Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Faktúra vydaná

Ide o jednu z možností tvorby faktúry vydanej (FV). Odkiaľ je možné tvorbu FV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej FV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy FV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Faktúra vydaná (FV) podľa dokladu Dodací list (DL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu DL-FV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú FV podľa viacerých DL naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa dokladov "čerpateľné". Požadovaný doklad potom vyberáte len z dokladov, z ktorých ešte je možné niečo čerpať. (Význam tohto obmedzenia viď kap. Dodací list - záložka Obmedzenie.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Pozor, nejde o rovnaké obmedzenie ako je obmedzenie za čerpateľné doklady, viď kap. Dodací list - záložka Obmedzenie, keďže to berie do úvahy riadky 2 a 3 a neberie do úvahy riadky typu 0 a 1 (teda neberie do úvahy možnosť opakovateľného čerpania týchto riadkov).

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
  Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Skladové pohyby s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných dodacích listov, podľa ktorých tu vytvárame faktúru vydanú.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov zo skladových dokladov), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných dodacích listov.

Typ príjmu

Začiarkavacie políčko:

 • je začiarknuté bez možnosti odčiarknutia, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať povinne.
 • je možné začiarknuť voliteľne, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať nepovinne.
 • nie je k dispozícii, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Nepoužívať.

Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii:

 • číselníková položka, do ktorej zadáte alebo vyberiete z číselníka typ príjmu na predvyplnenie do položky Typ p. v obsahu Faktúry vydanej na importované riadky. Povinná položka.
 • začiarkavacie políčko Vždy prepísať zadanou hodnotou:
  • Ak je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na všetky importované riadky, bez ohľadu na to, či položka bola na danom riadku zdrojového importovaného dokladu pred tým vyplnená.
  • Ak nie je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na importované riadky len vtedy, ak na danom riadku zdrojového importovaného dokladu bola daná položka nevyplnená. Túto možnosť môžete s výhodou využiť, ak ste napr. nejakú položku nezadávali vždy, ale teraz ju chcete na všetkých záznamoch, na ktorých chýba, doplniť vybranou hodnotou.

  Ak je dodací list vytvorený na základe objednávky prijatej, je zdrojovou hodnotou Typ príjmu na riadku danej objednávky.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Režim prenesenia daňovej povinnosti

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už režim nastavený. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

Ceny sú

Možnosť zvoliť, či výsledný doklad má byť vystavovaný s cenami s daňou alebo bez dane.

Všetky zľavy previesť do riadkových zliav

Slúži pre prípad , kedy užívateľ chce importovať viacero zdrojových dokladov s inak nastavenými zľavami do jedného cieľového, kedy samozrejme nie je možné docieliť rovnaké nastavenie zliav na cieľovom doklade ako na všetkých zdrojových.

Podrobnejšie vr. príkladu viď Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok.

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokud dodací list vznikl z maloobchodního prodeje (v rámci platby na dodací list), přebírají se hlavičkové údaje (a údaje o prodejních cenách) z účtenky, která je při platbě na dodací list vygenerována.

Převzetí hlavičkových údajů z hlavičky účtenky při importu DL do FV.

Stejným způsobem se systém chová v případě, pokud je takto vzniklý dodací list hrazen v hotovosti v pokladně, tj. z dodacího listu je s využitím obdobného průvodce vystavován pokladní příjem (viz Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Pokladničný príjem ).

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú:
  • Prevzatie hlavičkových údajov z DL (DL bez väzby na OP) - Pokiaľ ide o import DL, do ktorého nie je čerpaná žiadna objednávka prijatá, tak program ponúkne možnosť prevziať vybrané hlavičkové údaje z importovaných DL. Takými údajmi môže byť napr. firma, krajina a pod. Tu sa otvorí agenda Dodacích listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných dodacích listov, podľa ktorých tvoríme faktúru vydanú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.
  • Prevzatie hlavičkových údajov z OP (DL s väzbou na OP) - Pokiaľ ide o import DL, a aspoň do jedného z nich je čerpaná jedna alebo viac objednávok prijatých, tak sa ponúka možnosť prevzatia vybraných hlavičkových údajov z týchto objednávok. Takými údajmi môžu byť napr. aj dílerské zľavy (tzn. použitie zliav tabuľkou či percentom z adresára a dílerská kategória) či len dílerská kategória, nastavenie použitia zliav a zľavové percentá hlavičkových zliav. Tu sa otvorí agenda Objednávok prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých objednávok prijatých čerpaných do dodacích listov, podľa ktorých tvoríme faktúru vydanú. Ak je taká objednávka len jedna, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

