Výrobné príkazy - záložka Zoznam

Seznam výrobních příkazů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu, nebo z jejich popisu v záložce Detail.
Zde popíšeme pouze následující položku:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavenia nového VYP:

Do agendy výrobných príkazov nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Nový výrobný príkaz je možné vytvoriť len z agendy Požiadavky na výrobu. Viď tiež Vytvorenie výrobného príkazu.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Nie je možné vymazať príkaz, ak preň existuje výdajka materiálu, alebo ak sa jeho dokončené výrobkyprijali na sklad.

Jinak je výrobní příkaz vymazán včetně záznamů rezervace, neshodné výroby, pracovních lístků, kooperací, dokončených výrobků a poznámek, které k němu patří.

U výrobních příkazů se šaržemi nebo sériovými čísly je možné zvolit, zda mají být vymazány společně s výrobním příkazem či nikoli pomocí zatržítka Vymazat šarže/sér.č..

Pokud dojde ke smazání výrobního příkazu, ke kterému existují dílenské úkony, pak se tyto dílenské úkony také odstraní (v případě, že výrobní příkaz navazoval na požadavek na výrobu, který také vstupoval do dílenského plánu, vytvoří se navíc opět dílenské úkony k tomuto zdrojovému požadavku ve stavu Plánovaný).

Skopírovať F9 Nový výrobný príkaz je možné vytvoriť len z agendy Požiadavky na výrobu.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne
  • Pripojiť k existujúcej aktivite
  • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

K dispozícii len, ak je inštalované a aktivované sledovanie zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Otvoriť tu

Ctrl +E

alebo

Shift +Ctrl +E

Funkcia otvorí výrobné agendy a skladové doklady "cez" agendu zdrojového dokladu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Požiadavka na výrobu

Otvorí agendu Požiadavky na výrobu obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Pracovné lístky

Otvorí agendu Pracovné lístky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Kooperácie

Otvorí agendu Kooperácie obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Dokončené výrobky

Otvorí agendu Dokončené výrobky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Poznámky k VP

Otvorí agendu Poznámky k výrobným príkazom obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Nezhodná výroba

Otevře agendu Neshodná výroba omezenou pro aktuální výrobní příkaz.

Súhrnné pracovné lístky

Otvorí agendu Súhrnné pracovné lístky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Výdajky materiálu do výroby

Otvorí agendu Výdaj materiálu do výroby obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Vratky materiálu z výroby

Otvorí agendu Vrátenie materiálu z výroby obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Príjemky hotových výrobkov na sklad

Otvorí agendu Príjem hotových výrobkov obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Pohyby rezervácií

Otvorí agendu Pohyby rezervácií obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Požiadavky na výdaj materiálu

Otvorí agendu Požiadavky na výdaj materiálu obmedzenú na vybrané výrobné príkazy.
Samostatne

Ctrl +N

alebo

Shift +Ctrl +N

Funkcia otvorí výrobné agendy a skladové doklady samostatne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Požiadavka na výrobu

Otvorí agendu Požiadavky na výrobu obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Pracovné lístky

Otvorí agendu Pracovné lístky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Kooperácie

Otvorí agendu Kooperácie obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Dokončené výrobky

Otvorí agendu Dokončené výrobky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Poznámky k VP

Otvorí agendu Poznámky k výrobným príkazom obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Nezhodná výroba

Otevře agendu Neshodná výroba omezenou pro aktuální výrobní příkaz.

Súhrnné pracovné lístky

Otvorí agendu Súhrnné pracovné lístky obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Výdajky materiálu do výroby

Otvorí agendu Výdaj materiálu do výroby obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Vratky materiálu z výroby

Otvorí agendu Vrátenie materiálu z výroby obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Príjemky hotových výrobkov na sklad

Otvorí agendu Príjem hotových výrobkov obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Pohyby rezervácií

Otvorí agendu Pohyby rezervácií obmedzenú pre aktuálny výrobný príkaz.

Požiadavky na výdaj materiálu

Otvorí agendu Požiadavky na výdaj materiálu obmedzenú na vybrané výrobné príkazy.

Rezervácie Ctrl +Z

Funkcia spustí sprievodcu Rezerváciou materiálu.

Rezervovať materiál môžu len užívatelia, ktorí majú právo "Rezervovať materiál" pre Výrobné príkazy, viď Prístupové práva v kapitole Administrácia.

Výdaj mat.

Ctrl +D

alebo

Shift +Ctrl +D

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Výdaj materiálu

Funkcia spúšťa Sprievodcu výdajom materiálu. Jedná se o jednu z možností, jak provést výdej materiálu , tj. jak vytvořit nový doklad Výdej materiálu do výroby.

