Wiki stránky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej wiki stránke zo záložky Zoznam. Zadávané položky sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Náhľad Stránky

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

K dispozícii sú nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov

Názov Wiki stránky. Používa sa o. i. k odkazom na danú stránku. Môže obsahovať diakritiku. Nesmie obsahovať medzery. Pri ukladaní novej stránky prebieha kontrola, či už neexistuje stránka s rovnakým názvom a súčasne rovnakým Priestorom. Duplicita nie je povolená.

To vyplýva z webových technológií. V URL sa nemôžu vyskytovať niektoré ASCII znaky, napr. medzery. Takéto znaky sa nahrádzajú "trojznakmi". Existuje viacero trojznakov, ktoré nahrádzajú ASCII znaky, ktoré sa nemôžu vyskytovať v URL, napr. znak medzery sa nahrádza trojznakom %20 (= 20 hexadecimálne = 32 dekadicky).

Pokiaľ chcete založiť stránku a chceli by ste použiť názov Testovacia Stránka, musíte ho zadať ako Testovacia%20Stránka. Na takúto stránku sa potom budete môcť odkazovať buď presnou citáciou jej názvu, teda pomocou Testovacia%20Stránka, ale i pomocou názvu s medzerou, teda Testovacia Stránka. Ďalej viď tiež Odkazy na stránky.

Pozor! Ako bolo povedané v popise Odkazov na stránky, odkaz na inú wiki stránku je necitlivý na veľké/malé písmená (Case Insensitiv). Takže pokiaľ chcete, aby boli vaše odkazy jednoznačné, nezadávajte viac stránok s rovnakým názvom, ktorý sa líši len veľkosťou písmen. (Napr. Test_Stránka a test_stránka.)

Titulok Popisný názov.
Priestor Priestor, do ktorého daná stránka patrí. Kód priestoru zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Wiki priestorov.
Uzamknúť stránku Keď je začiarknuté, bude stránka pre iných užívateľov uzamknutá pre editáciu a ďalšiu manipuláciu so stránkou. Ako bolo spomenuté v kap. Wiki - všeobecne, toto uzamknutie je možné prelomiť špeciálnym prístupovým právom Prelomiť uzamknutie stránky.
Vlastné nastavenie

Možnosť nastaviť si individuálne formátovanie stránky. Keď je začiarknuté, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce doplňujúce údaje:

Ďalšie súvisiace položky:
Štýl stránky Z číselníka Wiki štýly stránok vyberiete štýl, tzn. súbor s definíciami kaskádových štýlov. Daný súbor sa použije pri formátovaní danej stránky. Pokiaľ nemá stránka nastavené vlastné formátovanie, použije sa formátovanie podľa nastavenia priestoru.

Pokiaľ sa pri zobrazení stránky žiadny súbor štýlu nenájde, zobrazí sa Wiki stránka bez štýlu.

Okrem vlastného štýlu celej stránky nadefinovaného v číselníku Wiki štýly stránok si môže užívateľ nadefinovať ešte ďalšie vlastné štýly pre čas%t textu v číselníku Wiki štýly užívateľské. Viď tiež možnosti štýlovania wiki stránok.

Rozlišovať automatické odkazy Keď je začiarknuté, bude skupiny slov napísané v syntaxi Camel Case považovať za Camel Case odkazy.
 

Subzáložka Obsah

Vlastný obsah stránky. V editačnom režime ide o editor danej stránky. Popis funkcií, ktoré sú na editáciu stránky k dispozícii, viď ďalej Funkcie v záložke Detail. Popis tagov, ktoré je pri tvorbe stránky možné využívať, viď kapitola Podporované tagy.

Subzáložka Náhľad

V tejto subzáložke si je možné prehliadnuť, ako bude vyzerať stránka v skutočnosti. Ďalej je tu možné vyvolať lokálnu ponuku menu s radom ďalších volieb, ktoré je možné odtiaľ vyvolať, ako napr. Zobraziť zdrojový kód. V takom prípade sa vytvorí dočasný súbor napr. b2w340zimoo43crpppd245ddt1.html (do dočasného adresára Windows (napr. c:\users\jan.novak\appdata\local\temp\)) a otvorí sa v príslušnom asociovanom editore, kde si môžete prehliadnuť vytvorený zdrojový kód príslušnej wiki stránky.

