Technologické postupy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom postupe zo záložky Zoznam. Položky zadávané k postupom sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Poznámka

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Názov Názov technologického postupu.
Sklad. karta Kód a názov skladovej karty, ku ktorej je postup priradený.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Názov Názov technologického postupu. Predvyplní sa podľa názvu skladovej karty.
Skladová karta Skladová karta, ku ktorej je technologický postup priradený. Technologický postup môže vzniknúť aj bez väzby na skladovú kartu. Ponuka skladových kariet je obmedzená len na karty, ktoré majú položku Výrobok nastavenú na "Áno".
Typ postupu Typ postupu z číselníka Typy technologických postupov. Zoznam typov z číselníka je obmedzený na tie, ktoré nemajú príznak Ručne zadaný postup. K jednej skladovej karte môže byť priradených viac technologických postupov, no musia sa líšiť práve typom postupu. Môže existovať tech. postup napr. výroby v kooperácii, montáž, normálnu výrobu malej série alebo veľkej série. Pokiaľ je v číselníku zadaný len jeden typ, pri zadaní nového postupu sa predvyplní.
Množstvo

Spolu s Jednotkou určujú množstvo, na ktoré sa technologický postup zostavuje.

V súčasnej dobe je možné použiť Množstvo = 1 a Jednotku so Vzťahom = 1.

Jednotka Viď Množstvo.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný postup vytvoril.
Dátum vytvorenia Dátum vytvorenia.
Opravil Užívateľ, ktorý daný postup opravil, pokiaľ bol postup opravovaný.
Dátum opravy Dátum opravy postupu.
Schválil Informácia o tom, či bol daný technologický postup schválený a kým. Položka je k dispozícii len vtedy, ak sa používa schvaľovanie technologických postupov. Nie je editovateľná, vypĺňa sa automaticky, ak je postup schválený. Ako sa schvaľovanie vykonáva, viď schvaľovanie technologických postupov.
Dátum schválenia Dátum schválenia technologického postupu. Ďalej viď Čas zo servera.
Zákazka

Zákazka z číselníka zákaziek. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt z číselníka projektov. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.

Opravy:

Pre opravy platí nasledujúce obmedzenie:

 • Postupy už schválené nie je možné editovať. Ak je nutné uskutočniť nejakú zmenu, treba schválenie zrušiť a po ukončení opravy upravený technologický postup znovu schváliť.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie operácií postupu. Položky zadávané k operáciám sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Operácie Popis operácie Obrázky operácií Materiály pre operáciu Testovanie Hodnoty pre kapacitný plán

Na väčšine zo subzáložiek je k dispozícii tlačidlo Zmena zobrazenia , ktoré umožňuje zobrazovať subzáložky Popis operácie, Obrázky operácií, Materiály pre operáciu, Testovanie a Hodnoty pre kapacitný plán pod zoznamom operácií.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Operácie:

Názov Popis
Poradie Číslo operácie.
Názov operácie Názov operácie.

Operácie

Subzáložka Operácie slúži na zadanie riadkov operácií. Obsahuje:

Zoznam operácií

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov.

Názov Popis
Poradie Číslo operácie, plní sa automaticky.
Názov operácie Názov operácie.
TAC

Normovaný kusový čas TAC. TAC = Time Amplitude Corrected - čistý čas jedné operace technologického postupu, provedený na jednom výrobku (nejčastěji jednom ks) výrobního příkazu se započtením nutných přerušení (umytí rukou, návštěva WC apod.).

Bez ohľadu na zvolenú jednotku je čas v databáze uložený v sekundách na štyri desatinné miesta.

Jednotka

Jednotka času TAC. Položka sa nezobrazuje, ak je parameter Spoločná jednotka času TAC a TBC nastavený na Áno.

TBC

Normovaný dávkový čas TBC. TBC = Time Batch Corrected - dávkový (prídavný) čas celej vyrábanej dávky (celého množstva) výrobkov na výrobnom príkaze. Čas sa počíta so započítaním nutných prerušení (umytie rúk, návšteva WC a pod.).

Celkový čas operácie je potom následne vypočítaný podľa vzorca:

TAC * vyrábané množstvo + TBC

Majme VYP, ktorý je na 10 ks výrobku s operáciou technologického postupu, kde TAC je rovné 1 minúta a TBC je rovné 5 minút. Tzn. plánovaný čas na celú dávku je 0,25 hod (Celkový čas operácie= TAC*množstvo + TBC=1*10+5=15min=0,25hod).

