Wiki priestory - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom wiki priestore zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

K dispozícii sú nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Názov Wiki priestoru. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie odkazu na daný wiki priestor. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Titulok

Popisný názov. Zobrazuje sa v popisnom poli o. i. vedľa číselníkových položiek s vybraným priestorom ako bližší, vysvetľujúci popis daného priestoru, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Titulok je text, ktorý sa zobrazí na hlavnej stránke po spustení agendy Prehliadač Wiki.

Štýl stránky Z číselníka Wiki štýly stránok vyberiete štýl, tzn. súbor s definíciami kaskádových štýlov. Defaultne je predvyplnený systémovým štýlom, ktorý môžete zmeniť. Daný štýl sa použije na formátovanie stránky priradenej do daného priestoru, pokiaľ stránka nemá nastavené vlastné formátovanie (odkazom na iný súbor).
Rozlišovať automatické odkazy Keď je začiarknuté, bude skupiny slov napísané v syntaxi Camel Case považovať za Camel Case odkazy.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému stredisku.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.