Schvaľovanie dokladov - záložka Zoznam

Seznam požadavků na schválení (výpis záznamů ke schválení podle schvalovaných dokladů z jednotlivých agend) omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Aktuálne požiadavky čakajúce na schválenie, ktoré môžu byť schválené od aktuálne prihláseného užívateľa, sú graficky zvýraznené inou farbou, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že je potrebné sa im venovať. Spôsob zistenia, či aktuálne prihlásený užívateľ môže danú požiadavku schvaľovať, viď Kto môže byť konkrétnym schvaľovateľom.

Pokiaľ je aktuálne prihlásený Martin Nejedlý, uvidí farebne graficky zvýraznenú požiadavku na schválenie ponuky NV-8/2014, keďže je jej schvaľovateľom

Skupiny sú vo vzhľade podľa Windows farebne odlíšené pomocou farby vnútornej časti okien (typicky biela) a farby popisiek tlačidiel, hintov (typicky nevýrazná žltá). Pokiaľ si teda užívateľ upravuje svoju farebnú sadu namiesto štandardnej, mal by si tieto dve farby nastaviť tak, aby boli záznamy rozumne odlíšené a texty v nich sa dali čítať.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam položiek tu zobrazených je zrejmý z ich názvu, príp. plynie z popisu rovnako pomenovaných položiek v záložke Priebeh schvaľovania.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Do agendy schvaľovania nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Pridávajú sa automaticky a to:

  • pri procesoch schvaľovania dokladov - tzn. generovaním požiadaviek pri začatí schvaľovania podľa schvaľovacích scenárov
Detail / Zoznam F3 Táto agenda nemá k dispozícii záložku Detail, teda pre ňu funkcia nemá význam. Detail dokladov, z ktorých požiadavka na schválenie pochádza, je možné prehliadať priamo v záložke Detail danej dokladovej agendy (možno ju vyvolať aj rovno z tejto agendy, viď ďalej funkcia Doklad).
Opraviť F4

Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je ich tu možné ani opravovať . Pokiaľ potrebujete niektorý záznam opraviť, musíte to vykonať prostredníctvom povolených akcií v rámci procesu schvaľovania (napr. stornovaním schvaľovacieho kola a vygenerovaním nových požiadaviek na schválenie napr. podľa nových schvaľovacích scenárov a pod.). Viď Proces schvaľovania všeobecne.

Pokiaľ potrebujete opraviť schvaľovaný doklad, musíte to vykonať prostredníctvom opravy daného dokladu priamo v agende daného dokladu.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Podobne ako tu nie je možné opravovať záznamy, nie je ich tu možné ani mazať. Záznamy sú vymazané automaticky, pokiaľ je zmazaný schvaľovaný doklad.
Skopírovať F9 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je možné ich ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 - Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť Ctrl +F7 Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť ďalší Shift +F7 Pre túto agendu nemá význam.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - -

Pre túto agendu nemá význam. (Záznamy sa tu needitujú).

Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Pri záznamoch schvaľovania dokladov sa nesledujú zmeny v jednotlivých položkách, pretože tieto zmeny sú vykonávané automaticky programom, a nie editáciou užívateľa.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Schváliť F2 -

Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne.

Tu iba s tým rozdielom, že umožňuje aj hromadné schválenie. Ak sú v zozname nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne okno, kde je možné doplniť poznámku. V tomto prípade s možnosťou nastaviť, v akom počte transakcií opravu vykonať. Ďalej viď okna na zadanie hromadnej opravy.

Pokiaľ z nejakého dôvodu nemožno hromadnú operáciu vykonať na všetkých označených záznamoch, potom vypíše príslušnú informáciu. Pokiaľ sa záznam nepodarí spracovať zo známeho dôvodu, pokračuje ďalším záznamom, v opačnom prípade celú transakciu zruší. Príklady známych dôvodov:

  • Posúdenie daného dokladu v danom kole, poradie, za danú rolu už bolo vykonané skôr.
  • Prihlásený užívateľ nie je oprávnený posúdiť daný doklad v danom kole, poradie a za danú rolu.
  • Nie je možné zmeniť stav schvaľovania daného dokladu, pretože schvaľovanie sa nenachádza v stave Čaká na schválenie (vznikne, pokiaľ by 2 užívatelia schvaľovali doklad súčasne) a pod.
Vrátiť na doplnenie F4 - Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne. Tu iba s tým rozdielom, že umožňuje aj hromadné vrátenie podobne, ako pri funkcii Schváliť, viď vyššie.
Zamietnuť F8 - Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne. Tu iba s tým rozdielom, že umožňuje aj hromadné zamietnutie podobne, ako pri funkcii Schváliť, viď vyššie.
Poznámka Alt
+F10
- Funkcia v tejto agende pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia v záložke Schvaľovanie v agendách dokladov, viď kap. Záložka Schvaľovanie - všeobecne.
Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí schvaľovaný doklad k aktuálnemu záznamu schvaľovania. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktuálneho dokladu "cez" agendu schvaľovania dokladov
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho dokladu a otvorí ju buď "cez" agendu schvaľovania dokladov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa aktuálneho dokladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.