Pracovné lístky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu pracovnému lístku zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Pracovný lístok

Označenie pracovného lístka, ktoré pozostáva z:

 • Číslo dokladu výrobného príkazu
 • Číslo a kód skladovej karty vyrábanej položky
 • Číslo operácie technologického postupu
 • Sériové číslo - v prípade, že ide o položku so sériovými číslami
Názov Popis
Číslo VP Číslo dokladu výrobného príkazu, ku ktorému tento lístok patrí.
Súhrnný pracovný lístok Číslo dokladu súhrnného pracovného lístka, ku ktorému tento lístok patrí. Ak aktuálny lístok ešte nepatrí k žiadnemu súhrnnému, táto položka je prázdna. Priradenie pracovného lístka k nejakému súhrnnému sa vykonáva v agende Súhrnné pracovné lístky pomocou funkcie Generovať, alebo v tejto agende použitím funkcie Generovať SPL.
Vyrábaná položka Skladová karta vyrábanej položky.
Číslo op. Poradie vykonávanej operácie v rámci technologického postupu
Názov op. Názov vykonanej operácie
Pracovisko Názov pracoviska alebo stroja z číselníka pracovísk a strojov, na ktorom operácia prebehla. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Stredisko

Stredisko z číselníka stredísk. Položka sa plní automaticky, v podľa nastavenia parametra Stredisko na pracovnom lístku vo Firemných údajoch. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Výnimkou je pracovný lístok, ktoré vznikol z Kooperácie, ten zdedil stredisko po svojom výrobnom príkaze. Od verze systému 15.13.01 však již pracovní lístky z kooperace nevznikají, tudíž se to týká pouze PL vzniklých z kooperace před verzí 15.13.01.

Sériové č./šarže Pri kusových operáciách je tu sériové číslo. Pri dávkových tu nie je nič alebo vyrábaná šarža.
Pracovník, ktorý vykonal operáciu Pracovník z číselníka Pracovníkov v skupine Výroba - Nastavenie. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Začiatok operácie Dátum a čas zahájenia operácie.
Ukončenie operácie Dátum a čas ukončenia operácie. Ďalej viď ukončené a neukončené PL.
Dokonč. množstvo

Množstvo výrobkov, ktoré majú túto operáciu dokončenú.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Tarifná trieda skut. Kód tarifnej triedy z číselníka tarifných tried. Položka sa plní automaticky, podľa toho, ako bol nastavený parameter Tarifná trieda pre ocenenie výrobku v agende Parametre radov požiadaviek na výrobu v dobe vytvorenia výrobného príkazu. Stav parametru pro výrobní příkaz je možné zkontrolovat na subzáložce Nastavení daného výrobního příkazu.
Hodinová sadzba Položka sa plní automaticky, podľa toho, ako bol nastavený parameter Hodinová sadzba pre ocenenie výrobku v agende Parametre radov požiadaviek na výrobu v dobe vytvorenia výrobného príkazu. Stav parametru pro výrobní příkaz je možné zkontrolovat na subzáložce Nastavení daného výrobního příkazu.
Výrobná réžia Položka sa plní automaticky, v podľa nastavenia parametra Výrobná réžia vo Firemných údajoch.
Správne réžie

Položka sa plní automaticky podľa nasledujúceho vzorca:

(Doba trvania * Hod. sadzba) * (Správna réžia / 100)

 • Doba trvania - položka Doba trvania aktuálneho pracovného lístka
 • Hodinová sadzba - položka Hodinová sadzba z aktuálneho pracovného lístka
 • Správna réžia - ide o položku Správna réžia z číselníka Režijné sadzby, ktorá sa uvádza pri pracovisku, na ktorom prebehla operácia.
Celková hodnota Celková hodnota pracovného lístka spočítaná takto:
(Hodinová sadzba * Doba trvania) + Výrobná réžia + Správna réžia
Výsledok Výsledok operácie. Príznak, či je daná operácia pre daný výrobok (pri dávkových operáciách výrobky) ukončená.
Doba trvania

Doba trvania operácie v zvolenej jednotke.

Bez ohľadu na zvolenú jednotku je čas v databáze uložený v sekundách na štyri desatinné miesta.