   Preberanie použitia zliav a zľavových percent neplatí pre prípad Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok. Informácie o preberaní zliav viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

   Ponúkajú sa všetky objednávky čerpané do importovaných dodacích listov, bez ohľadu na to, či sa nakoniec bude importovať konkrétny riadok plynúci z danej objednávky alebo nie. Objasníme na príklade:

   Majme dodací list s riadkom 1 čerpaným z OP-1 a s riadkom 2 čerpaným z OP-2. Nech dodací list je už čiastočne vyfakturovaný tak, že je vyfakturovaný celý riadok 1, ktorý zodpovedá objednávke OP-1. Teraz importujeme dodací list do faktúry. Naimportuje sa len riadok 2 z dodacieho listu, nič iné (riadok 1 už bol fakturovaný). Riadok2 zodpovedá objednávke OP-2, predsa však k prevzatiu hlavičkových údajov do faktúry sa ponúkajú objednávky obidve.

   Ďalej tu pri importe DL s väzbou na OP platí výnimka pre preberanie dátumu plnenia. Napriek tomu, že ide o prípad, kedy sa hlavičkové údaje preberajú z OP, dátum plnenia sa na faktúru nepreberá z dátumu vystavenia OP vybranej na prevzatie hlavičkových údajov, ale z dátumu vystavenia importovaného DL. Ak ide o import viacerých DL (z ktorých aspoň jeden má väzbu na OP), tak sa dátum plnenia prevezme z dátumu vystavenia jedného z nich.

  Pokiaľ je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena z importovaného dokladu líši od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, keďže už bol zadaný v editovanom doklade riadok), potom sa podľa aktuálneho kurzového lístka zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú aj prípadné importované ceny v obsahu dokladu.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Faktúry vydané) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Otázka k spôsobu čerpania z DL (s opravou/bez opravy)

Keďže tu ide o import dodacieho listu do editovaného dokladu, program sa spýta, či si želáte editovať editovaný doklad v režime čerpania s opravou alebo bez opravy dodacích listov, viď ďalej.

Výber súvisiacich zálohových listov na zúčtovanie (len DL s väzbou na OP)

Importovaný DL môže mať väzbu na objednávky prijaté. Na dané OP môžu byť naviazané zálohové listy vydané. Program vykoná kontrolu, či existujú nejaké zálohové listy, ktoré boli vystavené na základe objednávok prijatých čerpaných do importovaných dodacích listov (viď možnosti vystavenia nového ZLV). Pokiaľ také nájde, ponúkne automaticky možnosť tieto zálohové listy priamo zúčtovať. Zobrazí sa zoznam všetkých zálohových listov zviazaných s niektorou z objednávok čerpaných do importovaného DL, okrem tých, ktoré do daného dokladu už boli zúčtované skôr (napr. pokiaľ bola faktúra vystavená funkciou Nový podľa toho istého zálohového listu, ktorý je zviazaný s importovanou objednávkou alebo ručne priamo v záložke Zálohové listy).

Ponúkajú sa všetky ZLV vystavené podľa všetkých objednávok čerpaných do importovaných dodacích listov, bez ohľadu na to, či sa nakoniec bude importovať konkrétny riadok plynúci z danej objednávky alebo nie. Objasníme na príklade:

Majme dodací list s riadkom 1 čerpaným z OP-1 a s riadkom 2 čerpaným z OP-2. Nech dodací list je už čiastočne vyfakturovaný tak, že je vyfakturovaný celý riadok 1, ktorý zodpovedá objednávke OP-1. Z OP-1 bol vystavený zálohový list ZLV-1, z OP-2 zálohový list ZLV-2. Teraz importujeme dodací list do faktúry. Naimportuje sa len riadok 2 z dodacieho listu, nič iné (riadok 1 už bol fakturovaný). Riadok2 zodpovedá objednávke OP-2, predsa však k zúčtovaniu zálohových listov do faktúry sa ponúkajú zálohové listy oba.

