Schvaľovanie dokladov - záložka Priebeh schvaľovania

Záložka zobrazí len záznamy schvaľovania k dokladu podľa aktuálneho záznamu zo záložky Zoznam.

Aktuálne požiadavky čakajúce na schválenie, ktoré môžu byť schválené od aktuálne prihláseného užívateľa, sú graficky zvýraznené inou farbou, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že je potrebné sa im venovať. Spôsob zistenia, či aktuálne prihlásený užívateľ môže danú požiadavku schvaľovať, viď Kto môže byť konkrétnym schvaľovateľom. Ďalej viď popis v záložke Zoznam.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
K dokladu
Document_ID.DisplayName
Číslo dokladu, ku ktorému patria dané záznamy schvaľovania.
Schválení vyžádal
StartedBy_ID.DisplayName
Užívateľ, ktorý scenár schválenia odštartoval a ktorý vlastne o schválenie požiadal. Viď tiež Kto môže byť konkrétnou osobou, ktorá začne schvaľovanie.
Datum vyžádání
StartedDate$DATE
Dátum zadania požiadavky na schválenie (odštartovanie schvaľovacieho scenára).
Aktuální stav schvalování dokladu
ConfirmationStateDesc

Informace o aktuálním stavu schválení celého dokladu (nikoli jednotlivých požadavků na schválení). Ďalej viď Proces schvaľovania všeobecne.

Aktuální kolo schvalování
ActualConfirmationRound

Informácie o poslednom kole schvaľovania, ktoré práve prebieha alebo prebehlo ako posledné v poradí. Kolo sa povyšuje automaticky (napr. po vrátení dokladu na doplnenie a začatie nového schvaľovacieho procesu). Ďalej viď Proces schvaľovania všeobecne.

Existuje schvalovací scénář
ExistsConfirmationDesc

Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil.

  • Ano - schvalovací scénář neexistuje
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje

Obsah této položky nemusí v každém okamžiku odpovídat aktuální definici schvalovacích scénářů (pokud se v průběhu schvalovacího procesu schvalovací scénáře upravují). Podrobněji viz související FAQ.

Údaj je aktualizován (synchronizován s aktuálním stavem schvalovacích scénářů) při následujících událostech:

Je vyžadováno schválení
IsConfirmationRequired

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

  • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"

Obsah této položky nemusí v každém okamžiku odpovídat aktuální definici schvalovacích scénářů (pokud se v průběhu schvalovacího procesu schvalovací scénáře upravují). Podrobněji viz související FAQ.

Údaj je aktualizován (synchronizován s aktuálním stavem schvalovacích scénářů) při následujících událostech:

Záložka ďalej obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz vzniknutých záznamov o schvaľovaní aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam danej agendy.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Položky:

Názov Popis
Kolo
ConfirmationRound
Číslo kola schvaľovania. Ďalej viď Proces schvaľovania všeobecne.
Pořadí
ConfirmationOrder
Poradie schvaľovateľa dané rovnako pomenovanou položkou zo schvaľovacieho scenára.
Schvalovatel
ConfirmatiorUser_ID.DisplayName

Role schvalovatele
ConfirmatorRole_ID.DisplayName

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Keďže toto nastavenie sa môže v čase zmeniť, a teda môžu existovať záznamy vystavené tak na rolu ako aj na užívateľa, sú tu k dispozícii obe možnosti.

Podľa tejto položky s ohľadom na ďalšie skutočnosti systém vyhodnotí, kto môže byť konkrétnym schvaľovateľom.

Túto položku s výhodou využijete v kombinácii s obmedzením Podľa prihlásenej osoby, keď si prihlásený užívateľ môže vypísať len "svoje" úlohy na riešenie (schválenie).

Stav schválení
ConfirmationStateDesc
Informácie o stave schválenia danej požiadavky (a nie celého dokladu). Ďalej viď Proces schvaľovania všeobecne.
Vytvořeno
RequestCreatedDate$DATE
Dátum vytvorenia požiadavky na schválenie.
Posl.změna
LastStateChangeDate$DATE
Dátum a čas poslednej zmeny stavu. Pri poslednom zázname ide o dátum a čas ukončenia schvaľovacieho procesu.
Schválil
ConfirmedBy_ID.DisplayName
Užívateľ, ktorý schválenie nakoniec skutočne vykonal. Viď tiež Kto môže byť konkrétnou osobou, ktorá začne schvaľovanie.
Storno
Canceled
Príznak, či požiadavka na schválenie resp. schvaľovacie kolo bol stornovaný (napr. vďaka následnej oprave dokladu). Viď Opravy dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.
Stornoval
CanceledBy_ID.DisplayName
Užívateľ, ktorý v danom kole storno vykonal.
Storno dne
CanceledDate$DATE
Dátum a čas vykonania storna príslušného schvaľovacieho kola.
Poznámka
Note

Poznámka. Môže obsahovať doplňujúcu poznámku na schválenie alebo dôvod odoprenia schválenia a pod.. Je podľa nej možné záznamy radiť a filtrovať.

Nejde o dbMemo, ale obmedzený text s dĺžkou 500 znakov.

Poznámka sa zadáva predovšetkým v rámci použitia funkcií Schváliť, Zamietnuť, Vrátiť na doplnenie. Systém použije užívateľom zadaný text pre prvý záznam, na ktorom uskutoční danú akciu. Do ďalších záznamov, na ktorých automaticky vykoná rovnakú akciu, vloží texty:

  • Schválené automaticky
  • Zamietnuté automaticky
  • Vrátené na doplnenie automaticky

    Pokiaľ sa vykoná schválenie za dve poradia schvaľovateľov jednou akciou, potom sa do schválenia za poradie N vloží poznámka, ktorú zadal užívateľ. Do schválení za poradie N+1 sa vloží poznámka Schválené automaticky.

Poznámku je možno editovat rovněž pomocí funkce Poznámka, ovšem s ohledem na oprávněného řešitele a na stav záznamu, dále viz popis funkce Poznámka.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Zmeny na záznamoch prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Zahájiť Shift
+F2
- Funkcia v tejto agende pracuje podobne ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne, len s tým rozdielom, že tu nie je možné zahájiť prvé kolo schvaľovania. To možno vykonať iba v záložke Schvaľovanie daného dokladu.
Schváliť F2 - Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne.
Vrátiť na doplnenie F4 - Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne.
Zamietnuť F8 - Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne.
Poznámka Alt
+F10
- Ide o možnosť zobraziť si poznámku k danej požiadavke na schvaľovanie. Poznámka sa bude zadávať typicky v rámci funkcie Schváliť alebo Zamietnuť. Zobrazená poznámka je dostupná na editáciu, pokiaľ je prihlásený užívateľ oprávneným schvaľovateľom.
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Prepočítať hlavičku   - Aktualizuje obsah položek v horní části záložky, konkrétně údajů Existuje schvalovací scénář a Je vyžadováno schválení, podle aktuálně platných schvalovacích scénářů.