Přechody mezi procesními stavy - záložka Řady

Záložka slouží k omezení použití aktuálního přechodu mezi procesními stavy ze záložky Seznam na konkrétní řady skladových dokladů zvoleného typu (třídy).

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených řad (na počátku prázdný), tj. řad skladových dokladů k aktuálnímu přechodu mezi procesními stavy ze záložky Seznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Přechod mezi stavy Zobrazuje třídu objektů (typ skladových dokladů), ke které se aktuální přechod mezi stavy vztahuje, a dále hodnoty položek Z uživatelského stavu a Do uživatelského stavu.

V needitovateľnom zozname radov sa zobrazujú základné údaje o každom rade:

Názov Popis
Typ dokladu Název typu dokladu z číselníku Typy dokladů.
Skratka Zkratka řady z číselníku řad dokladů
Názov Název řady, jak je uveden v číselníku řad dokladů

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie priradených radov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať F2 -

Umožní připojit řadu z číselníku Řady dokladů k aktuálnímu přechodu mezi procesními stavy. Tj. do zobrazeného seznamu řad dokladů, ke kterým se bude vztahovat aktuální přechod mezi stavy, přidá další řadu. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený - jsou v něm nabízeny pouze řady skladových dokladů zvoleného typu (třídy), které dosud nebyly vybrány.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované záznamy označit a označené připojit najednou.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odobrať F8 - Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odebrat řadu resp. označené řady od aktuálního přechodu mezi procesními stavy. Daná řada se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou řadou a aktuálním přechodem mezi stavy.
Občerstviť F11 -

Jedná se o klasické občerstvení, ale týká se záznamů v této subzáložce (seznamu řad), nikoli záznamů na záložce Seznam.