Využíva sa napr. pre výpočet Doby trvania operácie na automaticky generovanom Pracovnom lístku, v Sprievodcovi ocenením príjemiek hotových výrobkov a pod.

Bez ohľadu na zvolenú jednotku je čas v databáze uložený v sekundách na štyri desatinné miesta.

Jednotka

Jednotka času TBC. Ak je parameter Spoločná jednotka času TAC a TBC = Áno, zvolená jednotka platí pre čas TBC aj TAC.

KOO

Indikátor, bez jakéhokoliv vlivu na funkci programu, který má pouze informovat, je-li operace plánovaná do kooperace. To. ktoré operácie sa nakoniec uskutočnia v kooperácii, sa zadáva v agende Kooperácie.

Keďže pri tvorbe postupu je nutné každej operácii zadať položku Pracovisko, je vhodné si v číselníku Pracovísk a strojov nadefinovať jedno alebo viac pracovísk s názvom "Kooperácie", prípadne s menami jednotlivých kooperantov.

Ukonč.

Indikátor, či je operácia ukončujúca (= "Áno").

Po uskutočnení tejto operácie sa výrobok považuje za dokončený a v agende Dokončené výrobky je pripravený na prijatie do skladu hotových výrobkov.

Ako ukončujúcu je možné označiť len jednu z operácií. Na používanie ukončujúcej operácie sa vzťahuje parameter Ukončujúca operácia v každom tech. postupe.

Ak ide o výrobok so sériovými číslami, tzn. položka Trieda Skladovej karty výrobku = "So sériovými číslami", táto operácia nesmie byť dávková.

Dávk. Indikátor, či je operácia dávková alebo kusová. Bližšie informácie k položke viď Dávkové a kusové operácie.
Prekryv

Atribut slouží pro generování kapacitního plánu. Udává, zda může následující operace začít souběžně s aktuální operací (operace se překrývají), nebo až po jejím dokončení (operace se nepřekrývají). Překrývat se mohou pouze operace, které jsou na různých pracovištích a které mají stejné číslo povinné. Operace, která má vyšší číslo povinné, začne (tj. není možné na ní vystavovat pracovní lístky) až po ukončení operace s nejvyšším maximálním naplánovaným datem.

Mějme tyto operace:

 • Operácia 1 - TAC 20 min., Prekryv: Nie, číslo povinné 1, Pracovisko B
 • Operácia 2 - TAC 20 min., Prekryv: Ano, číslo povinné 2, Pracoviště A
 • Operácia 3 - TAC 30 min., Prekryv: Ano, číslo povinné 2, Pracoviště B
 • Operácia 4 - TAC 45 min., Prekryv: Áno, číslo povinné 2, Pracovisko C
 • Operácia 5 - TAC 25 min., Prekryv: Nie, číslo povinné 3, Pracovisko B
 • Operácia 6 - TAC 30 min., Prekryv: Nie, číslo povinné 4, Pracovisko B

Nadväznosť operácií bude nasledujúca:

Tj. i když je operace 4 nastavena jako překryvná, tak protože má operace 5 nastavené vyšší číslo povinné, tak překryv operaci 5 neovlivní.

Plán.

Položka ovlivňuje, jestli se pro operaci bude vytvářet dílenský úkon, tj. jestli operace bude vstupovat do kapacitního plánu.

Pro požadavky na výrobu platí, že pokud se položka Plán. přepne na Ne na nich, změní se případný existující dílenský úkon pouze do stavu Stornovaný (tj. nemaže se). Pokud se následně přepne hodnota položky zpět na Ano, bude dílenský úkon ve stavu Plánovaný, pokud bude nastavena hodnota Ne, bude dílenský úkon vy stavu Stornovaný.

Pro výrobní příkazy platí, že pokud se položka Plán. přepne na Ne na nich, změní se případný existující dílenský úkon pouze do stavu Stornovaný (tj. nemaže se). Pokud se následně přepne hodnota položky zpět na Ano, pak:

 • pokud existují navázané operace, dílenský úkon se přepne do stavu V procesu
 • pokud je dílenský úkon zafixován a je vyplněno pole Potvrdil, přepne se dílenský úkon do stavu Potvrzený
 • pokud není splněna ani jedna z podmínek výše, dílenský úkon se přepne do stavu Plánovaný

bude dílenský úkon ve stavu Plánovaný, pokud bude nastavena hodnota Ne, bude dílenský úkon vy stavu Stornovaný.

