ale neberie do úvahy, započíta sa len ten, ktorý sa vydáva zo skladu, viď vyššie.

Objasníme na príklade:

Príklad: Majme výrobok V-G3-Mini, do neho vstupujú 2 materiály a 3 polotovary (z toho 2 zo skladu, 1 z výroby). Jeho kusovník stromovo je tento:
V-G3-Mini:
--> P-Karos --> M-Plech ... Výdej=sklad
--> P-Dvere --> M-Plech ... Výdej=sklad
--> P-Kolo --> M-Pneu   ... Výdej=výroba
                   --> M-Disk
                   --> M-Ventilek
--> M-Motor
--> M-Sedadlo

Vytvoříme Požadavek na výrobu POZ a vyvoláme z něj Bilanci => V omezení bude 8 karet: V-G3-Mini, M-Motor, M-Sedadlo, P-Karos, P-Dvere, M-Pneu, M-Disk, M-Ventilek. Čiže nie je tam P-Koleso (to sa vyrába) a M-Plech (ten vstupuje do výrobku, ktorý ale budeme už hotový brať zo skladu, čiže jeho materiálové zabezpečenie nás nezaujíma.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a následne obmedziť podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia.

Túto možnosť využijete napr. pokiaľ si chcete prehliadnuť zabezpečenie skladových položiek z vybraných dokladov a rýchlo vedieť, kedy bude možné začať vyrábať.

Vývoj (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Vývoj, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Vývoj. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Vývoj sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to obmedzená podľa sklad. karty, ktorá je cieľovým výrobkom z aktuálneho dokladu, a príslušný sklad (sklad z hlavičky dokladu požiadavky na výrobu).

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a následne obmedziť podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia.

Pokrytie dokladu (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Pokrytie dokladu, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Pokrytie dokladu. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Pokrytie dokladu sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to obmedzená podľa aktuálneho dokladu.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a následne obmedziť podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia.

Sprievodca zabezpečením (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Sprievodca zabezpečením, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Takto odtiaľ vyvolaný Sprievodca zabezpečením sa otvorí predvyplnený podľa skladových položiek, ktoré je potrebné zabezpečiť, a podľa ďalších údajov z označených dokladov. Ďalej pozri Vstupné parametre, ktoré sprievodcovi odovzdáva vyvolávajúca agenda.

Tieto predvyplnené údaje môžete ešte pozmeniť alebo doplniť (pridať či odobrať položky, zmeniť dopĺňajúce údaje požiadaviek podstatné pre generovanie dokladov, ktorými sa má položka zabezpečiť atď., pričom na uskutočnenie zmien alebo doplnenie údajov môžete využiť o. i. aj funkcie hromadnej opravy alebo predvyplnenie podľa niektorej z definícií pravidiel pre zabezpečenie).

Pri zabezpečovaní dokladov po jednom môže dôjsť k nežiaducemu efektu, keď sa takto zabezpečovaný doklad bude nakoniec i tak "tváriť" ako nepokrytý. Ďalej viď kap. Často kladené otázky k SCM - otázka Mám dve OP, k nim OV, žiadnu inú požiadavku, napriek tomu sa mi obe OP javia ako úplne nepokryté. Ako to?

Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.