Výrobné príkazy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu príkazu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k príkazom sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Náklady Etapy Vyrábané položky Kusovník Technologický postup Sériové čísla/šarže Nastavenie

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Sklad. karta Kód a názov skladovej karty výrobného príkazu.
Množstvo Počet jednotiek vyrábaných v rámci príkazu.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad dokladov

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Skladová karta Odkaz na skladovú kartu výrobku, na výrobu ktorého sa eviduje výrobný príkaz, väzba na agendu Skladové karty v skupine Sklad.
Sklad Sklad, do ktorého sa prijmú dokončené výrobky.
Firma Odkaz na Firmu, pre ktorú sa vyrába daný výrobok. Väzba na číselník Adresár firiem v skupine Adresár.
Režijná sadzba Sadzba z číselníka Režijné sadzby.
Množstvo

Počet jednotiek, ktorý sa bude v rámci príkazu vyrábať.

Pokud k operacím požadavků na výrobu i výrobních příkazů vznikají dílenské úkony (tj. řady POZ a VYP se započítávají do dílenských a kapacitních plánů) a na výrobním příkazu dojde ke změně množství, pak:

 • pokud je množství menší, než na zdrojovém požadavku na výrobu - pak se vytvoří dílenské úkony k požadavku na výrobu s původním množstvím bez vazby na výrobní příkaz a dále se vytvoří dílenské úkony k výrobnímu příkazu bez vazby na požadavek se sníženým množstvím
 • pokud je množství větší, než na zdrojovém požadavku na výrobu - pak se zachovají původní dílenské úkony k výrobnímu příkazu s vazbou na požadavek a dále se vytvoří dílenské úkony k výrobnímu příkazu bez vazby na požadavek s množstvím, o které se původní množství navýšilo
Jednotka Jednotka vyrábanej položky.
Vyrobené Vyrobený počet jednotiek. Ide o súčet množstiev na Dokončených výrobkoch.
Prijaté Prijatý počet jednotiek. Ide o súčet množstiev na Príjemkách hotových výrobkov (PHV).
Priorita Viz popis položky Priorita na požadavku na výrobu.
MIX Informácia, či sa materiál musí vydávať do výroby z jednej dodanej šarže (MIX = Nie), alebo sa môže v rámci výrobného príkazu dodať z viacerých šarží tak, ako sú na sklade. Postup pri uplatňovaní Mixu.
Vytvorenie:  
  Vykonané Dátum vytvorenia výrobného príkazu (viď tiež možnosti Vytvorenie výrobného príkazu). Vyplní sa automaticky pri vytváraní výrobného príkazu aktuálnym systémovým dátumom platným v dobe vytvorenia VYP.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý výrobný príkaz vytvoril. Vyplní sa automaticky pri vytváraní výrobného príkazu prihláseným užívateľom.
Oprava:  
  Vykonané Dátum opravy výrobného príkazu. Ďalej viď Čas zo servera.
  Užívateľ Užívateľ, ktorý daný príkaz opravil, pokiaľ bol príkaz opravovaný.
Spustenie:
  Plánované Plánovaný dátum spustenia výrobného príkazu.
  Vykonané Dátum skutočného spustenia výrobného príkazu. Viď Spustenie a ukončenie výrobného príkazu. Ďalej viď Čas zo servera.
  Užívateľ Informace o tom, zda byl daný výrobní příkaz spuštěn a kým.
Ukončenie:  
  Plánované Plánovaného dátum ukončenia výrobného príkazu. Vyplní sa automaticky pri vytváraní výrobného príkazu väčším z dátumov z "Požadovaný termín" a "Možný termín výroby".
  Vykonané Dátum skutočného ukončenia výrobného príkazu. Viď Spustenie a ukončenie výrobného príkazu. Ďalej viď Čas zo servera.
  Užívateľ Informácia o tom, či bol daný výrobný príkaz ukončený a kým.
Súhrnné
prac. lístky
  Rad dokladov Definícia zdrojového radu dokladov používaného pre súhrnné pracovné lístky, väzba na agendu Rady dokladov v skupine Nastavenie.
  Účtovné predkontácie Určenie spôsobu účtovania pomocou výberu účtovnej predkontácie, väzba na agendu Účtovné predkontácie v skupine Účtovníctvo.
Zákazka

Zákazka z číselníka zákaziek pre daný príkaz. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Informácie o prenose dát položiek zákazka, obchodný prípad a projekt medzi výrobnými dokladmi viď časť úvodnej kapitoly Štruktúra dát a nadväznosti dokladov.