Táto funkcia je staršou alternatívoufunkcie Vytvoriť - Výdaj materiálu. Pracuje však iba s aktuálnym VP, nie s označenými (na rozdiel od funkcie Vytvoriť - Výdaj materiálu), a je o niečo jednoduchšia v tom zmysle, že je o pár krokov kratšia. Odporúčame si obe funkcie prehliadnuť a vybrať si tú, ktorá bude viac zodpovedať vašim potrebám.

Materiál je možné vydávať iba na príkazy, ktoré nie sú ukončené.

Výrobný príkaz by ďalej mal byť spustený. Tu sa ale (na rozdiel od funkcie Vytvoriť - Výdaj materiálu) spustenie výrobného príkazu nekontroluje.

Vydávať materiál môžu len užívatelia, ktorí majú právo "Vydať materiál" pre Výrobné príkazy, viď Prístupové práva v kapitole Administrácia.

Na úspešné vytvorenie výdajky a teda aj spustenie sprievodcu je nutné mať v agende Firemné údaje v skupine Nastavenie vyplnenú položku Firma na predvyplnenie.

Vytvorené výdajky sú dostupné v agende Výdaj materiálu do výroby, ktorá sa po úspešnom uskutočnení výdaja otvorí zafiltrovaná pre práve vytvorenú výdajku.

Vrátenie materiálu

Funkcia spúšťa Sprievodcu vrátením materiálu. Vytvorené vratky sú dostupné v agende Vrátenie materiálu z výroby, ktorá sa po úspešnom uskutočnení vrátenia otvorí zafiltrovaná pre práve vytvorenú vratku.

Spustenie

Ctrl +R

alebo

Shift +Ctrl +R

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Spustiť

Vykoná spustenie výrobného príkazu. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Funkcia nastaví položky Spustil a Dátum spustenia dostupné v zozname výrobných príkazov nastaví pre všetky označené záznamy, v opačnom prípade len pre aktuálny záznam. Položka Spustil sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum spustenia sa nastaví na aktuálny dátum. Ak je funkcia vyvolaná zo záložky Detail, tak spracuje len aktuálny záznam (bez ohľadu na označenie záznamov v zozname).

Spustenie výrobného príkazu môžu vykonávať len užívatelia, ktorí na to majú právo "Spustiť výrobný príkaz" pre Výrobné príkazy, viď Prístupové práva v kapitole Administrácia.

Další důležité informace k této akci viz spuštění a ukončení výrobního příkazu v úvodní kap. této agendy.

V prípade, že sú nejaké záznamy označené, je v spodnej časti dialógového okna k dispozícii funkčné tlačidlo , po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií má funkcia prebehnúť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto možnosť k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Zrušiť spustenie

Inverzná funkcia k predošlej, teda zruší príznak spustenia na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname, tzn. vynuluje položky Spustil a Dátum spustenia.

Ukončenie

Ctrl +U

alebo

Shift +Ctrl +U

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Ukončiť

Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Funkcia nastaví položky Ukončil a Dátum ukončenia dostupné v zozname výrobných príkazov nastaví pre všetky označené záznamy, v opačnom prípade len pre aktuálny záznam. Položka Ukončil sa nastaví na aktuálne prihláseného užívateľa a položka Dátum ukončenia na aktuálny dátum. Ak je funkcia vyvolaná zo záložky Detail, tak spracuje len aktuálny záznam (bez ohľadu na označenie záznamov v zozname). Pokiaľ je v zozname označených viacero záznamov a počas ukončovania sa zobrazí potvrdzovací dialóg, je možné začiarknuť položku Platí pre všetky. Následne sa výber na potvrdzovacom dialógu uplatní pre všetky nasledujúce záznamy, na ktorých by sa vyskytla rovnaká udalosť.

Ukončenie výrobného príkazu môžu vykonávať len užívatelia, ktorí na to majú právo "Ukončiť výrobný príkaz" pre Výrobné príkazy, viď Prístupové práva v kapitole Administrácia. Ak má užívateľ prístupové právo Zadať dátum ukončenia výrobného príkazu, tak bude môcť pri ukončení VYP zadať dátum, do ktorého má byť daný VYP ukončený. V opačnom prípade, bude VYP ukončený k aktuálnemu dátumu.

Další důležité informace k této akci viz spuštění a ukončení výrobního příkazu v úvodní kap. této agendy.

V prípade, že sú nejaké záznamy označené, je v spodnej časti dialógového okna k dispozícii funkčné tlačidlo , po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií má funkcia prebehnúť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto možnosť k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Zrušiť ukončenie

Inverzná funkcia k predošlej, teda zruší príznak ukončenia na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname, tzn. vynuluje položky Ukončil a Dátum ukončenia.

Vytvoriť

Ctrl +F2

alebo

Shift +Ctrl +F2

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Výdaj materiálu

Slúžia na uskutočnenie výdaja materiálu a vystavenie dokladu VMV. Ide o jednu z možností, ako uskutočniť výdaj materiálu , tzn. ako vytvoriť nový doklad Výdaj materiálu do výroby (VMV). Táto funkcia je novšou alternatívou funkcie Výdaj materiálu. Odporúčame si obe funkcie prehliadnuť a vybrať si tú, ktorá bude viac zodpovedať vašim potrebám.

