Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Vyskladnenie z pozícií

Ide o jednu z možností tvorby vyskladnenia z pozícií (VPZ). Odkiaľ je možné tvorbu VPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Vyskladnenie z pozícií (VPZ) podľa dokladu Dodací list (DL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu DL-VPZ?

 • z agendy DL funkciou Polohovať zo záložky Zoznam

Dvojicu DL-VPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou VPZ → DL.

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť vybrať len jeden zdrojový doklad. Jeden doklad VPZ sa nemôže viazať k viacerým DL. Tu to teda bude k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Navyše tu ale prebiehajú nasledujúce kontroly:

 • Či vybraný zdrojový doklad má nejaký riadok vystavený na polohovaný sklad.
 • Či vybraný zdrojový doklad má zadané všetky šarže a sér. čísla, pokiaľ sa na ňom vyskytujú riadky s polohovaným skladom a kartami so šaržami/sér. číslami.

Tu neprebieha ani Kontrola čerpateľnosti v tom zmysle, či ešte niečo z vybraného dokladu zostáva na napolohovanie. Pokiaľ už z neho nezostáva na polohovanie nič, keďže vybraný doklad má už všetky pohyby s polohovanými skladmi napolohované inými existujúcimi polohovacími dokladmi, program pokračuje, akurát ponúkne existujúce doklady na editáciu (pozri ďalej). Pokiaľ by ste ale nevybrali na editáciu žiadny existujúci a pokračovali by ste v tvorbe nového, nebudú v ňom predvyplnené žiadne riadky (a ani ich samozrejme nebude možné pridať).

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dokladu VPZ:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného VPZ

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Existujúce polohovacie doklady Je k dispozícii vtedy, pokiaľ k vybranej PR už nejaké doklady NPZ existujú a nie sú vykonané. V tom prípade nepôjde o vystavenie nového, ale o "opravu" existujúceho. Neponúka sa na začiarknutie, pokiaľ žiadne takéto neexistujú alebo pokiaľ sú už vykonané (vo vykonaných už nie je možné nič meniť). Pokiaľ nejaké nevykonané existujú, je v zátvorke uvedený ich počet. Po začiarknutí sa sprístupní zoznam týchto dokladov, z ktorých jeden vyberiete.
Naskladňovacie a vyskladňovacie miesto

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie). Vyberiete z číselníka naskladňovacích a vyskladňovacích miest. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa miest s príznakom "vyskladňovacie" a len podľa skladov, ktoré sú obsiahnuté v riadkoch skladového dokladu. Pozor, toto miesto (brána) je definované pre konkrétne sklady, a tým pádom určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Viď zoznam skladov v definícii daného miesta.)

Potom sa z PR "naimportujú" len tie polohovateľné riadky, ktoré sú vystavené na sklady zodpovedajúce danému vyskladňovaciemu miestu.

Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie). Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Sklad, z ktorého sa bude vyskladňovať, sa tu preberá z riadkov zdrojovej príjemky. Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa radov pripojených k skladom, ktoré sú priradené k vyskladňovaciemu miestu zadanému v predchádzajúcej položke.

Skladník Význam pozri v popise rovnomennej položky v hlavičke dokladu VPZ. Slúži na jej predvyplnenie.
Automatické polohovanie Poskytuje možnosť vykonať vo vytváranom polohovacom doklade priamo automatické napolohovanie. Ide o jednu z Možností zadania pozícií. Pracuje rovnako ako funkcia Automatické polohovanie v doklade VPZ. Ďalej pozri Zadanie pozícií automaticky - automatické polohovanie.
Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje zo zdrojového dokladu. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie).

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu prevziať:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté, zobrazuje sa identifikácia dokladu, z ktorého sa hlavičkové údaje prevezmú. Keďže tu ale môže byť vybraný len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je priamo vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Vyskladnenie pozícií) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Polohovať.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu žiadne nemajú význam.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky VPZ sú predvyplnené podľa údajov z DL, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - polohovateľné (importovateľné) riadky

 • Medzi DL a VPZ vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby VPZ.
 • Doklady je možné polohovať i čiastočne  (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka).
 • Importovať je vždy možné len Polohovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový → je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ je vystavený na polohovaný sklad a pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet ešte nenapolohovaný v zviazaných dokladoch VPZ a pokiaľ sklad na riadkoch skladového dokladu zodpovedá skladom zvoleného vyskladňovacieho miesta (pokiaľ sklad nezodpovedá, tak sa do vytváraného polohovacieho dokladu nenaimportuje a bude ho potrebné polohovať samostatne iným polohovacím dokladom s iným naskladňovacím miestom).
  • Typ 2-text s počtom a sumou, Typ 1-text so sumou a Typ 0-text do VPZ importovať NIE JE MOŽNÉ, polohovanie pre ne nemá význam, tým pádom nemá zmysel pri nich zisťovať ich polohovateľnosť (importovateľnosť).

  Pokiaľ importujete skladový doklad, ktorý už bol polohovaný čiastočne do iného polohovacieho dokladu, naimportuje sa z neho len zostávajúca ešte nenapolohovaná časť s počtami, ktoré je ešte možné polohovať. Pokiaľ predvyplnený počet znížite, pribudne v polohovacom doklade ďalší riadok na prípadné zadanie zostávajúceho počtu zo skladového riadka do inej pozície. Pokiaľ ale pozície zadáte len pre časť množstva, pôjde len o čiastočné napolohovanie. Množstvo nie je možné zvýšiť (nie je možné z daného skladového riadka polohovať viac, ako je na ňom uvedené).

 • Importovaný doklad nie je možné v tomto prípade nijako odpájať (a zmazať tak všetky z neho importované riadky). V prípade omylom naimportovaného dokladu preto editáciu zrušte a akciu polohovania sklad. dokladu vykonajte znovu). Importované riadky nie je možné ani nijako ručne zmazať, je ich možné len nenapolohovať (nezadať pozície).
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Práca s riadkami polohovacieho dokladu vystavovaného podľa skladového dokladu je rovnaká ako v prípade dokladu naskladnenia do pozícií vystavovaného podľa príjmového skladového dokladu. Viď Práca s riadkami dokladu NPZ vystavovaného podľa PR.