Pracovníci vo výrobe - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname tabuľky pracovníkov vo výrobe zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Je možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Osoba

Priezvisko a meno pracovníka výroby s väzbou na číselník Adresár osôb. Tzn. ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vybera pracovník výroby z Adresára osôb. Zadáte údaj pre výber osoby buď priamo z klávesnice alebo môžete osobu vybrať z vyvolaného číselníka osôb. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ak tam daná osoba ešte nie je zadaná, je ju najskôr potrebné zadat.

To môžete urobiť priamo odtiaľto zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu osoby.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len na osoby s príznakom Zamestnanci/Pracovníci (záznamy sú tu však programovo obmedzené bez ohľadu na stav obmedzovacieho panela v záložke Zoznam adresára osôb, tzn. nie je tu možné vybrať osobu, ktorá nemá nastavený príznak Zamestnanec/Pracovník) a tieto musia mať zadané osobné číslo. Súčasne je obmedzený len podľa tých osôb, ktoré ešte v číselníku Pracovníkov uvedené nie sú.

Pokiaľ teda chcete pridať nejakú osobu ako pracovníka výroby, musí byť v zázname tejto osoby začiarknutý príznak Zamestnanec/Pracovník a musí byť zadané osobné číslo. Obe tieto položky je možné príslušne nastaviť bez ohľadu na to, či je daná osoba skutočným zamestnancom vašej firmy a či je, či nie je evidovaná v module Mzdy a personalistika. Viac viď popis oboch príznakov v adresári osôb. Môžete si teda v prípade potreby ako pracovníka výroby zadať napr. i pracovníka z nejakej externej firmy, pokiaľ si chcete evidovať výkony ním vykonávané.

Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie pracovníka.

Užívateľ

Definícia užívateľa s väzbou na číselník Užívateľov v skupine Administrácia. Toto nastavenie sa využíva v agende Práce na operáciách. Zadané výkony sa zapisujú k pracovníkovi, ktorý má v tomto číselníku priradeného aktuálne prihláseného užívateľa. Podobne sa nastavenie využije pri prípadnom automatickom generovaní PL, ak sa používa. Ďalej pozri Možnosti vzniku PL. Užívateľ môže byť priradený len jednému pracovníkovi.

Údaj je nepovinný, pretože pracovník výroby nemusí byť užívateľom systému. Takémuto pracovníkovi potom ale nie je možné zavádzať výkony v agende Práce na operáciách, je však pre neho možné využiť ručné zadávanie pracovných lístkov v agende Pracovné lístky.

Ďalej sa vzťahuje na prehliadanie pracovných lístkov, tzn. ovplyvňuje, ktoré PL bude vidieť prihlásený užívateľ, pokiaľ nemá privilégium Vidieť všetky pracovné lístky.

Stredisko Označenie strediska s väzbou na číselník Stredísk v skupine Nastavenie. Povinná položka.
Tarif. trieda Číslo tarifnej triedy pracovníka výroby s väzbou na číselník Tarifných tried v skupine Výroba - Nastavenie. Povinná položka.
Pracovný pomer

Pracovný pomer, do ktorého čiastkového mzdového listu (MLC) sa budú prenášať dáta v prípade prenosu pracovných lístkov do miezd. Pracovný pomer zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Pracovných pomerov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený iba na pracovné pomery patriace k zamestnancovi, ktorý zodpovedá danému pracovníkovi výroby. Tzn. k zamestnancovi, ktorý sa viaže k rovnakej osobe z adresára osôb ako pracovník výroby. Ďalej viď podmienky prenosu v kap. Vecný obsah - Prenos pracovných lístkov do miezd.

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je nainštalovaný a licencovaný modul Mzdy a personalistika (v opačnom prípade nemá význam).

Voľba inštalovaných súčastí, viď napr. inštalácia novej jednoužívateľskej verzie. Ďalej viď rozdelenie agend do licencovaných celkov.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.