Parametre radov Výrobných príkazov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom rade dokladov zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Všeobecné Súhrnné pracovné lístky Prenos do miezd Rady dokladov Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Všeobecné

Nájdete tu tieto parametre:

Názov Popis
Do ceny príjmu (výrobku) zahrnúť
  Mzdy Nastavenie, že do ceny výrobku sa bude počítať hodnota mzdových nákladov.

Táto skupina parametrov riadi, akým spôsobom bude vyčíslená cena hotového výrobku.

Význam a vplyv nastavenia jednotlivých parametrov a konkrétny spôsob vyčíslenia príslušnej zložky ceny výrobku podrobne, viď Ocenenie hotového výrobku.

  Výrobná réžia Nastavenie, že do ceny výrobku sa budú počítať výrobné réžie.
  Správne réžie Nastavenie, že do ceny výrobku sa budú počítať správne réžie.
  Materiál

Nastavenie, že do ceny výrobku sa bude počítať hodnota spotrebovaného materiálu.

  Materiálová réžia

Nastavenie, že do ceny výrobku sa budú počítať materiálovej réžie. Materiálová réžia sa započíta jedine, ak sa do ceny započíta aj Materiál.

Započítanie materiálovej réžie do hodnoty výrobku/polotovaru rozhodí nedokončenú výrobu.

  Kooperácie Nastavenie, že do ceny výrobku sa bude počítať hodnota kooperácií.
  Spotrebný materiál

Nastavenie, či sa má do ceny výrobku započítavať aj spotrebný materiál. Započítava sa na základe množstva uvedeného na riadku kusovníka. Ďalej pozri Princíp spotrebného materiálu. Možnosti:

 • Nezahŕňať – spotrebný materiál sa nebude započítavať
 • Posledná skladová uzávierka – cena materiálu sa zistí z poslednej skladovej uzávierky
 • Karta hl. dodávateľa - cena materiálu sa zistí z karty hlavného dodávateľa

Započítanie spotrebného materiálu do hodnoty výrobku/polotovaru rozhodí nedokončenú výrobu.

  Pevná cena

Nastavenie indikátora pevnej ceny v lokálnej mene pre príjem hotového výrobku na sklad. Možnosti:

 • Áno – pri ukončení výroby a pri príjme výrobku na sklad hotových výrobkov sa bude používať pevná cena uvedená v kusovníku výrobku v položke Cena pre príjem v agende Kusovníky. Pri tomto spôsobe určenia ceny hotového výrobku musí byť položka "Cena pre príjem" v kusovníku vyrábanej položky nenulová, inak nebude možné spustiť výrobný príkaz.
 • Nie – pri výpočte ceny hotového výrobku sa nebude používať pevná cena, "Cena pre príjem" uvedená v kusovníku výrobku je len orientačná a môže byť aj nulová.
 • Nepovinne - ak je "Cena pre príjem" nenulová, pripočíta sa k cene výrobku.

Započítanie pevnej ceny do hodnoty výrobku/polotovaru má svoje nevýhody a nemusí byť najvhodnejšie, preto odporúčame radšej sa mu vyhnúť. Ďalej viď Účtovanie pri použití pevnej ceny pre ocenenie výrobkov/polotovarov.

 
Povolené predimenzovanie dávkovej operácie Umožní zadať vykonanie tejto operácie na väčšom množstve, ako sa pôvodne plánovalo. Viď tiež Dávkové a kusové operácie.
Povolené predimenzovanie výdaja materiálu

Parameter určuje, či je možné v rámci výdaja materiálu do výroby vydať viac materiálu, ako je v požiadavke na výrobnom príkaze. Parameter kontroluje vychystávané množstvo v rámci:

Nekontroluje množstvo zadané priamo na VMV v rámci opravy VMV.

