Operácie - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej definícii operácie zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej definícii operácie sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V hornej časti subzáložky je ku každej operácii možné zadávať položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú operáciu. Ide o internú identifikáciu operácie. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch operácií. Povinná položka. Pri ukladaní nového záznamu prebieha kontrola, či už neexistuje operácia s rovnakým kódom. Duplicita nie je povolená. Používa sa v číselníkových položkách na výber operácie. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov

Názov definovanej operácie. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - Definovanie operácií, ide o meno, pod ktorým sa táto operácia zobrazuje v prehliadači a zároveň je to meno, ktorým sa táto operácia vyvoláva. Názov by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname operácií. Povinná položka.

Nesmie obsahovať diakritiku, niektoré ASCII znaky, napr. medzery. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Pri ukladaní nového záznamu prebieha kontrola, či už neexistuje operácia s rovnakým názvom. Duplicita nie je povolená. Názov je case sensitiveAk je nejaká položka case insensitive, znamená to, že nie je citlivá na veľké a malé písmená, inými slovami, že nerozlišuje veľké a malé písmená. Tzn., že nie je rozdiel, ak je napísané napr. "Abc" alebo "abc". Opak je case sensitive., tzn. rozlišuje veľké/malé písmená.

Procedúra/ Funkcia

Špecifikácia, či ide o procedúru alebo funkciu.

Po zvolení hodnoty Funkcie sa automaticky pridá parameter s menom Result, pokiaľ už rovnaký medzi parametrami uvedený nie je.

Skript

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - Definovanie operácií, požadovaná funkcionalita (to, čo má daná operácia vlastne vykonať) je realizovaná pomocou skriptovania, tzn. ku každej operácii musí byť definovaná zodpovedajúca metóda v nejakom balíčku v agende Balíčky skriptov. Je tu preto potrebné zadať odkazy na vyvolávanie obsluhy do skriptovania. Ak daná metóda ešte neexistuje, je možné si hlavičku pre ňu nechať založiť priamo z tejto agendy, a to pomocou funkcie Vytvoriť hlavičku. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Meno balíčka Identifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadovanú procedúru/funkciu. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica. Povinná položka.
Meno knižnice Meno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúce potrebnú procedúru/funkciu. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia operácie význam.
Meno metódy Názov skriptovacej procedúry/funkcie obsiahnutej v danej knižnici, ktorá implementuje požadovanú funkcionalitu. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia operácie význam.

Pozor! Názvy balíčka, knižnice a metódy nesmú obsahovať diakritiku, medzery a niektoré ďalšie špeciálne ASCII znaky. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Názvy v skriptovaní totiž nesmú obsahovať medzery ani iné špeciálne znaky.

Tu sa mená balíčkov, meno knižnice ani mená funkcií z danej knižnice z odkazovaného balíčka neponúkajú (ako napr. v agende Funkcie pre zabezpečenie), keďže sa tu predpokladá skôr opačný postup: najskôr zadať záznam operácie a až potom k nemu dodefinovať nový zodpovedajúci skript.

Položky sú k dispozícii aj vtedy, ak nie je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. ak nie je nainštalované skriptovanie. V takom prípade ich ale nie je možné použiť (systém ABRA Gen nahlási chybu), samozrejme v takom prípade nemá ani význam definovať operácie.

Parametre operácie

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie vstupno/výstupných parametrov celej operácie. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - Definovanie operácií, keď ide o funkciu, musí obsahovať parameter Result.

Pozor, každá metóda obsluhujúca v skriptovaní určitú webovú operáciu preberá ako prvý parameter hodnotu Self. Tento parameter sa ale nikde v definícii operácie neuvádza. Ďalej vid Parameter Self.

Zadávané položky:

Názov Popis
Meno parametra Zadáte meno parametra. Meno Result je vyhradené pre operácie typu Funkcia a parameter s týmto menom sa pridáva automaticky (a naopak automaticky odoberá, pokiaľ je definícia operácie zmenená na typ Procedúra). Ďalej viď Definovanie operácií.
Typ parametra Položka typu skrytý zoznam, kde vyberiete typ parametra (číslo, reťazec, BusinessObject, …).
Príznaky parametra

Položka typu skrytý zoznam, kde vyberiete jednu z hodnôt:

  • Bez príznakov - v tom prípade ide len o vstupný parameter.
  • Var - tzn., že ide o vstupno/výstupný parameter, ktorého hodnotu môže operácia modifikovať a upravená hodnota bude prenesená späť.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail tejto agendy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie parametrov má význam pri vyvolávaní operácie.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Predvyplniť parametre... - Vyvolá funkciu "Parametre pre obsluhu vyvolania HTTP protokolu", ktorá predvyplní parametre operácie parametrami pre štandardné vyvolanie

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.