ZLV sa ponúkajú bez ohľadu na to, aká časť na nich zostáva na zúčtovanie. Pokiaľ už nie je čo zúčtovať, program túto skutočnosť oznámi v ďalšom kroku. V zozname môžete vybrať jeden alebo viac (označených) zálohových listov, potom bude možné jeden po druhom do vystavovanej faktúry zúčtovať.

Táto funkcionalita sa netýka prípadu, keď DL síce má väzbu na ZLV (bol vytvorený podľa ZLV, viď procesná tvorba dokladov - ZLV → DL), ale DL nemá väzbu na OP. Pri importe DL bez väzby na OP sa žiadne s ním zviazané ZL do faktúry nezúčtovávajú, keďže ide len o väzbu voľbou.

Zadanie údajov na zúčtovanie vybraných zálohových listov (DL s väzbou na OP)

Pokiaľ ste v predchádzajúcom kroku z existujúcich zálohových listov nejaké označili, potom sa pre ne postupne ponúkajú dialógové okná na zadanie údajov na ich zúčtovanie. Postup je rovnaký, ako pri zúčtovaní zálohového listu vykonaného napr. zo záložky Zálohové listy danej faktúry.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky faktúry vydanej sú predvyplnené podľa údajov z dodacích listov (resp. do nich čerpaných objednávok prijatých), príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi DL a FV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby FV.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou → Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet doposiaľ nečerpaný do následných dokladov.
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text → Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tzn. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
   • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tzn. pri každom ďalšom importe DL do FV sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa.

  To platí aj v prípade, že z riadka typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Takže, pokiaľ importujete dodací list, ktorý už bol čerpaný čiastočne do inej faktúry alebo pokladničnej príjemky, naimportuje sa z neho len zostávajúca ešte nečerpaná časť.

Pri tom sa samozrejme príslušne zohľadňujú aj prípadné vratky dodacích listov. Tzn. naimportujú sa doteraz nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte je možné čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na stav položky Čerpané. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Či tieto počty budete môcť prekročiť alebo nie, záleží na tom, či čerpáte dodací list s opravou či bez opravy dodacieho listu (tzn. či ste zvolili režim čerpania s opravou alebo bez opravy, viď ďalej). Objasníme na príklade:

Príklad: Majme dodací list DL-1 s riadkami typu 0, 1 a 3 na 6ks tovaru. DL-1 naimportujeme do FV-1 a počet znížime na 3ks. Teda na FV-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3ks. Potom ju naimportujeme druhýkrát do FV-2 a počet znížime na 2ks. Pokiaľ budeme chcieť vystaviť FV-3 na zvyšok dodacieho listu, predvyplnia sa opäť riadky 0,1 a zvyšný 1ks z riadka typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných FV importujú opakovane. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

 • Pokiaľ importujete dodací list, resp. jeho riadky, ktoré boli vytvorené čerpaním z objednávky, tak sa po naimportovaní do faktúry doplní do riadkov faktúry aj informácia o cenách aj DPH sadzbách podľa údajov z objednávky.
 • Importované doklady je možné odpojiť v záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).

  Ako je to po odpojení resp. vymazaní riadkov s prípadným súčasným vymazaním riadkov aj z DL, viď popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah FV.

 • Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).

  Ako je to s možnosťou znovu naimportovať prípadné vymazané riadky v rámci tej istej editácie, viď popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah FV.

 • Zľavy a vylúčenie zo zliav - pokiaľ ide o import DL s väzbou na OP, údaje týkajúce sa zliav sa preberajú zo zdrojovej OP v prípade riadkových údajov automaticky, v prípade hlavičkových s ohľadom na začiarknutie prevzatia hlavičkových údajov. Keďže v tomto prípade ide o import riadkov pochádzajúcich z objednávky, na cieľovom doklade dôjde k zmrazeniu zliav začiarknutím položky Neaktualizovať zľavy, čím ich je možné zachovať presne tak, ako platili v okamihu vystavenia objednávky. Toto začiarknutie však je možné samozrejme zrušiť.

  Údaje týkajúce sa nastavenia zliav a zľavové percentá sa zo zdroj. dokladu nepreberajú, ak ide o prípad Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok (keďže sa potom zľavy a vylúčenie zo zliav na výslednom doklade riešia iným spôsobom).