Funkcia spustí agendu Výdaj materiálu do výroby, pričom sa priamo spýta na rad dokladov vytváranej výdajky a pre označené riadky v takto spustenej agende priamo vyvolá sprievodcu Výdaj materiálu do výroby (priamo v príslušnom kroku tohto sprievodcu). Po dokončení sprievodcu sa systém vráti do agendy Výdaj materiálu do výroby, kde ešte môžete vykonať drobné korekcie vytváranej výdajky VMV a potom ju uložiť.

Vydávať materiál je možné len na príkazy, ktoré sú spustené a nie sú ukončené. Pokiaľ sú medzi označenými príkazmi také, ktoré to nespĺňajú, budú z výberu príkazov v importe odstránené. Funkcia takéto príkazy najskôr vypíše, pričom ak medzi vybranými neexistuje žiadny, ktorý by podmienku spĺňal, vo funkcii nie je možné pokračovať.

Do v. 9.02 vrátane sa funkcia nazývala "Vytvoriť VMV".

Do v. 14.51 vrátane bola vyvolaná agenda Sprievodca pre výdaj materiálu, ktorá bola od v. 14.53 zrušená, a vytváranie VMV bolo presunuté priamo do agendy Výdaj materiálu do výroby.

Prenos PL

Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam). Funkcia vyvolá sprievodcu vytvorením prenosu do miezd, ktorý umožní uskutočniť prenos údajov z pracovných lístkov do výkonov mzdových listov. Ide o jednu z možností vyvolania tohto sprievodcu. Ak sú v zozname výr. príkazov nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje pracovné lístky označených príkazov (ak splnia podmienky prenosu), v opačnom prípade spracuje prac. lístky aktuálneho záznamu.

Ako bolo spomenuté v kap. Prenos pracovných lístkov do miezd, prenášať je možné iba do otvoreného mzdového obdobia. Z toho vyplýva, že funkciu nie je možné použiť, ak aktuálne (tzn. aktívne) mzdové obdobie nie je otvorené.

Dopytový list

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa aktuálneho záznamu rovno z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového dopytového listu (POL) podľa aktuálneho výrobného príkazu (VYP) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností tvorby dopytového listu (POL). Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby výrobného listu. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VYP -> POL Vytvoriť POL je možné len vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

  • Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)
  • Vývoj (otvoriť tu alebo samostatne)
  • Pokrytie dokladu (otvoriť tu alebo samostatne)
  • Sprievodca zabezpečením (otvoriť tu alebo samostatne)
  • Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Jednotlivé funkcie podrobnejšie viď popis podobnej funkcie v požiadavkách na výrobu.

Oceniť Ctrl +I

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie dôležité informácie k oceňovaniu výrobkov viď Uzávierka a ocenenie hotových výrobkov.

Účtovné vyrovnanie Shift + Enter

Položka je k dispozícii len vtedy, ak je parameter Nedokončená výroba vo Firemných údajoch nastavený na Účtovať. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Účtovné vyrovnanie

Slouží k vystavení dokladu Vyrovnání nedokončené výroby (VNV), pokud je výrobní příkaz nevyrovnán (tj. pokud nesouhlasí vstupní a výstupní ceny). Po vyvolaní funkcie sa najprv zobrazí úvodné dialógové okno pre zadanie niektorých údajov, napr. aký dátum sa má preniesť na doklad(y) VNV. Voľba Dátum z posledného dokladu daného výrobného príkazu prevezme dátum na VNV nasledovne: Najprv sa systém pokúsi vyhľadať doklad PHV. Pokiaľ žiaden k výrobnému príkazu neexistuje, prehľadajú sa pracovné lístky. A pokiaľ ani pracovné lístky neexistujú, tak sa prehľadajú výdaje materiálu do výroby. Pokiaľ neexistuje VMV, tak sa prevezme najposlednejší dátum z kooperácie (do úvahy sa berú všetky dátumové položky na KOO okrem plánovaného dátumu). Pokiaľ sa nedohľadá žiaden doklad, vezme sa posledný deň v mesiaci spustenie výrobného príkazu.

Pokiaľ výrobný príkaz nie je ešte uzavrený, vytvorenie dokladu VNV je možné, ale program na túto skutočnosť upozorní.

 

Dialógové okno pre predvyplnenie údajov pred vytvorením dokladu VNV.

Označiť nevyrovnané

Farebne označí výrobné príkazy, pri ktorých nesúhlasí vstupná a výstupná cena. Pre tieto príkazy je možné vygenerovať doklad VNV.

Generovať doklad VNV je možné i v prípade, že výrobný príkaz ešte nebol uzavretý alebo i v prípade, že neboli ocenené skladové doklady skladovou uzávierkou.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.