Prenosy do miezd - záložka Zoznam

Seznam záznamů přenosů výkonů z výroby do mezd omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Záznamy tejto agendy nie je možné pridávať priamo, ale vznikajú úspešným prenosom pracovných lístkov. Funkcia vyvolá sprievodcu vytvorením prenosu do miezd, ktorý umožní uskutočniť prenos údajov z pracovných lístkov do výkonov mzdových listov. Ide o jednu z možností vyvolania tohto sprievodcu. Funkcia spracuje všetky existujúce prac. lístky (ak splní podmienky prenosu), tzn. ako keby bola vyvolaná z agendy PL a všetky PL by boli označené.

Ako bolo spomenuté v kap. Prenos pracovných lístkov do miezd, prenášať je možné iba do otvoreného mzdového obdobia. Z toho vyplýva, že funkciu nie je možné použiť, ak aktuálne (tzn. aktívne) mzdové obdobie nie je otvorené.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

V tejto agende nie je k dispozícii. Opravovať prenosy nie je možné. Je ale prípadne možné prenos zmazať a vykonať znova.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Možnosti mazania prenosov sú obmedzené a závisia od otvoreného mzdového obdobia. Tzn. dáta výkonov, ktoré vznikli v danom prenose, musia ležať v otvorenom mzdovom období. Ďalej viď Prenos pracovných lístkov do miezd.

Skopírovať F9 V tejto agende nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- V tejto agende nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Výkony  -

Zobrazí mzdové listy s prenesenými výkonmi. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Mzdové listy a otvorí ju buď "cez" agendu aktuálneho záznamu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy ML. Takto odtiaľ vyvolaná agenda ML sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len podľa ML, do ktorých boli prenesené výkony aktuálnym prenosom zo záložky Zoznam.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy ML štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.