Povolené predimenzovanie príjmu hotových výrobkov Parameter určuje, či je možné v rámci príjmu výrobkov na sklad prijať väčšie množstvo, ako udáva riadok v dokončených výrobkoch.
Ignorovať dátum expirácie pri výdaji sér.č./šarže Ak položka nie je začiarknutá, tak sa v sprievodcovi Výdaj materiálu do výroby pri automatickom pripravení (tlačidlo Pripraviť všetko) použijú iba sér.č./šarže, ktorých dátum expirácie ešte "nevypršal". V opačnom prípade na dátume expirácie nezáleží.
Započítat výdej materiálu po datu příjmu

Položky typu skrytý seznam. Umožní v rámci stejného období započítat při ocenění výrobního příkazu doklad VMV, resp. VRM, jehož datum vystavení je větší, než datum vystavení dokladu PHV. Tento parameter sa uplatní v sprievodcovi ocenením PHV. Zvolit je možné z těchto hodnot:

 • Nezapočítat - nezapočítá doklad VMV, resp. VRM, jehož datum vystavení je větší než datum vystavení dokladu PHV.
 • Ve stejném týdnu a období - započítá doklad VMV, resp. VRM, jehož datum vystavení je nižší, než datum vystavení dokladu PHV, nebo který spadá do stejného týdne i období.
 • Ve stejném měsíci a období - započítá doklad VMV, resp. VRM, jehož datum vystavení je nižší, než datum vystavení dokladu PHV, nebo ze stejného měsíce i období.
 • Ve stejném období - započítá doklad VMV, resp. VRM, jehož datum vystavení je nižší, než datum vystavení dokladu PHV, nebo ze stejného období.
Započítat pracovní lístky po datu příjmu  
Kladná tolerancia výdaja materiálu Viď popis položky Potvrdené v subzáložke Materiál v sprievodcovi ocenením PHV.

Tolerancie odporúčame používať. Sú zavedené pre ľahšie potvrdzovanie rozpočítaného množstva resp. času pri oceňovaní PHV. Ak totiž v situácii bez tolerancií niečo na VYP nesedí presne na stotiny, tak sa položka Potvrdené nenastaví Áno. A užívateľ potom musí prejsť všetky také a potvrdiť ručne.

To vedie k tomu, že to potom užívateľ pri väčšom množstve položiek nekontroluje vôbec a nastaví hromadne všetky na "Potvrdiť všetko". Ak je ale nastavený nejaký povolený rozptyl a rozdiely sa do neho vojdú, tak sa takými položkami užívateľ nemusí pri oceňovaní vôbec zaoberať a bude riešiť len tie rozdiely, ktoré sú nad povolený rozptyl a ktoré by bolo dobré skontrolovať.

Záporná tolerancia výdaja materiálu
Kladná tolerancia mzdy+réžia Viď popis položky Potvrdené v subzáložke Pracovné lístky v sprievodcovi ocenením PHV.
Záporná tolerancia mzdy+réžia
Po spustení výrobného príkazu vygenerovať

Parameter určuje, čo sa vykoná po spustení výrobného príkazu. Viď tiež spustenie a ukončenie výrobného príkazu. Možnosti sú:

Pokiaľ je nastavená voľba na hodnotu Dokončené výrobky, tak pri spustení výrobného príkazu, pokiaľ ešte nie sú vygenerované žiadne dokončené výrobky, dôjde k založeniu dokončených výrobkov. Na hlavičke dokončeného výrobku sa vyplní položka Množstvo podľa vyrábaného množstva na výrobnom príkaze (prípadne vyrábané šarže/sériové čísla) a Dátum a čas výroby podľa dátumu a času spustenia výrobného príkazu.

Po vytvorení PHV vygenerovať

Parameter určuje, čo sa vykoná po príjme výrobkov na sklad. Možnosti sú:

V predošlých verziách bolo možné automaticky generovať PL priamo pri spustení VYP. To ale nie je príliš praktické. Viac viď možností vzniku PL.

Kategória dokumentov pre testovanie Prednastavená kategória dokumentov, ktorá sa použije pri vytvorení nového dokumentu s výsledkom testu. Viac informácií o testovaní viď záložka Testovanie Technologických postupov.
Východiskový predpokladaný sklad pre SCM

Východiskový predpokladaný sklad. Použije sa pri vytvorení výrobného príkazu, pokiaľ nie je vyplnená položka Predpokladaný sklad v požiadavke na výrobu.

