Webové služby

Agenda na zadanie záznamov používaných webových služieb.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Webové služby pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Webové služby, ak je nastavené Usporiadanie klasické.