Webové služby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej webovej službe zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V hornej časti subzáložky je ku každej operácii možné zadávať položky:

Názov Popis
Názov

Názov webovej služby. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - Definovanie webových služieb, ide o názov, ktorý sa zobrazuje v prehliadči a ktorý sa používa i pri vyvolávaní operácií v nej obsiahnutých.

Nesmie obsahovať diakritiku, niektoré ASCII znaky, napr. medzery. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Pri ukladaní novej služby prebieha kontrola, či už služba s rovnakým názvom neexistuje. Duplicita nie je povolená. Názov je case sensitiveAk je nejaká položka case insensitive, znamená to, že nie je citlivá na veľké a malé písmená, inými slovami, že nerozlišuje veľké a malé písmená. Tzn., že nie je rozdiel, ak je napísané napr. "Abc" alebo "abc". Opak je case sensitive., tzn. rozlišuje veľké/malé písmená.

Užívateľ na spustenie služby

Užívateľ, pod ktorým sa majú operácie z tejto webovej služby vykonávať.

Nakoľko skriptovanie neberie ohľad na prístupové práva, tento užívateľ nemusí mať prístupové práva vôbec k ničomu (okrem SQL select, ak je v skriptoch použitý). Tu uvedený užívateľ teda neslúži na obmedzenie podľa prístupových práv, ale je tu predovšetkým preto, aby bolo možné logovať, čo ktorá operácia opravila.

Odporúčame preto, aby ste si pre tento účel zaviedli špeciálnych fiktívnych užívateľov na vykonávanie operácií (a nim zodpovedajúce roly) a v rámci práv im všetko zakázali.

Neodporúčame používať tu nejakého konkrétneho užívateľa (a v žiadnom prípade nie Supervisora s neobmedzenými právami!), aby nedošlo k zneužitiu ich prihlasovacích údajov.

Druh služby

Voľba druhu webovej služby, resp. jej protokolu. Na výber sú dva základné typy:

Operácie

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie operácií, ktoré majú patriť do danej web. služby. Viď Vecný obsah - Definovanie webových služieb.

Zadávané položky:

Názov Popis
Operácie

Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá operácia. Operáciu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka operácií.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail tejto agendy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie operácií nemá žiadny zvláštny význam okrem toho, že v danom poradí sa operácie v službe zobrazujú v internetovom prehliadači.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.