K zdrojovému kódu: K tagom <span>: V html kódu stránok sa od v.14.51 vrát. objavujú často tagy <span>. Ide napr. o prípad, kedy v texte stránky je [[nejaky_odkaz]] dalsi text. čomu zodpovedá html kód:

<p><a href="wiki:nejaky_odkaz" name="0.1">nejaký odkaz</a> ďalší text</p>

Od v. XE2 sa vytvára pomocou XML, kde táto syntax nie je prípustná (nejaký ďalší text za tagom <a> vnoreným pod tag <p>). Teda sa na ohraničenie textov používajú tagy <span> a HTML kód bude vyzerať nejak takto:

<p><a href="wiki:nejaky_odkaz" name="0.1"><span>nejaký odkaz</span></a><span> ďalší text</span></p>

Subzáložka Stránky

Zoznam Wiki stránok, ktoré sa na aktuálnu stránku odkazujú.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Tučné Ctrl+B Voľba fontu. Vloží formátovací tag pre zvolené písmo. Tag sa vloží na miesto kurzora alebo obklopí označený text.
Kurzíva Ctrl+I
Podčiarknuté Ctrl+U
Preškrtnuté Ctrl+D
Nadpis H1-4 - Vloží formátovací tag pre zvolený nadpis. Tag sa vloží na miesto kurzora alebo obklopí označený text.
Zalomenie riadka - Vloží formátovací tag pre zalomenie riadka.
Obsah - Vloží značku pre následné automatické generovanie obsahu z danej stránky. Tag sa vloží na miesto kurzora. Bližšie viď Generovanie obsahu.
Užívateľské štýly -

Funkcia na vloženie užívateľom nadefinovaného wiki štýlu. Na miesto kurzora sa vloží užívateľský wiki štýl, ktorý vyberiete z číselníka Wiki štýly užívateľské. Bližšie viď Rôzne štýly textu v rámci jednej stránky.

Späť Ctrl+Z Funkcia na zrušenie predchádzajúcej úpravy (undo).
Vrátiť - Funkcia pre návrat k predchádzajúcej zrušenej úprave (redo).
Nájsť Ctrl+F Hľadanie zadaného textu.
Nájsť ďalší Ctrl+F3 Hľadanie ďalšieho výskytu zadaného textu.
Uložiť rýchlo Ctrl+S - Umožní priebežné ukladanie pripravovanej stránky, tzn. uloží záznam, ale neukončuje editáciu.

Pri písaní obsahu stránky je možné využiť tiež automatickú ponuku Wiki odkazov pomocou nasledujúcej funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
- Ctrl+medzerník - Kontextová ponuka Wiki odkazov. Po stlačení klávesovej skratky Ctrl+medzerník sa ponúkne na výber zoznam názvov existujúcich wiki stránok, z ktorých je možné vybrať a vytvoriť tak jednoducho wiki odkaz.

Ďalej je tu možné vyvolať lokálnu ponuku menu s možnosťami vloženia odkazu, súboru či obrázka.

Označovanie v editačných položkách

Označiť vybraný text v editácii stránky môžete:

 • myšou - kliknutím a ťahaním po vybranom texte
 • myšou - dvojklikom myši na slove toto slovo označíte (v prípade dátumu celý dátum)
 • pomocou nasledujúcich klávesových skratiek:
  Klávesové skratky na ručné označovanie:
  Kláves. skratka Popis
  Shift+šípka vpravo (vľavo) Pohyb kurzora o jeden znak súčasne s jeho označením (prípadne odznačením). Ak kláves Shift pridržíte a opakovane stlačíte (alebo tiež pridržíte) kláves šípka vpravo (vľavo), označia sa aj následné (predošlé) znaky. To, či sa označia alebo odznačia, závisí od predošlého stavu označenia každého znaku - prebieha teda negácia označenia.
  Shift+Home (End)Pohyb kurzora na posledný (prvý) znak riadka súčasne s označením všetkých znakov od aktuálneho po posledný (prvý) znaku na riadku. To, či sa znaky označia alebo odznačia, závisí od stavu označenia každého znaku - prebieha teda negácia označenia.
  Shift+Ctrl+šípka vpravo (vľavo)Pohyb kurzora na prvý (posledný) znak slova súčasne s označením všetkých znakov od aktuálneho po posledný (prvý) znaku slova. To, či sa znaky označia alebo odznačia, závisí od stavu označenia každého znaku - prebieha teda negácia označenia.
  Shift+klik myšou Kliknutie myšou na nejaký znak označí (odznačí) všetky znaky od východiskového po zvolený vrátane. To, či sa znaky označia alebo odznačia, závisí od stavu označenia každého znaku - prebieha teda negácia označenia.
  Ctrl+AOznačenie všetkého.