Obchodný prípad Obchodný prípad z číselníka obchodných prípadov pre daný príkaz. To, či je položka vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.
Projekt Projekt z číselníka projektov pre daný príkaz. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.
Stredisko Stredisko z číselníka stredísk pre daný výrobný príkaz. Povinná položka.

Opravy:

Pre opravy platí nasledujúce obmedzenie:

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Náklady

Položky z tejto subzáložky sa plnia pri generovaní požiadavky, alebo sa editujú ručne, pokiaľ sú splnené podmienky editácie normy.

Názov Popis
Plánované náklady
na materiál
Plánované náklady na nákup materiálu. Predvypĺňa sa rovnomennou položkou z Požiadavky na výr. príkaz, z ktorej bol aktuálny výrobný príkaz vytvorený, ale je ju možné ľubovoľne editovať, pokiaľ je možné editovať samotný VP. Len informatívna položka. Je ju možné využiť napr. pre tlačové výstupy.
Plánované náklady
na materiál z kooperácie
Plánované náklady na materiál, ktorý obstaráva kooperant. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál.
Plánované náklady
na kooperáciu
Plánované náklady na výrobu uskutočňovanú v rámci kooperácie.Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál.
Náklady na vývoj Náklady na vývoj vyrábaného výrobku. Platí pre ňu to isté, čo pre Plánované náklady na materiál.
Cena pre príjem

Cena v lokálnej mene pre príjem hotového výrobku na sklad. Predvypĺňa sa položkou Cena pre príjem z Požiadavky na výr. príkaz, z ktorej bol aktuálny výrobný príkaz vytvorený. Pokým nie sú vytvorené príjemky hotových výrobkov na sklad, je možné cenu editovať.

V závislosti od nastavenia parametrov radov výrobných príkazov a tým pádom od zvoleného spôsobu oceňovania hotového výrobku, môže vstupovať do ceny výrobku ako "pevná cena". Viď Ocenenie hotového výrobku - oceňovanie len pevnou cenou alebo oceňovanie kombinované.

V závislosti od hodnoty parametra Pevná cena ide buď len o orientačný údaj alebo o údaj povinný. Pokiaľ je parameter Pevná cena nastavený na Áno, je potrebné, aby bol tento údaj nenulový.

Subzáložka Etapy

V tejto záložke sa eviduje priebeh etáp postupu prác na výrobnom príkaze. Sleduje sa tu uvoľnenie a ukončenie jednotlivých etáp. Na operácii je možné pracovať len, ak bola jej etapa uvoľnená a nebola ukončená; nastaviť uvoľnenie alebo ukončenie etapy je možné pomocou funkcie Uvoľnenie/Ukončenie.

Záznamy sa do tejto subzáložky nakopírujú pri vytvorení výrobného príkazu z číselníka Etáp, a to podľa nastavenia firemného parametra Vložiť všetky etapy do výrobného príkazu buď všetky alebo len vybrané, a to tie, ktoré sú použité na kusovníkoch a technologických postupoch výrobkov vyrábaných daným VYP. Ak sa kopírujú všetky a ak sa potom do číselníka pridá nejaká etapa, automaticky sa pridá aj do výrobného príkazu. Ak sa kopírujú len vybrané a užívateľ pridá nenormovanú operáciu do TP a použije etapu z číselníka, ktorá ešte nie je prikopírovaná do VYP, tak sa táto etapa do VYP tiež doplní.

Ak má v číselníku Etáp niektorá etapa políčko Automatické uvoľnenie = "Áno", tak pri vytvorení výrobného príkazu sa nastaví položka Uvoľnil na užívateľa, ktorý príkaz vytvoril, a Uvoľnená na aktuálny dátum.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie etáp v technologických postupoch vo Firemných údajoch. Ďalej pozri Štruktúra dát a nadväznosti dokladov - Etapy vo výrobe.