Tu nepovinná položka. Ale predpokladaný sklad na riadku výrobného príkazu je potrebné mať vyplnené kvôli správnemu fungovaniu SCM. (Defaultne dodávané dátové zdroje daný sklad využívajú). Teda musí byť vyplnený buď na požiadavke alebo tu v parametroch radov výrobných príkazov. Ak to tak nie je, nebude možné výrobný príkaz vygenerovať. Viac viď popis funkcie Vytvoriť výrobný príkaz.

Započítať do dielenských a kapacitných plánov Umožňuje nastaviť, či sa daný rad má zahŕňať do dielenského a kapacitného plánu, viď Dielenský plán a Kapacitné plánovanie.
Automaticky oceňovať PHV

Umožňuje nastavit automatické volání výrobního a případně i materiálového ocenění dokladů PHV. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat ocenění PHV. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Automaticky nic neoceňovat nebude docházet k žádnému automatickému oceňování dokladů PHV.
 • Ocenit PHV po ukončení výrobního příkazu - po ukončení výrobního příkazu dojde k vyselektování všech PHV daného výrobního příkazu, které ještě neprošly skladovou uzávěrkou (tedy mají hodnotu Uzavřen jako Ne). Nad těmito PHV se provede Zrušení ocenění. Poté se do všech z nich rozpustí vstupní ceny funkcí Ocenit (tj. provede se nad nimi Výrobní ocenění).
 • Přeceňovat PHV průběžně při příjmu výrobku a po ukončení příkazu - po ukončení výrobního příkazu nebo při uložení nového dokladu PHV dojde k vyselektování všech PHV daného výrobního příkazu, které ještě neprošly skladovou uzávěrkou (tedy mají hodnotu Uzavřen jako Ne). Nad těmito PHV se provede Zrušení ocenění. Poté se do všech z nich rozpustí vstupní ceny funkcí Ocenit (tj. provede se nad nimi Výrobní ocenění).

Je třeba počítat s tím, že automatické oceňování funguje dle výchozích pravidel a neumožňuje tudíž naddimenzovat či poddimenzovat hodnoty vstupující do algoritmu oceňování tak, jak to umožňuje Průvodce oceněním příjemek hotových výrobků, tj. nastavení položek Rozpočtené množství a Rozpočtený čas. Byť se tyto položky v případě jejich nastavení v průvodci v databázi uchovávají pro další použití, automatické oceňování na ně nebere zřetel.

Pro výrobní ocenění je dále k dispozici podvolba Oceňovat výrobek materiálem hned po příjmu. Tato volba umožňuje PHV ocenit i cenami spotřebovaného materiálu (tj. dojde k Materiálovému ocenění), aniž by pro to bylo nutné spouštět skladovou uzávěrku. Výpočet ceny materiálu se provede na pozadí tzv. selektivním oceněním, které se spustí jen pro skladové karty týkající se daného Výrobního příkazu, přičemž dotčené skladové pohyby neuzavře. K dispozícii sú tieto možnosti:

 • Neoceňovat - nebude docházet k automatickému oceňování materiálem.
 • Automatizačním serverem - automatické oceňování materiálem bude realizováno pomocí automatizačního serveru. Při této možnosti je nutné mít spuštěný automatizační server a nadefinovanou a připojenou Automatizované selektivní oceňování ve výrobě (s volbou Naplánovat úlohu na hodnotě Nespouštět plánovaně).

  Pokud automatizační server není nainstalován nebo nemá licenci, pak se ocenění neprovede a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

 • Aplikací - automatické oceňování materiálem bude realizováno přes aplikační server.

  U této volby bude ocenění vyvoláno okamžitě, což může u výrobních příkazů s obsáhlým kusovníkem vést ke zpomalování systému ABRA Gen. Pokud by k tomu docházelo, doporučujeme oceňovat materiál automatizačním serverem.

Kompletního ocenění výrobního příkazu je možné dosáhnout i ručně a to pomocí funkce Celkové přecenění VP (funkce je k dispozici na dokladech VYP i PHV).

Pro doklady PHV je možné nastavit selektivní materiálové oceňování také na řadách dokladů pomocí parametru Spouštět automaticky selektivní oceňování. Předpokládá se, že pro potřeby výrobních PHV se selektivní oceňování nastaví zde ve výrobě. Pokud by bylo selektivní oceňování pro výrobní doklady PHV nastaveno na obou místech, docházelo by ke dvojímu oceňování! Na řadách dokladů doporučujeme selektivní oceňování dokladů PHV nastavit pouze pro potřeby Gastro výroby a Kompletace.

