Podpora obrazovej dokumentácie

Uloženie obrázkov

V niektorých miestach môže byť obrázok uložený v rámci danej agendy (Skladové karty, Kusovníky,...). Pravidlá použitia záložky slúžiacej na prácu s obrázkom sú podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

V niektorých agendách, kde je možné predpokladať väčší počet opakovaní toho istého obrázka (Technologické postupy,...) by však tento spôsob uloženia nebol účelný. Obrázok preto nie je fyzicky uložený priamo v danej agende, ale je riešený pomocou odkazu do číselníka Obrázky technologických postupov.

Pokiaľ je obrázok riešený pomocou odkazu do číselníka, výber prebieha štandardným spôsobom, výberom z číselníka. Viď nasledujúci obrázok:

Zmena obrázka v mieste jeho fyzického uloženia (číselník Obrázky technologických postupov) sa prejaví vo všetkých agendách, kde je na tento výkres odkaz!

Použitie obrazovej dokumentácie je vhodne doplnené tlačovými zostavami. Viď napr. Technologický postup s obrázkami v agende Techn. postupov.