Ako začať používať skupinu Webové služby

Ak chcete využívať možnosť pristupovať k ABRA Gen prostredníctvom webových služieb, je potrebné:

  • nadefinovať si webové operácie a pripraviť si k nim adekvátne balíčky skriptov (zabezpečiť implementáciu požadovanej funkčnosti v skriptovaní)
  • nadefinovať si webové služby obsahujúce tieto operácie
  • nakonfigurovať a spustiť ABRA WS server
  • nainštalovať, nakonfigurovať a spustiť Apache a nainštalovať a sprevádzkovať preň príslušný ABRA WSDL modul
  • pripraviť si klientsku aplikáciu, ktorá má do ABRA Gen prostredníctvom webových služieb pristupovať

Podrobne je všetko popísané v kap. Úvod do webových služieb, Webové služby v systéme ABRA - všeobecne a Realizácia RESTfull Web API rozhrania v systéme ABRA.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Rovnako je nutné nastavenie prístupových práv k agendám a najmä funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!! Venujte pozornosť nastaveniu práv pre užívateľov, ktorých plánujete používať pre webové služby.