Prenosy do miezd - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu prenosu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Všetky tu obsiahnuté položky sú informatívne, nie je možné ich tu editovať.

Názov Popis
Popis

Popis prenosu zadaný v 1. kroku sprievodcu vytvorením prenosu do miezd.

Mzdové obdobie

Mzdové obdobie, do ktorého bol prenos realizovaný.

Dátum prenosu Dátum, kedy bol prenos realizovaný.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný prenos realizoval.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam výkonov prenesených daným prenosom. Každý riadok zodpovedá jednému prenesenému PL a teda aj jednému záznamu výkonu naimportovanému do mzdových listov. Význam tu obsiahnutých položiek vyplýva z ich názvu alebo z popisu v subzáložke Výkony mzdových listov. Spôsob ich naplnenia viď Prenos PL do miezd. Tu upresníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Meno a priezvisko Meno a priezvisko pracovníka z preneseného PL.
Druh PP Identifikácia pracovného pomeru pracovníka z predchádzajúcej položky, do ktorého mzdového listu bol prenos realizovaný. Viď položka Pracovný pomer v údajoch pracovníka.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.