Typy technologických postupov - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname tabuľky typov technologických postupov zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Je možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Skratka typu technologického postupu. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie typu techn. postupu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Povinná položka, pričom kód nesmie byť duplicitný. Tzn. pri ukladaní novo zavedeného typu technologického postupu alebo po jeho oprave nie je možné uložiť záznam s rovnakým kódom typu technologického postupu ako má už existujúci typ.
Názov Názov typu technologického postupu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným typom techn. postupu ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Východiskový typ Len jeden typ technologického postupu môže byť označený ako východiskový. Využitie viď popis funkcie Generovať pre generovanie vyrábaných položiek v požiadavke na výrobu.
Ručne zadaný postup Pokiaľ = "Áno", tak sa tento typ postupu nebude ponúkať v agende Technologických postupov v položke Typ postupu, ale len pri vyrábaných položkách v Požiadavkach na výrobu pri ich editácii.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.