Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Kompletizačný list

Ide o jednu z možností tvorby kompletizačného listu (KL). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie.

Odkiaľ je možné tvorbu KL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového KL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy KL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu  Kompletizačný list (KL) podľa dokladu Dodací list (DL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu DL-KL?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následný KL podľa viacerých DL naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného kompletizačného listu:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného kompletizačného listu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile KL.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Len výrobky Ak je začiarknuté, tak sa pri importe riadkov z dodacích listov prevezmú len skladové karty, ktoré majú začiarknutú položku Výrobok.
  Skupinovať riadky Možnosť sumovať riadky s rovnakou skladovou kartou a skladom do jedného riadka cieľového dokladu. Obmedzí sa tým existencia zbytočných "obrovských" dokladov, s ktorými sa zle pracuje.
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Skladové pohyby s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých riadkov vybraných dodacích listov, podľa ktorých tu vytvárame kompletizačný list.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov zo skladových dokladov), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných dodacích listov.

Doklad pre prevzatie definovateľných položiek

V tomto prípade sa z pevných údajov žiadne hlavičkové údaje nepreberajú a zo zdrojového dokladu sa preberajú len riadky. Táto voľba tu preto znamená len možnosť prevziať hodnoty hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek z jedného zo zdrojových dokladov. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný.

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile KL.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia definovateľných položiek ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové užívateľsky definovateľné údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové užívateľsky definovateľné položky sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (v definícii položky je nastavené jej predvypĺňanie).
  • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové užívateľsky definovateľné položky prevezmú. Tu sa otvorí agenda Dodacích listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných dodacích listov, podľa ktorých tvoríme kompletizačný list. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové užívateľsky definovateľné údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Kompletizačné listy) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané údaje kompletizačného listu sú predvyplné podľa údajov z dodacích listov, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

  • Medzi DL a KL vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby KL.
  • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
  • Importovať tu je možné riadky ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do iného KL).

    Do kompletizačného listu je možné z dodacích listov preberať len riadky, žiadne hlavičkové údaje sa nepreberajú.

  • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.