Režijné sadzby - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname tabuľky sadzieb zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V záhlaví subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód sadzby Kód sadzby. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie sadzby. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov sadzby Popis sadzby. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou sadzbou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Materiálová réžia (%) Materiálová réžia, ktorá sa používa na kalkuláciu nákladov na výrobný príkaz. Materiálová réžia na výrobnom príkaze sa počíta z ceny skutočne vydaného materiálu, cena materiálu sa zistí z poslednej skladovej uzávierky.

V subzáložke je ďalej k dispozícii editovateľný zoznam, v ktorom sú zobrazené nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód pracoviska Kód pracoviska. Plní sa automaticky pri vytvorení sadzby.
Názov pracoviska Názov pracoviska.
Výrobná réžia

Výrobná réžia, ktorá sa používa na kalkuláciu nákladov na výrobný príkaz a udáva sa na Pracovnom lístku, sa počíta jedným z dvoch nastaviteľných spôsobov. Spôsob výpočtu výrobnej réžie sa nastavuje v agende Firemné údaje parametrom Výrobná réžia. Z tohto nastavenia vyplýva aj názov tejto položky, ktorý môže byť:

Výrobná réžia (%) Hodnota výrobnej réžie pracoviska v percentách.
Zodpovedá nastaveniu parametra na: "Percentom zo mzdy"
Výrobná réžia/hod. Sadzba výrobnej réžie v lokálnej mene/hod. definovaná pre pracovisko.
Zodpovedá nastaveniu parametra na: "Podľa sadzby"
Správna réžia (%) Správna réžia pracoviska v percentách mzdy.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.