  Niektoré prevzaté údaje týkajúce sa zliav sa nemusia uplatniť na všetky riadky, ale len na niektoré (s ohľadom na to, či ide o riadok importovaný či novo pridaný, či bola alebo nebola vykonaná Aktualizácia zliav atď.).

  Podrobne viď Zmrazenie zliav na dokladoch a import objednávok.

 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Ako importovateľný do FV resp. PP sa vyhodnotí aj DL, ktorý vznikol z pokladničného predaja na predaný tovar pri on-line odpise resp. neskôr v rámci uskutočnenia uzávierky predaja alebo bol naimportovaný do Účtenky pokladničného predaja, a to preto, že táto skutočnosť sa ako čerpanie na DL nezaznamenáva. Takéto DL by ste už fakturovať resp. importovať do pokladničnej príjemky nemali, keďže peniaze za príslušný tovar už boli inkasované iným spôsobom v pokladničnom predaji. Nutné zabezpečiť organizačne, viď tiež popis položky Vybavené na DL.

Režimy čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"

Pokiaľ importujete dodací list (DL), môžete si zvoliť, či budete chcieť tieto dodacie listy súčasne aj opravovať, či nie. Tzn., či prípadné zmeny v riadkoch naimportovaných z daných dodacích listov budú chápané ako oprava týchto dodacích listov alebo nie. Podľa toho sa líši následné chovanie systému.

Ak importujete do jednej faktúry viacero skladových dokladov (to môže byť DL alebo aj PR v prípade vracania tovaru), systém sa na režim čerpania spýta len pri prvom skladovom doklade a pre ďalšie importované skladové doklady použije rovnaký režim.

Môžete voliť z dvoch režimov:

 • Čerpanie z DL "Bez opravy DL" - Tzn. čerpanie z riadka DL bez opravy tohto riadka. V tomto prípade platí.:
  • Do faktúry môžete importovať (čerpať) maximálne len také množstvo, ktoré zostáva na dodacom liste, tzn. ešte nebolo importované do žiadneho predajného dokladu alebo nebolo vrátené.
  • Pokiaľ zadáte menšie množstvo, ako je k dispozícii na čerpanie na dodacom liste, potom pôjde o čiastočný import, tzn. do faktúry čerpáte iba časť z daného dodacieho listu.
  • Vlastný obsah dodacieho listu sa v žiadnom prípade nezmení!

   Riadky s kartami so šaržami/sér.číslami čiastočne čerpať nie je možné, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.

 • Čerpanie z DL "S opravou DL" - Tzn. čerpanie z riadka DL s opravou tohto riadka. V tomto prípade záleží na tom, či daný riadok DL je možné do editovaného dokladu naimportovať celý (tzn. či už bol predtým čiastočne importovaný (čerpaný) do iného predajného dokladu alebo vrátený, alebo nie), či bol ocenený skladovou uzávierkou a či má užívateľ právo opravovať DL:
  • Riadok DL je možné naimportovať celý (tzn. zatiaľ nebol čiastočne čerpaný ani vrátený), ani nebol ocenený skladovou uzávierkou a užívateľ má právo opravovať DL - Potom režim čerpania tohto riadka "S opravou DL" možný je a program ho nastaví. Potom zmenou naimportovaného množstva na faktúre rovno automaticky opravujete aj množstvo na dodacom liste. Tzn. pokiaľ na faktúre zmeníte množstvo predvyplnené z naimportovaného dodacieho listu, bude táto zmena chápaná ako oprava daného riadka dodacieho listu.

   Teda pokiaľ množstvo znížite, nepôjde o čiastočné čerpanie riadka DL (ako v režime "Bez opravy"), ale o jeho opravu na menšie množstvo. (Pokiaľ k danému DL už existujú nejaké vratky, tak nie je možné opraviť množstvo na nižšie, ako je celkový vrátený počet. Kedy taká situácia nastáva, viď poznámka ďalej). A naopak môžete množstvo ľubovoľne zvýšiť, zvýši sa aj na importovanom dodacom liste. Vlastný obsah dodacieho listu sa teda po uložení faktúry príslušným spôsobom zmení!!