Pokud se položka Plán. přepne na Ne až na výrobním příkazu vytvoří se jeden dílenský úkon pro požadavek na výrobu s jeho hodnotou a druhý pro výrobní příkaz, na kterém se nastaví stav Stornovaný.

Predstih

V případě, že je hodnota položky Překryv nastavena na Ano, udává hodnota položky Předstih množství, které musí být vyrobeno, aby mohla začít další operace.

Č. povinné

Číslo povinnej operácie. Vyplnenie tejto položky má zmysel len v prípade, že záznamy o uskutočnení výkonov (pracovné lístky) sa realizujú priamo agendou Práce na operáciách.

Etapa Výrobná etapa z číselníka Etáp, v rámci ktorej daná operácia prebieha. Používanie etáp sa riadi podľa nastavenia parametra Používanie etáp v tech. postupoch vo Firemných údajoch. Ďalej pozri Štruktúra dát a nadväznosti dokladov - Etapy vo výrobe.
Tarif. tr.

Normovaná tarifná trieda operácie. K položke sa vzťahuje parameter Kopírovanie tarifnej triedy vo Firemných údajoch.

Jej vyplnenie je povinné v prípade, že je nastavený výpočet mzdových nákladov z normovaného tarifu operácie.

Pracovisko Pracovisko alebo stroj z číselníka Pracovisko a stroje, na ktorom sa operácia uskutoční. K položke sa vzťahuje parameter Kopírovanie pracoviska vo Firemných údajoch.
Zrnitosť

Položka určuje, jakým způsobem se zaokrouhlí čas dílenských úkonů v Dílenském plánu. Výchozí hodnota je 1s.

Budou se vyrábět 2ks a jejich TAC + TBC se bude rovnat 23 min 31 sec. K operaci vzniknou 2 dílenské úkony, každý na jeden kus, takže čas na jeden dílenský úkon bude 11 min 45,5s. Pokud zrnitost bude 1s, tak výsledný čas bude 11 min 46s.

Zrnitosť operácie sa ďalej zohľadňuje pri plánovaní dielenského úkonu v Kapacitnom pláne.

Pokud jsou v buňce kapacitního plánu volné 4s a zrnitost je 3s, tak se do buňky naplánuje tří sekundová část dílenského úkonu a pro zbytek se hledá další volná buňka.

Pozastaviť do konca zmeny

Parametr slouží pro plánování směn v kapacitní plánu. Jeho zatržení způsobí, že následující operace se zaplánuje (započne) až po skončení směny, do které spadá operace se zatrženým parametrem.

Mějme první operaci prováděnou na pracovišti Montovna s osmihodinovými směnami od 8:00 do 16:00, která bude trvat 8 hod. a 25 min. Po této operaci bude následovat druhá operace na pracovišti Lakovna (také s osmihodinovými směnami od 8:00 do 16:00), která bude trvat 12 hod. a 31 min. První operace bude trvat dvě směny, např. od 23.3. do 26.3. (24.3 a 25.3. je sobota a neděle).

Pokud by parametr Pozastavit do konce směny zatržen nebyl, započala by druhá operace na pracovišti Lakovna již 26.3. a skončila by 27.3. :

Buňky kap. plánu bez zatrženého parametru Pozastavit do konce směny.

Pokud parametr zatržen bude, započne druhá operace až 27.3. a skončí 28.3.:

Buňky kap. plánu se zatrženým parametrem Pozastavit do konce směny.

Použití je vhodné např. v provozu, ve kterém jedno pracoviště převáží z důvodu efektivity hromadně výsledek své práce až na konci směny dalšímu pracovišti.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Popis operácie

Subzáložka Popis operácie slúži na zadanie poznámky týkajúcej sa operácie.

Obrázky operácií

Tu je možné definovať zoznam obrázkov vzťahujúcich sa k jednotlivej operácii.

Vkladané obrázky by mali mať, pokiaľ je to možné, rovnaké alebo podobné rozmery. Výsledkom potom bude lepší a ucelenejší vzhľad dokumentov, na ktoré sa tieto obrázky prípadne vytlačia. Samozrejme nie je to podmienka.