Subzáložka obsahuje:

Zoznam etáp

Názov Popis
Etapa Kód a názov etapy z číselníka Etáp.
Uvoľnil Užívateľ, ktorý etapu uvoľnil. Pri uvoľnení etapy výrobného príkazu sa automaticky vyplní menom aktuálneho užívateľa, ktorý uvoľnenie vykonáva. Vykonané uvoľnenie už nie je možné zrušiť. Uvoľnenie etapy výrobného príkazu sa zadáva pomocou funkcie Uvoľnenie/Ukončenie.
Uvoľnená Dátum uvoľnenia etapy. Ďalej viď Čas zo servera.
Ukončil Užívateľ, ktorý etapu ukončil. Pri ukončení etapy výrobného príkazu sa automaticky vyplní menom aktuálneho užívateľa, ktorý ukončenie uskutočňuje. Ukončenie alebo zrušenie etapy výrobného príkazu sa zadáva pomocou funkcie Uvoľnenie/Ukončenie.
Ukončená Dátum ukončenia etapy. Ďalej viď Čas zo servera.

Lišta navigátora etáp

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Uvolnění/Ukončení - slouží k nastavení položek Uvolnil a Ukončil:
  • ak sú políčka Uvoľnil a Uvoľnená prázdne – nastaví sa aktuálny užívateľ a dátum uvoľnenia
  • uvoľnenie je zadané a ukončenie je prázdne – nastaví sa aktuál. užívateľ a dátum ukončenia
  • Uvoľnil a Ukončil vyplnené – zmaže sa Ukončil

Subzáložka Vyrábané položky

Subzáložka Vyrábané položky slúži na zobrazenie jednotlivých položiek vyrábaných podľa daného výrobného príkazu. Všechny záznamy v této záložce se nakopírují při vytvoření výrobního příkazu z požadavku na výrobu.

Subzáložka obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam vygenerovaných vyrábaných položiek. Pokiaľ už existujú nejaké vyrobené položky, sú podfarbené.

Názov Popis
Úroveň

Vizuální úroveň stromu vyráběných položek seřazený dle pozice ve stromu.

Poradie Pořadí s pozicí ve stromu vyráběných položek.
Sklad. karta - kód Odkaz na skladovú kartu vyrábanej položky, na ktorej výrobu sa eviduje príkaz.
Množstvo Počet jednotiek vyrábanej položky.
Jednotka Jednotka vyrábanej položky.
Spoločné TP Odkaz na skladovú kartu do číselníka skladových kariet. Ak je položka vyplnená, znamená to, že bol pre túto vyrábanú položku použitý technologický postup podľa tejto karty, nie podľa skladovej karty vyr. položky.
Typ postupu Konkrétny typ technologického postupu, ktorý sa pre danú vyrábanú položku použil.
Jedn. z kus. Nakopírovaná položka Jednotka z kusovníka.
Jedn. z TP Nakopírovaná položka Jednotka z technologického postupu.
Vyrobené Vyrobený počet jednotiek. Vyplňuje se automaticky z ukončující operace. A to buď dle položky dokončené množství z Pracovního lístku nebo dle položky Množství z kooperace z Kooperace. Pokud není operace ukončující, nevyplňuje se.

Lišta navigátora vyrábaných položiek

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Subzáložka Kusovník

Subzáložka Kusovník zobrazuje nakopírovaný zoznam položiek kusovníka pre jednotlivé vyrábané položky. Obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Je ho možné skryť alebo zobraziť vo forme stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Riadky kusovníka

V hornej časti je informácia o vyrábanej položke - skladová karta, množstvo a jednotka. Ďalej obsahuje subzáložky:

Obsiahnuté subzáložky: Pozícia Nastavenia pre výdaj Rezervácie Realizácia

Subzáložka Pozície

Obsahuje zoznam riadkov kusovníka jednotlivých vyrábaných položiek. Pokiaľ na skladovú kartu kusovníka existuje VMV s kladným vyskladnením, tak je riadok podfarbený. Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke Obsah v agende Kusovníky. Bližšie tu spomenieme len nasledujúce:

