Nezhody

Tabulka neshod nadefinovaná v modulu Výroba.

Číselník Neshody se dříve nazýval Závady.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Výroba - nastavenie, ak je nastavené Usporiadanie klasické.