Operácie - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných operácií. Ke každé operaci jsou zobrazeny základní údaje o ní. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa názvu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Skopírovať F9 Záznamy je možné kopírovať, nie je povolená akurát duplicita operácie s rovnakým názvom, viď popis položky Názov.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vytvoriť hlavičku -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvorenia nového balíčka skriptov:

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Štandardná hlavička

Ide o jednu z možností vytvorenia nového balíčka skriptov

Umožňuje vytvoriť hlavičku pre metódu podľa údajov v sekcii Skript v definícii aktuálnej operácie (tzn. založí nový balíček so správnym menom (pokiaľ neexistuje), vytvorí v ňom knižnicu zadaného mena (pokiaľ neexistuje) a v nej vytvorí základnú hlavičku metódy zadaného mena so všetkými parametrami (vr. parametra Self) a prípadne i návratové hodnoty. Ďalej viď Vecný obsah - Definovanie operácií a Implementácia operácie v skriptovaní. Pokiaľ metoda so zadaným menom v danom balíčku už existuje, tak danú skutočnosť oznámi - duplicita nie je povolená.

Po vygenerovaní hlavičky ponúkne možnosť priamo príslušný skript zobraziť. V prípade kladnej odpovede vyvolá agendu Balíčky skriptov a otvorí ju "cez" agendu Operácie. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Balíčky skriptov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Balíčky skriptov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa balíčka so skriptami k aktuálnej operácii. V ňom môžete k práve založenej hlavičke metódy príslušne dopísať jej obsah. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých balíčkov skriptov a pod.).

Hlavička na obsluhu HTTP ver. 2

Ide o jednu z možností vytvorenia nového balíčka skriptov

Umožňuje vytvoriť hlavičku pre metódu podľa údajov v sekcii Skript v definícii aktuálnej operácie (tzn. založí nový balíček so správnym menom (pokiaľ neexistuje), vytvorí v ňom knižnicu zadaného mena (pokiaľ neexistuje) a v nej vytvorí základnú hlavičku metódy zadaného mena s parametrami Request a Response (vr. parametra Self). Ďalej viď Vecný obsah - Definovanie operácií a Implementácia operácie v skriptovaní a Realizácia RESTfull Web API rozhrania v systéme ABRA. Pokiaľ metoda so zadaným menom v danom balíčku už existuje, tak danú skutočnosť oznámi - duplicita nie je povolená.

Po vygenerovaní hlavičky ponúkne možnosť priamo príslušný skript zobraziť. V prípade kladnej odpovede vyvolá agendu Balíčky skriptov a otvorí ju "cez" agendu Operácie. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Balíčky skriptov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Balíčky skriptov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa balíčka so skriptami k aktuálnej operácii. V ňom môžete k práve založenej hlavičke metódy príslušne dopísať jej obsah. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých balíčkov skriptov a pod.).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.