Názov Popis
Skladová karta +
Názov skl. karty
Položka v závislosti od stavu začiarkavacieho políčka Zobrazovať náhrady zobrazuje normovaný materiál alebo skutočne použitý (rezervovaný) materiál.
Výdaj Informácia o pôvode materiálu. Predvypĺňa sa z položky Výdaj v požiadavke. Položka je dôležitá pri polotovaroch, pomocou nej je možné riadiť a plánovať proces výroby polotovarov. Ďalej pozri informácie k položke Výdaj.
Predpokladaný sklad

Predpokladaný sklad pre modul SCM. Položka sa zobrazuje len pri riadkoch, ktoré majú nastavený Výdej = Sklad. Položku je nutné pri jej zobrazení vyplniť, inak nie je možné výrobný príkaz uložiť.

Predvypĺňa sa pri vytváraní výrobného príkazu z položky Predpokladaný sklad, pokiaľ nie je táto vyplnená, tak položkou Východiskový predpokladaný sklad pre SCM v nastavení parametrov radov požiadaviek na výrobu.

Predpokladaný sklad na riadku výrobného príkazu je potrebné mať vyplnené kvôli správnemu fungovaniu SCM. (Defaultne dodávané dátové zdroje daný sklad využívajú). Teda musí byt vyplnený buď na požiadavke alebo v parametroch radov výrobných príkazov v položke Východiskový predpokladaný sklad pre SCM. Ak to tak nie je, nebude možné výrobný príkaz vygenerovať. Viac viď popis funkcie Vytvoriť výrobný príkaz.

Stav dopytu

Pre zadanie, či sa má daný riadok zahrnúť do dopytového konania (viď aj Procesná tvorba dokladov - VYP -> POL) a ďalej pre informáciu, v akom stave sa daný dopyt nachádza. Možné stavy a pravidlá pre ich zmenu viď Dopytové konanie - všeobecne - Stav dopytu na zdrojových dokladoch (importovaných do POL).

Predvypĺňa sa pri vytváraní výrobného príkazu z rovnomennej položky v požiadavke.

V dolnej časti je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Subzáložka Nastavenia pre výdaj

Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke Obsah v agende Kusovníky.

Subzáložka Rezervácie

Subzáložka Rezervácie obsahuje editovateľný zoznam položiek kusovníka pre jednotlivé vyrábané položky a ich aktuálny stav rezervácie:

Názov Popis
Sklad Kód skladu, z ktorého bol komponent vybraný. Väzba na číselník Sklady v skupine Sklad.
Skladová karta Kód skladovej karty pozície. Položka zobrazuje normovaný materiál.
Názov skl.karty Názov skladovej karty pozície. Položka zobrazuje normovaný materiál.
Rezervovať od Dátum, od ktorého má daná rezervácia platiť.
Rezervovať do Dátum, do ktorého má daná rezervácia platiť.
Rezervované Množstvo skutočne rezervovaných položiek.
Splnené Informuje, koľko sa z rezervovaného počtu už vyčerpalo (tzn. vydodalo, splnilo).
Jedn. Jednotka rezervovanej položky.
Priorita Priority danej rezervácie materiálu.

V dolnej časti je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec zoznamu. Položka Sklad sa predvyplní podľa predpokladaného skladu. Pokiaľ už bol riadok rezervácie pridaný, použije sa naposledy použitý sklad z riadka rezervácie.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Řádek lze vymazat pouze tehdy, pokud k dané operaci již neexistuje pracovní lístek.

Subzáložka Realizácia

Subzáložka Realizácie obsahuje zoznam položiek kusovníka pre jednotlivé vyrábané položky a ich aktuálny stav realizácie:

Názov Popis
Pozícia Číslo pozície položky v kusovníku.

