Schvaľovacie scenáre - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Typ dokladu
DocType
Typ dokladu, ku ktorému sa daná definícia schvaľovania má vzťahovať. Ponúkajú sa len typy dokladov, ktoré schvaľovanie podporujú. Povinná položka. Po založení definice schvalovacího scénáře již nelze měnit typ dokladu.
Řada
DocQueue_ID
Rad dokladu, ku ktorému sa daná definícia schvaľovania má vzťahovať. Nepovinná položka, pokiaľ nie je rad dokladu zadaný, potom definícia schvaľovania bude platiť pre všetky rady dokladov nadefinované v systéme pre zvolený typ dokladu.
Role tvůrce dokladu
CreatorRole_ID

Možnosť priradiť príslušný scenár konkrétnej užívateľskej role, ktorá doklad vystavila. Scenár sa potom aplikuje na doklad vystavovaný užívateľom, ktorý má aktuálne priradenú rolu zadanú v tejto položke.

Obchodníci majú stanovené, že všetky obchodné ponuky schvaľuje obchodný riaditeľ. Pre nového obchodníka so skratkou JANO je navyše požadované, že predtým, ako ponuka pôjde na schválenie obchodnému riaditeľovi, ju má schváliť ešte kolega starší obchodník. Riešením je nadefinovať požiadavku na schválenie od staršieho obchodníka, ktorý bude určený len špeciálne pre nového obchodníka resp. pre rolu, ktorú má priradenú. Iným riešením by mohlo byť použitie podmienky, ktoré by bolo vhodné napr. v prípade, že roly máte zavedené tak, že nový obchodník zdieľa rolu s inými obchodníkmi a nemožno teda scenár nadpriasť na ňu.

Podmínka pro požadavek na schválení
Condition

Určuje, za akej podmienky sa má záznam použiť. Podmienkou môže byť ľubovoľný výraz, ktorý je pri generovaní požiadaviek na schválenie k dokladu podľa scenárov vyhodnotený a ak je splnený, potom je príslušná požiadavka na schválenie k danému dokladu vytvorená.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Príklad použitia viď popis položky Rola tvorcu dokladu.

Pořadí schvalovatele
ConfirmatorOrder
Určuje poradie, v akom majú jednotliví schvaľovateĺia doklad schvaľovať. Môžu ho schvaľovať naraz na rovnakej úrovni alebo postupne za sebou. Ďalej viď Proces schvaľovania všeobecne.
Schvalovatel výrazem
EvaluateConfirmator
Je-li zatrženo, je možné definovat následující položku výrazem místo výběrem z číselníku.
Schvalovatel/ Role schvalovatele
ExpressionForEvalConfirmator

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Tu zadáte užívateľa, ktorý má daný doklad schváliť alebo rolu, ktorá má daný doklad schváliť. Podľa tejto položky s ohľadom na ďalšie skutočnosti systém vyhodnotí, kto môže byť konkrétnym schvaľovateľom. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.

Je-li zatržena předchozí položka, je možné zadat schvalovatele výrazem. libovolný výraz, který je při generování požadavků na schválení k dokladu podle scénářů vyhodnocen a podle něj se dosadí příslušný schvalovatel.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.