Funkce Celkové přecenění VP je důležitá i v situaci, kdy nezávisle na sobě jeden uživatel vyvolá uzávěrku skladu a druhý uživatel bude ukončovat výrobní příkaz nebo přijímat výrobek na sklad. V takovém případě k ocenění PHV nedojde, uživatel bude na danou situaci upozorněn a daný výrobní příkaz je nutno přecenit ručně.

Pro ruční spuštění funkce Celkové přecenění VP je třeba mít přidělené právo Celkové přecenění všech výrobků VP. Toto právo na automatické oceňování nemá vliv, neboť se předpokládá, že běžní uživatelé nemají obecně právo měnit nastavení výroby jako takové. Naopak může být právo pro ruční celkové přecenění VP žádoucí ve chvíli, kdy automatické oceňování není v chodu a je při takovém scénáři nutné řešit práva k oceňování individuálně.

Subzáložka Súhrnné pracovné lístky

Tu nájdete parametre týkajúce sa Súhrnných PL:

Názov Popis
Nastavenie pre doklady Súhrnné pracovné lístky
  Mzdy Nastavenie, že do ceny nedokončenej výroby sa bude počítať hodnota mzdových nákladov.

Parametre ovplyvňujú, čo zahrnúť do ceny nedokončenej výroby (mzdy, výrobné réžie a správne réžie).

Ako správne synchrónne nastaviť hodnotu parametrov pre cenu pre príjem a pre nedokončenú výrobu, viď Účtovanie nedokončenej výroby vybranými zložkami kalkulačného vzorca.

  Výrobná réžia Nastavenie, že do ceny nedokončenej výroby sa budú počítať výrobné réžie.
  Správne réžie Nastavenie, že do ceny nedokončenej výroby sa budú počítať správne réžie.
  Súhrnné prac. lístky automaticky Pri vytvorení jedného pracovného lístka sa automaticky vytvorí aj jeden súhrnný pracovný lístok.
Rad dokladov a predkontácie pre Súhrnné pracovné lístky
  Rad dokladu Rad dokladov typu Súhrnný pracovný lístok. Slúži na predvyplnenie položky Rad dokladov pre súhrnné pracovné lístky v dialógu Vytvoriť výrobný príkaz v agende Požiadavky na výrobu.
  Účtovné predkontácie Slúži na predvyplnenie položky Účtovné predkontácie pre súhrnné pracovné lístky v dialógu Vytvoriť výrobný príkaz v agende Požiadavky na výrobu.

Subzáložka Prenos do miezd

Táto záložka je k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam).

Voľba inštalovaných súčastí, viď napr. inštalácia novej jednoužívateľskej verzie. Ďalej viď rozdelenie agend do licencovaných celkov.

Názov Popis
Čo prenášať

Určuje, aký údaj sa bude z prenášaných PL vyčíslovať a ako sa predvyplnia položky Suma a Sadzba v údajoch výkonov v ML. Ďalej viď popis Prenosu PL do miezd.

Umožniť opraviť dobu trvania

Umožňuje nastaviť, či bude možné na už prenesenom pracovnom lístku opravovať položku Doba trvania a ak áno, tak či sa bude generovať pomocný záznam o tejto korekcii (na následný prenos tejto zmeny do miezd). Ďalej viď popis Prenosu PL do miezd.

Možné hodnoty: Áno s korekciou, Áno bez korekcie, Nie.

Korekcia rozdielu

Umožňuje nastaviť, za akých podmienok sa budú korekcie vykonávať, tzn. či sa v ďalšom prenose v aktuálnom mzdovom období majú prenášať korekcie doby trvania PL a ako. Ďalej viď popis Prenosu PL do miezd.

Možné hodnoty: Len kladné, Len záporné, Všetko.