Skladová karta

Kód skladovej karty pozície. Položka zobrazuje normovaný materiál.
Názov skladovej karty Názov skladovej karty.
Plánované Množstvo materiálu, ktoré bude podľa predbežných plánov potrebné (podľa kusovníka).
Rezervované

Množstvo, ktoré bolo z celkového množstva požadovaného na danom zdrojovom doklade, zarezervované. Tu sa nezobrazujú aktuálne platné rezervácie, tzn. obsah položky zodpovedá položke Rezervované v pohyboch rezervácií. Tzn. táto položka nijak nezohľadňuje aktuálny dátum.

Ak je nejaká rezervácia zadaná, systém na ňu bude v každom prípade brať ohľad a uprednostní ju pred vyskladnením bez rezervácie (samozrejme, ak je platná k dátumu vyskladnenia). Konkrétny spôsob obstarávania rezervácií medzi sebou potom ešte závisí od priority a nastavenia parametra Pri čerpaní brať ohľad na rezervácie s rovnakou prioritou. Viac viď Vecný obsah - rezervácie skladových položiek.

Vydané Množstvo, ktoré sa doteraz vydalo zo skladu do výroby. Ak ide o položku kusovníka, ktorá je z výroby (položka Výdaj = Výroba), uvádza sa tu už vyrobené množstvo tejto položky.
Chýba Množstvo, ktoré sa ešte nevydalo (Plánované - Vydané).
Jednotka Jednotka pozície kusovníka vyrábanej položky.
Výdaj Informácia o pôvode materiálu. Podrobnejšie informácie
Nahradený Indikátor, ktorý udáva, či sa použila náhrada. Informácie o náhradách materiálu a zobrazovaní sú k dispozícii v úvodnej kapitole Rezervácia a výdaj materiálu a polotovarov.
Skl. karta náhrady Kód skladovej karty skutočne použitého (rezervovaného) materiálu. Ak sa náhrada nepoužila, má rovnaký obsah ako položka Skladová karta.
Názov skl. karty náhrady Názov skl. karty náhrady.
Stav skl. Množstvo na všetkých skladoch v hlavnej skladovej jednotke a skratka jednotky.

Medzi identickými položkami záložky Pozícia a Realizácia je možné rýchlo preklikávať dvojklikom na vybranú položku.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname operácií a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Technologický postup

Subzáložka Technologický postup zobrazuje nakopírovaný postup vybraného typu postupu k jednotlivým vyrábaným položkám.

Na väčšine zo subzáložiek je k dispozícii tlačidlo Zmena zobrazenia , ktoré umožňuje zobrazovať subzáložky Popis operácie, Obrázky operácií, Materiály pre operáciu, Testovanie a Hodnoty pre kapacitný plán pod zoznamom operácií.

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Je ho možné skryť alebo zobraziť vo forme stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Význam položiek zobrazených v tejto záložke vrátane subzáložiek je popísaný v záložke Obsah v agende Technologické postupy. Dále popíšeme pouze následující

Subzáložka Operácie

Názov Popis
Nenorm.

Parametr má hodnotu Ne, pokud řádek operace vznikl vytvořením z požadavku na výrobu. Pokud má uživatel přidělené právo Rozšířená oprava, pak po přepnutí parametru Nenormovaná na Ano bude moci editovat položky na operaci. Řádek operace přidaný ručně, má vždy hodnotu parametru Ano.

Pokud byl parametr přepnut na Ano a výrobní příkaz uložen, není možné jej již přepnout zpět. Pokud výrobní příkaz nebyl uložen, přepnutí parametru z Ano na Ne vrátí změněné hodnoty do původního stavu.

Pokiaľ je položka Stav na detaile dielenského úkonu nastavená na Potvrdený alebo pokiaľ k dielenskému úkonu existuje pracovný lístok, je riadok označený farebne.

Medzi záložkami technologického postupu Operácia a Realizácia je možné sa prepínať dvojklikom na vybraný riadok.

Subzáložka Realizácia

Subzáložka Realizace zobrazuje seznam operací pro jednotlivé vyráběné položky a jejich aktuální stav realizace:

Názov Popis
Poradie Číslo operácie.
Názov operácie Názov operácie.
Pracovisko Názov pracoviska alebo stroja z číselníka pracovísk a strojov, na ktorom operácia prebehne.
KOO Príznak, či sa operácia plánuje do kooperácie.
Plánovaný čas (hod.)