Podrobnejšie informácie o používaní obrázkov vo výrobe viď kapitola Podpora obrazovej dokumentácie.

Subzáložka Obrázky operácií obsahuje:

Zoznam obrázkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných obrázkov.

Názov Popis
Poradie Číslo obrázku, vypĺňa sa automaticky v kroku 1.
Obrázok Odkaz na obrázok v číselníku Obrázky v skupine Výroba – Nastavenie.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Vlastný obrázok

V tejto časti subzáložky Obrázky operácií sa zobrazujú jednotlivé obrázky, nie je ich však možné editovať. Zobrazí sa obrázok z aktuálneho riadka v zozname.

Pravidlá pre použitie (spôsob zobrazenia obrázku, význam dostupných funkcií) sú podobné ako v záložke Foto v iných častiach systému. Viď kap. záložka Foto - všeobecne.

Materiály pre operáciu

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je možné zadat skladové karty a jejich množství a jednotku potřebnou pro danou operaci. Význam položek vyplývá z jejich názvu. Dále popíšeme pouze následující:

Názov Popis
Celkové množstvo z kusovníka Příznak, rovná-li se množství na kusovníku množství materiálu pro operaci.
Množstvo

Množství materiálu pro operaci.

Pokud je příznak Všechno množství z kusovníku nastaven na Ano, není možné položku editovat.

Jednotka

Jednotka materiálu pro operaci.

Pokud je příznak Všechno množství z kusovníku nastaven na Ano, není možné položku editovat.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Testovanie

Subzáložka slúži na zadávanie údajov potrebných pri testovaní výrobkov pomocou dávkových programov. Zadané údaje sa pomocou Požiadavky na výrobu kopírujú do Výrobného príkazu, kde je ich ešte možné editovať a následne sa využívajú v agende Práce na operáciách.

Schéma procesu testovania výrobkov

Do položiek "Príkaz na spustenie - výraz" a "Meno súboru s protokolom - výraz" sa zadávajú výrazy, ktoré sa vyhodnotia a podľa výsledkov výrazov prebehne príslušná akcia. Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta z objektu Pracovného lístka, viac viď editor výrazov.

Ak výraz Príkaz na spustenie nie je prázdny, tak po spustení príslušnej operácie sa v agende Práca na operáciách vykoná:

 • ak Správa pre užívateľa nie je prázdna, zobrazí sa v dialógovom okne a počká na potvrdenie užívateľom
 • vyhodnotí sa výraz Príkaz na spustenie; ak je vyhodnotený úspešne a príslušný program sa našiel, spustí sa ako proces.
 • pri ukončení operácie, ak výraz Meno súboru s protokolom nie je prázdny, výraz sa vyhodnotí a ak sa takýto súbor nájde, podľa neho sa vystaví príslušný Dokument a naviaže sa k aktuálnemu pracovnému lístku ako jeho Príloha v záložke Prílohy. Kategória pre vystavenie dokumentu je zvolená podľa nastavenia v Parametroch radov VP.
Názov Popis
Príkaz na spustenie - výraz Výraz na zadanie cesty k testovaciemu programu. Cesta k súboru musí byť zadaná v apostrofoch. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.
Meno súboru s protokolom - výraz Výraz s menom súboru, v ktorom je uložený výsledok testu. Cesta k súboru musí byť zadaná v apostrofoch. Pre zadanie výrazu platí to isté, čo v predchádzajúcej položke.
Správa pre užívateľa Ak položka nie je prázdna, zobrazí sa pred spustením testu ako správa pre užívateľa.

Vyplnenie jednotlivých položiek:

Príkaz na spustenie:

C:\vyroba\programy\dispLCD-test.bat

alebo s parametrom Sériové číslo:

C:\vyroba\program\test_SW.bat JobOrdersSN_ID.StoreBatch_ID.Name

Meno súboru s protokolom:

c:\vysledektestu.txt

Správa pre užívateľa:

Pripoj displej na programátor

Hodnoty pre kapacitný plán

Subzáložka Poznámka

Tu je možné vpísať poznámku týkajúcu sa technologického postupu. Pri vytváraní požiadavky na výrobu a z nej ďalej výrobného príkazu sa táto poznámka kopíruje k príslušnej vyrábanej položke. Tá sa zobrazuje ako definovateľný formulár vyrábanej položky.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

Ve spodní části záložky pak může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.