Ak sa pracovný lístok vygeneroval automaticky, je táto hodnota spočítaná podľa vzorca pre Celkový čas operácie a to takto:

 • pre lístok na dávkovú operáciu: (TAC (kusový čas) * množstvo) + TBC (dávkový čas).
 • pre lístok so sériovým číslom: TAC (kusový čas) + (TBC (dávkový čas) / množstvo).

Položka je neprístupná, pokiaľ je pomocou tlačidla sprístupnená editácia položiek Doba trvania TAC v hod. a TBC. V takom prípade sa automaticky aktualizuje (súčtuje) podľa hodnôt zadávaných do týchto položiek. K opätovnému sprístupneniu položky dôjde kliknutím na tlačidlo .

Doba trvania musí zodpovedať súčtu TAC a TBC, inak PL nie je možné uložiť.

Doba TAC trvania

Normovaný kusový čas v zvolenej jednotke. Položku je možné editovať po kliknutí na tlačidlo . Prepnúť späť, aby bolo možné editovať Dobu trvania, kliknutím na .

Bez ohľadu na zvolenú jednotku je čas v databáze uložený v sekundách na štyri desatinné miesta.

TBC

Normovaný dávkový čas v zvolenej jednotke. Položku je možné editovať po kliknutí na tlačidlo . Prepnúť späť, aby bolo možné editovať Dobu trvania, kliknutím na .

Bez ohľadu na zvolenú jednotku je čas v databáze uložený v sekundách na štyri desatinné miesta.

Vytvoril Užívateľ, ktorý pracovný lístok zadal.
Dátum dokladu Dátum vzniku pracovného lístka.
Opravil Uživatel, který pracovní lístek opravil.
Dátum dokladu Datum opravy pracovního lístku.
Zákazka

Zákazka z číselníka zákaziek pre daný lístok. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov pre daný lístok. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt z číselníka projektov pre daný lístok. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Nastavenie pre prenos výkonov do miezd

Položky sú k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam).

  Spôsob prenosu hodnoty

Určuje, či sa výkony z daného PL budú prenášať do miezd alebo nie. Předvyplňuje se podle hodnoty nastavené u stejnojmenných položek na subzáložce Nastavení výrobního příkazu, k němuž PL patří, a to buď hodnotou pro PL bez nápravy neshody nebo PL s nápravou neshody. Viď tiež možnosti vzniku PL. Význam jednotlivých hodnôt tejto položky viď popis rovnomenných položiek v parametroch radov výr. príkazov.

Výjimku z těchto pravidel představuje pracovní lístek vzniklý z agendy Kooperace, který má položku nastavenou na Nepřenášet a toto nelze změnit. Od verze systému 15.13.01 však již pracovní lístky z kooperace nevznikají, tudíž se to týká pouze PL vzniklých z kooperace před verzí 15.13.01.

  Druh výkonu Určuje prenášaný druh výkonu. Predvypĺňa sa podobne ako predchádzajúca položka.

Opravy:

Pre opravy platí nasledujúce obmedzenie:

 • Ak ide o PL, ktorý nebol prenesený do miezd, je možné opravovať len položkami: Začiatok operácie, Koniec operácie, Doba trvania, Výsledok operácie, Zákazka, Obchodný prípad, Projekt a príznak, či ide o Kooperáciu.

  Co se týče příznaku Kooperace, tak od verze systému 15.13.01 již pracovní lístky z kooperace nevznikají, tudíž se to týká pouze PL vzniklých z kooperace před verzí 15.13.01.

 • Ak ide o PL, ktorý už bol prenesený do miezd, je možné opravovať len položkami: Výsledok operácie a prípadne i Doba trvania, pričom možnosť opravy Doby trvania ešte nezávisí na parametra Umožniť opraviť dobu trvania.

 

Ak má pracovný lístok už vytvorený súhrnný pracovný lístok, tak sa pri jeho zmene alebo zmazaní kontroluje, či nedošlo k zmene položky Suma na súhrnnom lístku. Ak áno, táto zmena sa opraví na súhrnnom lístku.