Zoskupiť podľa
  Stredisko

Výkony prenášané z PL do miezd sa štandardne zoskupujú podľa pracovníka, ktorý uskutočnil operáciu a ďalej sa môžu zoskupiť v závislosti od nastavenia týchto parametrov podľa strediska, obchodného prípadu, zákazky, projektu zadaných na pracovnom lístku a ďalej za obdobie, voliteľne podľa dňa alebo mesiaca uskutočnenia a to podľa dátumu začiatku operácie na pracovnom lístku. Ak je nastavená hodnota Deň resp. Mesiac, pracovné lístky sa zoskupia podľa rovnakého dňa resp. mesiaca v dátume začiatku operácie. Ak je nastavená hodnota Nezoskupiť, pracovné lístky sa podľa dátumu zoskupovať nebudú.

Pre parameter Zákazka a Obchodný prípad platí: To, či je položka Zákazka a Obchodný prípad vo výrobných agendách k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek a Používanie obchodných prípadov v Nastavení výroby vo Firemných údajoch.

Pre parameter Projekt platí: Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.

Ďalej viď popis Prenosu PL do miezd.

Táto skupina parametrov riadi, akým spôsobom sa budú prenášané výkony agregovať.
  Zákazka
  Obchodný prípad
  Projekt
  Dátum
Nastavení pro pracovní lístky bez nápravy neshody
  Spôsob prenosu hodnoty

Je tu možné nastaviť, či sa majú PL zadané k výrobným príkazom vystaveným v tomto rade spracovávať pri prenose PL do miezd, tzn. či sa hodnoty z nich majú prenášať. Hodnota sa použije na vyplnenie rovnomennej položky na subzáložke Nastavenie výrobného príkazu a odtiaľ potom na predvyplnenie rovnomennej položky v Pracovnom lístku. Hodnoty:

 • Prenášať - PL s hodnotou Prenášať sa zahrnie do prenosu a ak splní ostatné podmienky prenosu, hodnoty z neho sa prenesú.
 • Neprenášať - PL s nastavením Neprenášať bude z prenosu vylúčený.

  Ďalej viď Prenos PL do miezd - podmienky pre prenos.

Tato skupina parametrů řídí, jakým způsobem budou přenášeny údaje z PL, pokud se jedná o PL bez nápravy neshody.
  Druh výkonu Druh výkonu, ktorý je potrebný na prenos do miezd z daného PL. Hodnota sa použije na vyplnenie rovnomennej položky na subzáložke Nastavenie výrobného príkazu a odtiaľ potom na predvyplnenie rovnomennej položky v Pracovnom lístku. Druh výkonu sa samozrejme prenesie iba vtedy, ak je v predchádzajúcej položke nastavené Prenášať.
Nastavení pro pracovní lístky s nápravou neshody
  Spôsob prenosu hodnoty

Význam je obdobný jako u PL bez nápravy neshody, viz výše, navíc je pouze hodnota:

 • Dle číselníku neshod - pak se při zadání PL dohledá zadaná neshoda a přenášení se vyplní podle toho, co je na dané neshodě.
Obdobný význam jako předchozí skupina, jen se jedná o případ PL s nápravou neshody.

Subzáložka Rady dokladov

Tu nájdete nastavenie účtovných radov a predkontácií pre účtovanie o dokončených výrobkoch a nedokončenej výrobe.

Názov Popis
Rad dokladov a predkontácie pre Dokončené výrobky
Rad dokladov

Rad dokladov typu Dokončený výrobok. Slúži na predvypĺňanie položky Rad dokladov (DocQueue_ID) na dokončenom výrobku pre tento rad výrobných príkazov. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.

Za určitých situácií môžu medzi radmi dokladov figurovať rady dokončených výrobkov pod názvami DYP, DYPS, DV a pod. O tejto problematike pojednáva FAQ Aký je rozdiel medzi radmi dokončených výrobkov DYP a DKV?.

Účtovné predkontácie

Slúži na predvypĺňanie položky Účtovná predkontácia na dokončenom výrobku v agende dokončené výrobky pre tento rad výrobných príkazov. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka predkontácií obmedzenom za typu dokladu Dokončený výrobok.

Rad dokladov a predkontácie pre vyrovnanie nedokončenej výroby
Rad dokladov

Účtovné predkontácie

Rad dokladov a predkontácie pre vyrovnanie nedokončenej výroby s nezapočítanými dokladmi
Rad dokladov

Účtovné predkontácie

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov.