Parametre radov Požiadaviek na výrobu

Agenda nastavenia parametrov využívaných v module Výroba.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Výroba - nastavenie, ak je nastavené Usporiadanie klasické.