Pracovné lístky - záložka Zoznam

Seznam pracovních lístků omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nové F2 - -

Slouží pro ruční vytváření pracovních lístků. Ide o jednu z možností vzniku PL. Funkcia je optimalizovaná pre svoje predpokladané využitie, ktorým je možnosť rýchleho zadania väčšieho množstva PL pre rôzne operácie a pracovníkov (typicky ide o obstaranie PL spätne podľa údajov evidovaných napr. na papierových výkazoch).

Po vyvolání funkce Nové se otevře dialogové okno Ruční zadávání pracovních lístků. Zadávanie môže vykonávať len užívateľ, ktorý má na to právo "Pridat" pre Pracovné lístky.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravy položiek PL sú obmedzené a závisia tiež na tom, ako bol prenesený do miezd a ako je nastavený parameter Umožniť opraviť dobu trvania. Ďalej viď popis opráv v záložke Detail. Oprava PL môže viesť k prepočítaniu Sumy na súhrnnom PL, ak tento už k danému PL existuje.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Nie je možné mazať PL, ak bol výrobný príkaz už ukončený.

Vymazanie PL môže viesť k prepočítaniu Sumy na súhrnnom PL, ak tento už k danému PL existuje. Vymazanie PL môže viesť i k vymazaniu súhrnného PL (viď možnosti vymazania súhrnného PL). Nie je samozrejme možné vymazať PL, ak súhrnný PL k nemu vystavený už bol zaúčtovaný a bol auditovaný, je blokovaný a pod. Viď aj Blokovanie dokladov.

Pokud dojde k vymazání pracovního lístku, ke kterému existuje dílenský úkon a pokud je na dílenském úkonu vyplněna položka Potvrdil a Datum, vrátí se dílenský úkon do stavu Potvrzený. Ve zbývajících případech se vrátí do stavu Plánovaný.


Doklady tejto agendy je možné navyše mazať ešte ďalším spôsobom:

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť doklad F7 -
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Pre túto agendu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

K dispozícii len, ak je inštalované a aktivované sledovanie zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Výrobný príkaz

Ctrl +Y

alebo

Shift +Ctrl +Y

Otvorí agendu Výrobné príkazy obmedzenú pre aktuálny pracovný lístok. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.
Generovať SPL Ctrl +G Prejde označené pracovné lístky a pre každý pracovný lístok, ktorý ešte nemá vytvorený Súhrnný PL a je ukončený, vytvorí jeden SPL. Po ich vytvorení informuje užívateľa o chybách, prípadne otvorí agendu Súhrnných pracovných lístkov obmedzenú pre práve vytvorené záznamy.
Prenos -

Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam). Funkcia vyvolá sprievodcu vytvorením prenosu do miezd, ktorý umožní uskutočniť prenos údajov z pracovných lístkov do výkonov mzdových listov. Ide o jednu z možností vyvolania tohto sprievodcu. Ak sú v zozname prac. lístkov nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené záznamy (ak splnia podmienky prenosu), v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Ako bolo spomenuté v kap. Prenos pracovných lístkov do miezd, prenášať je možné iba do otvoreného mzdového obdobia. Z toho vyplýva, že funkciu nie je možné použiť, ak aktuálne (tzn. aktívne) mzdové obdobie nie je otvorené.

Výkony -

Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam). Zobrazí mzdové listy s prenesenými výkonmi. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Mzdové listy a otvorí ju buď "cez" agendu aktuálneho záznamu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy ML. Takto odtiaľ vyvolaná agenda ML sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len podľa ML, do ktorých boli prenesené výkony z označených pracovných lístkov.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy ML štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.