Pri ukladaní pracovného lístka sa kontroluje:

 • Ak je vyplnený pracovník, musí byť vyplnený aj začiatok operácie, inak sa zobrazí "Musí byť zadaný dátum začiatku operácie".
 • Ak je vyplnený začiatok operácie, musí byť aj pracovník, inak sa zobrazí "Užívateľ nie je registrovaný ako pracovník, uloženie nie je možné".
 • Či je známe alebo dostupné stredisko a tarifná trieda. Inak sa zobrazí "Stredisko nie je vyplnené" prípadne "Tarifná trieda nie je vyplnená".
 • Či je spustený príslušný VP. Inak sa zobrazí "Výrobný príkaz nie je spustený".
 • Či VP nie je ukončený. Inak sa vypíše "Výrobný príkaz je ukončený".
 • Či etapa VP je uvoľnená a či nie je ukončená. Inak sa zobrazí "Etapa nebola uvoľnená alebo bola ukončená".
 • Či sú ukončené všetky povinné operácie s nižším poradovým číslom. Ak nie, zobrazí sa "Ešte nie je dokončená niektorá povinná operácia s nižším poradovým číslom".
 • Ak je zadaná doba trvania, musí byť zadaný aj koniec operácie, inak sa zobrazí "Musí byť zadaný dátum konca operácie".
 • Ak je zadaný koniec operácie, musí byť zadaná aj doba trvania, inak sa vypíše "Musí byť zadaná doba trvania operácie".

Pri zmene položky:

 • Operácia technologického postupu dôjde k zmene Strediska, Tarifnej triedy, Hodinovej sadzby, Výrobnej réžie a Správnej réžie.
 • Pracovník dôjde k zmene Strediska a Tarifnej triedy.
 • Trvanie operácie dôjde k zmene Výrobnej réžie a Správnej réžie.
 • Tarifná trieda dôjde k zmene Hodinovej sadzby.
 • Hodinová sadzba dôjde k zmene Výrobnej réžie a Správnej réžie.
 • Kooperácie dôjde k zmene Strediska, Tarifnej triedy, Hodinovej sadzby, Výrobnej réžie a Správnej réžie.

  Od verze systému 15.13.01 však již pracovní lístky z kooperace nevznikají, tudíž se to týká pouze PL vzniklých z kooperace před verzí 15.13.01.

Zmena:

 • Strediska – Stredisko sa zistí podľa nastavenia parametra Stredisko:
  • Podľa pracoviska – Ak je nastavená operácia, zistí sa z nej pracovisko a stredisko, inak sa stredisko vynuluje.
  • Podľa pracovníka – Ak je nastavený pracovník, určí sa z neho stredisko, inak sa stredisko vynuluje.
 • Tarifnej triedy – Tarifná trieda sa zistí podľa nastavenia parametra Tarifná trieda:
  • Triedy pracovníka – Ak je nastavený pracovník, určí sa z neho tarifná trieda, inak sa tarifná trieda vynuluje.
  • Triedy normovanej – Ak je nastavená operácia, zistí sa z nej tarifná trieda, inak sa tarifná trieda vynuluje.
  • Triedy pracovníka alebo normovanej – Z oboch vyššie popísaných zvolí tu tarifnú triedu, ktorá je vyššia.
 • Hodinovej sadzby – Hodinová sadzba sa zistí podľa nastavenia parametra Hodinová sadzba podľa:
  • Pracoviska – Ak je nastavená operácia, zistí sa z nej pracovisko a hodinová sadzba, inak sa hodinová sadzba vynuluje.
  • Tarifnej triedy – Ak je nastavená tarifná trieda, zistí sa z nej hodinová sadzba, inak sa hodinová sadzba vynuluje.
 • Výrobnej réžie:
  • Nie je kooperácia a je zadaná operácia:
   • Podľa pracoviska operácie zistí sadzby výrobnej aj správnej réžie tohto pracoviska.
   • Podľa doby trvania, hodinovej sadzby a správnej réžie daného pracoviska vypočíta správnu réžiu (Doba trvania * Hod. sadzba) * (Správna réžia pracoviska / 100)
   • Podľa parametra Výrobná réžia spočíta Výrobnú réžiu:
    • Percentom zo mzdy - (Doba trvania * Hod. sadzba) * Výrobná réžia (%) / 100
    • Podľa sadzby - Doba trvania * Výrobná réžia (mena)

Správna réžia sa počíta: (Doba trvania * Hod. sadzba) * (Správna réžia pracoviska / 100)

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.