Technologické postupy - záložka Zoznam

Seznam technologických postupů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Nový postup je možné vo všeobecnosti zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

 

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Možnosti opráv môžu byť obmedzené, ak sa používa schvaľovanie technologických postupov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Záznamy tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Pre túto agendu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

K dispozícii len, ak je inštalované a aktivované sledovanie zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Nová revízia Ctrl
+F9
- Funkcia je k dispozícii len pokiaľ máte zapnuté vytváranie revízií. Pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia zo záložky Revízie.
Kusovník

Ctrl +I

alebo

Shift +Ctrl +I

-

Otvorí agendu s kusovníkom, ktorý je obstaraný pre rovnakú skladovú kartu výrobku ako aktuálny technologický postup. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.
Kus. spol. TP

Ctrl +L

alebo

Shift +Ctrl +L

-

Otvorí agendu Kusovníky obmedzenú pre záznamy, ktoré majú v položke Spoločné TP uvedený odkaz na rovnakú skladovú kartu výrobku ako aktuálny technologický postup. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • otvoriť samostatne.
Schválenie

Ctrl +H

alebo

Shift +Ctrl +H

-

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa schvaľovanie technologických postupov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Schváliť

Ak je aspoň jeden záznam označený, položky Schválil a Dátum schválenia dostupné v zozname technologických postupov nastaví pre všetky označené záznamy, v opačnom prípade len pre aktuálny záznam. Položka Schválil sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum schválenia sa nastaví na aktuálny dátum.

Za akých podmienok je možné postup schváliť, viď schvaľovanie technologických postupov.

V prípade, že sú nejaké záznamy označené, je v spodnej časti dialógového okna k dispozícii funkčné tlačidlo , po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií má funkcia prebehnúť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto možnosť k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Zrušiť schválenie

Inverzná funkcia k predošlej, teda zruší príznak schválenia na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname, tzn. vynuluje položky Schválil a Dátum schválenia.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.