   Situácia, kedy je povolený režim s opravou, napriek tomu, že v danom momente existujú k DL vratky (teda je vlastne čiastočne vrátený) a tým pádom je sledované aj minimálne opravované množstvo s ohľadom na vratky, môže nastať len v prípade, že opravujete FV, do ktorej bol pri jej vytvorení naimportovaný riadok DL celý, ale až následne k nim vznikol dobropis s vratkou. Pri oprave takejto FV je možný režim s opravou. Pokiaľ by najskôr k DL vznikli vratky a až potom ste ho čerpali do FV, režim s opravou by v danom momente už povolený nebol. Viď ďalej.

  • Riadok DL nie je možné naimportovať celý (tzn. už bol čiastočne čerpaný alebo vrátený) alebo bol ocenený skladovou uzávierkou alebo užvateľ nemá právo opravovať DL - Potom režim čerpania tohto riadka "S opravou DL" možný nie je. Program na túto skutočnosť upozorní a nastaví režim "Bez opravy DL", viď vyššie.

   Pozor, táto situácia nastáva aj vo chvíli, kedy napr. DL bol naimportovaný síce len do jednej FV, ale čiastočne. Pri následnej oprave FV je riadok DL z pohľadu programu už čiastočne čerpaný a tým pádom ho nie je možné naimportovať celý (aj keď nebol čerpaný do iného dokladu ale do práve editovaného) a tým pádom režim s opravou nepovolí.

   Takže pokiaľ vystavujete napr. FV k zatiaľ nečerpanému ani nevrátenému DL, tak v okamihu vystavovania FV môžete riadok z DL načerpať celý a režim s opravou je možný. Pokiaľ ale riadok z DL načerpáte len čiastočne a potom budete takúto FV opravovať, už vám program režim s opravou nepovolí (napriek tomu, že DL nebol vyčerpaný do iného dokladu ani vrátený).

   Pokiaľ pridáte do editovaného dokladu nový riadok, tak na tento bude v každom prípade generovaný nový dodací list. Teda novo pridané riadky sa nepridávajú na importovaný dodací list, ani keď ho importujete v režime čerpania s opravou DL.

Informácia o režime čerpania daného riadka je pri každom riadku uvedená v položke "Spôsob importu" v záložke Obsah faktúry vydanej.

Objasníme na príkladoch:

Čerpanie DL s opravou: majme DL-01 na 3 ks karty K. Fakturujeme ho teraz klientovi, ale klient sa rozhodol odobrať o jeden kus viac. Aby sme nemuseli na jeden kus navyše vystavovať ďalší dodací list, môžeme importovať DL-01 v režime "s opravou". Potom množstvo jednoducho zvýšime z 3 ks na 4 ks, tým sa opraví aj na dodacom liste automaticky množstvo na 4ks. Po uložení dokladu dôjde súčasne k uloženiu "opraveného" dodacieho listu.

Čerpanie DL s opravou: majme DL-01 na 3ks karty K. Fakturujeme ho klientovi, ale klient odobral o jeden kus menej (jeden bol napr. poškodený a klient nechce náhradný). Aby sme nemuseli vystavovať vratku k danému DL, môžeme importovať DL-01 v režime "s opravou". Potom množstvo jednoducho znížime z 3 ks na 2 ks, tým sa opraví aj na dodacom liste automaticky množstvo na 2ks. Po uložení dokladu dôjde súčasne k uloženiu "opraveného" dodacieho listu.

Čerpanie DL bez opravy: majme DL-01 z predchádzajúceho príkladu. Klient odobral zatiaľ o jeden kus menej (jeden bol napr. chybný, ale bude mu dodaný v blízkej dobe náhradný a s klientom sme sa dohodli, že nebudeme vystavovať vratku, ale zostávajúci kus dofakturujeme až po jeho dodaní). Potom použijeme čerpanie DL bez opravy. Predvyplnené množstvo jednoducho znížime z 3 ks na 2 ks. Tým pôjde o čiastočné čerpanie daného riadka DL. Po uložení dokladu sa dodací list nijako nezmení, bude na ňom stále 3ks.

Podobný princíp sa uplatňuje pri opravách faktúr, ktoré už čerpajú aspoň jeden dodací list, teda spolu s opravou faktúry možno voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy daných dodacích listov.