Přechody mezi procesními stavy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

  Názov Popis
  Třída
CLSID

Třída objektů, ke kterým se aktuální přechod mezi procesními stavy vztahuje. Povinná položka.

  Z uživatelského stavu
FromState_ID

Původní a nový (cílový) procesní stav.

Přechody mezi procesními stavy je zapotřebí nadefinovat také pro nově zakládané doklady. Přechod sloužící k tomuto účelu bude mít pole Z uživatelského stavu prázdné a pole Do uživatelského stavu bude obsahovat odkaz na procesní stav, ve kterém se má doklad nacházet bezprostředně po založení.

  Do uživatelského stavu
ToState_ID
Zodpovedná rola
  Povolit změnu zodpovědné role
AllowChangeResponsibleRole

Je-li zatrženo, je možné uživatelsky změnit zodpovědnou roli při přepnutí mezi procesními stavy.

  Přenášet zadanou zodpovědnou roli při změně stavu
TransferResponsibleRole

Pokud je na dokladu vyplněna zodpovědná role, zůstane na dokladu i v cílovém stavu přechodu. Přenášení zodpovědné role má prioritu před nastavenou rolí na přechodu.

  Povinné zadání zodpovědné role
MandatoryResponsibleRole

Změna stavu dokladu nebude povolena, pokud by po změně nebyla na dokladu nastavena zodpovědná role.

  Zodpovědná role po přechodu
ResponsibleRole_ID

Na doklad bude při změně stavu nastavena vybraná role. Toto nastavení se uplatní jen v případě, že zodpovědná role není přiřazena přenosem.

Zodpovedná osoba
  Povolit změnu zodpovědné osoby
AllowChangeResponsibleUser

Je-li zatrženo, je možné uživatelsky změnit zodpovědnou osobu při přepnutí mezi procesními stavy.

  Přenášet zadanou zodpovědnou osobu při změně stavu
TransferResponsibleUser

Pokud je na dokladu vyplněna zodpovědná osoba, zůstane na dokladu i v cílovém stavu přechodu. Přenášení zodpovědné osoby má prioritu před nastavenou osobou na přechodu, i před aktuálně přihlášeným uživatelem, je-li zatržená volba Vyplnit aktuálně přihlášeným uživatelem.

  Vyplnit aktuálně přihlášeným uživatelem
ResponsibleUserActual

Do dokladu se při přechodu do cílového procesního stavu přenese uživatel, který provedl přepnutí mezi stavy. Nastavení má přednost před nastavením zodpovědné osoby na přechodu.

Je-li zatrženo, není možné použít nastavení Zodpovědná osoba po přechodu (ruční výběr zodpovědné osoby by nedával v kombinaci s touto volbou smysl).

  Povinné zadání zodpovědné osoby
MandatoryResponsibleRole

Změna stavu dokladu nebude povolena, pokud by po změně nebyla na dokladu nastavena zodpovědná osoba.

  Zodpovědná osoba po přechodu
ResponsibleUser_ID

Na doklad bude při změně stavu nastavena vybraná osoba. Toto nastavení se uplatní jen v případě, že zodpovědná osoba není přiřazena přenosem, případně aktuálně přihlášeným uživatelem, je-li zatržená volba Vyplnit aktuálně přihlášeným uživatelem.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.