Čas plánovaný na operáciu. Vypočíta sa podľa:

TAC (v sekundách) / 3.600 * Množstvo + TBC (v sekundách) / 3.600
Realizovaný čas (hod.) Čas doteraz skutočne venovaný realizácii.
Zostávajúci čas (hod.)

Ak sa operácia ešte nevykonala na žiadnom množstve, údaj zodpovedá položke Plánovaný čas. V opačnom prípade ide o:

TAC (v sekundách) / 3.600 * Zostávajúce množstvo

Ak je vyrobené viac ako bolo plánované, hodnota je 0.

Realizované mn.

Množstvo, na ktorom už operácia prebehla. Ide o súčet množstva z jednotlivých pracovných lístkov a položky ReturnedQuantity z kooperácií.

Položka ReturnedQuantity sa v kooperácii navyšuje pri privedení na záložke sériových čísel, pri prečítaní čiarového kódu a pri privedení dávkovo na vyrábaných položkách.

Zostávajúce mn. Plánované - realizované množstvo.
PLán. datum

Zobrazuje obsah položky Datum z dílenského úkonu.

Pokud pro operaci existuje více dílenských úkonů, je zobrazeno datum z prvního dílenského úkonu.

Plán. zmena

Zobrazuje obsah položky Směna z dílenského úkonu.

Pokud pro operaci existuje více dílenských úkonů, je zobrazena směna z prvního dílenského úkonu.

Pokiaľ je položka Stav na detaile dielenského úkonu nastavená na Potvrdený alebo pokiaľ k dielenskému úkonu existuje pracovný lístok, je riadok označený farebne.

Medzi záložkami technologického postupu Operácia a Realizácia je možné sa prepínať dvojklikom na vybraný riadok.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje iba tlačidlá na pohyb kurzora po zozname operácií a hľadanie hodnoty v zozname, nakoľko žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Subzáložka Sériové čísla/šarže

Pokiaľ je Skladová karta v hlavičke výrobného príkazu triedy "So sériovými číslami" alebo "So šaržami", subzáložka zobrazuje sériové čísla/šarže, ktorá sa vygenerovali pri vytvorení výrobného príkazu.

V hornej časti subzáložky je uvedená informácia o aktuálnej vyrábanej položke - skladová karta, množstvo a jednotka. Ďalej obsahuje:

Zoznam vyrábaných položiek

V ľavej časti subzáložky je k dispozícii zoznam vyrábaných položiek vrátane navigátora určeného na rýchly a pohodlný pohybu medzi jednotlivými vyrábanými položkami. Je ho možné skryť alebo zobraziť vo forme stromu. Viac pozri v kapitole Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Výroby.

Zoznam sériových čísel/šarží

Ide o šaržu alebo zoznam vygenerovaných sériových čísel pre aktuálnu vyrábanú položku zo zoznamu vyrábaných položiek.

Názov Popis
Sériové číslo Sériové číslo/šarža vyrábanej položky.

Pravidla pro použití tohoto seznamu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Opětovnému použití sériového čísla, resp. šarže v rámci jiného či i stejné výrobního příkazu (např. v rámci polotovaru) můžete zabránit pomocí parametru Opakované použití šarží/sér.č. na vyráběných položkách výrobních příkazů v agendě Firemní údaje.

Pro generování sériových čísel, resp. šarží platí následující:

 • pokiaľ má skladová karta definovanú Štruktúru šarže/sér.čísla alebo vyplnený odkaz do číselníka Štruktúry kódov šarží a sériových čísel, vygeneruje sa príslušný počet sériových čísel podľa množstva vyrábanej položky, alebo jedna šarža.
 • pokud struktura definována není, vytvoří se sériová čísla, resp. šarže dle následujícího předpisu:

  • poslední dvě číslice z Období (3 a 4 znak z kódu)
  • všetky číselné znaky zo skratky Rady dokladov, ide max. o 4 pozície; napr. pre rad dokladov 8U9B zostane "89"
  • pořadové číslo příkazu doplněné zleva nulami na 5 míst
  • pořadové číslo sériového čísla doplněné zleva nulami tak, aby celé sériové číslo mělo alespoň 13 znaků
  • pokud se nalezne již existující sériové číslo, resp. šarže pokračuje se další v řadě dokud nenalezne nepoužitý kód
  • pro velká čísla dokladů a množství sériových čísel bude docházet k roztažení délky kódu

   Sériové čísla pre 4. vyrábanú položku príkazu 8U9B-12/2005, množstvo 3 ks, vzniknú z:
   obdobia: 05 rad: 89 por. číslo: 012 a budú vyzerať nasledovne:
   05890001200001, 05890001200002, 05890001200003

 • projde se podřízený kusovník a pokud obsahuje další skladovou kartu typu Třída = "Se sériovými čísly" a položka kusovníku Ev. SČ je nastavena na "Ano", pak se nachystají záznamy pro montáž
 • odkaz na komponent sa vytvorí až pri montáži v agende Práce na operáciách

Pokud dojde ke změně ve vyráběném množství nebo k nesouladu počtu sériových čísel, resp. množství šarží, systém uživatele upozorní a při uložení automaticky provede korekci, aby množství odpovídalo s vygenerovanými sériovými čísly, resp. množstvím na šaržích.

Editaci sériového čísla, resp. šarže je automaticky zabráněno, pokud již dané výrobní sériové číslo, resp. šarže je použita na pracovním lístku, v kooperaci či jinde.

Zoznam komponentov

Ide o zoznam zapracovaných komponentov aktuálneho sériového čísla zo zoznamu sériových čísel/šarží. Zobrazujú sa len zapracovávané komponenty, ktoré majú sériové číslo. Pri novo vytvorenom výrobnom príkaze, na ktorom ešte neprebehli žiadne operácie, je vyplnená len položka Komponent. Položky Sériové číslo, Zapracoval a Zapracované sa plnia pomocou agendy Práce na operáciách na subzáložke Montáž. Položky sa tu needitujú.

Názov Popis
Komponent Názov zapracovávaného komponentu prezentovaný kódom a názvom jeho skladovej karty.
Sériové číslo Sériové číslo konkrétneho zapracovaného komponentu.
Zapracoval Pracovník, ktorý komponent zapracoval.
Zapracované Dátum zapracovania komponentu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora, ktorá obsahuje len tlačidlá na pohyb kurzora po zozname komponentov a hľadanie hodnoty v zozname.

Subzáložka Nastavenie

Subzáložka Nastavenie slúži na zapamätanie vybraných parametrov pre aktuálny výrobný príkaz.

Tieto parametre sú do hlavičky výrobného príkazu nakopírované v okamihu vytvorenia príkazu. Pri vzniku Súhrnného pracovného lístka (viď funkcia Generovať) a pri ocenení Príjemky hotových výrobkov (viď Uzávierka a ocenenie hotových výrobkov) sa údaje o nastavení čerpajú z hlavičky príkazu, tým je zabezpečené, že prípadná zmena parametrov v agendách parametrov radov požiadaviek a výrobných príkazov v priebehu spracovávania príkazu nespôsobí nekonzistenciu dát.

Ide o parametre:

Ostatné parametre sú aj naďalej čerpané z agendy parametrov. Popis týchto položiek nájdete na záložke Detail agendy Parametre radov výrobných príkazov.

Ďalej je tu skupina parametrov Do vyrovnania nedokončenej výroby zahrnúť. Hodnoty parametrov sú pri vytvorení Výrobného príkazu prekopírované zo skupiny parametrov Do ceny príjmu (výrobku) zahrnúť. Užívateľ, pokiaľ má pridelené právo Rozšírená oprava pre výrobný príkaz, má možnosť nastavenia parametrov pre VNV editovať. Zmena týchto parametrov obvykle nie je nutná (zvyčajne len kvôli náprave nejakej predchádzajúcej chyby). Pokiaľ sa hodnoty parametrov vyrovnania nedokončenej výroby a ceny príjmu výrobku líšia, bude na túto skutočnosť užívateľ pri vytváraní dokladu nedokončenej výroby upozornený.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.