Procesná tvorba dokladov - Kompletizačný list → Faktúra vydaná

Ide o jednu z možností tvorby faktúry vydanej (FV). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie.

Odkiaľ je možné tvorbu FV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej FV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy FV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Faktúra vydaná (FV) podľa dokladu Kompletizačný list (KL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu KL-FV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú FV podľa viacerých KL naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Typ príjmu

Začiarkavacie políčko:

 • je začiarknuté bez možnosti odčiarknutia, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať povinne.
 • je možné začiarknuť voliteľne, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať nepovinne.
 • nie je k dispozícii, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Nepoužívať.

Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii:

 • číselníková položka, do ktorej zadáte alebo vyberiete z číselníka typ príjmu na predvyplnenie do položky Typ p. v obsahu Faktúry vydanej na importované riadky. Povinná položka.
 • začiarkavacie políčko Vždy prepísať zadanou hodnotou:

  • Ak je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na všetky importované riadky, bez ohľadu na to, či položka bola na danom riadku zdrojového importovaného dokladu pred tým vyplnená.
  • Ak nie je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na importované riadky len vtedy, ak na danom riadku zdrojového importovaného dokladu bola daná položka nevyplnená. Túto možnosť môžete s výhodou využiť, ak ste napr. nejakú položku nezadávali vždy, ale teraz ju chcete na všetkých záznamoch, na ktorých chýba, doplniť vybranou hodnotou.

  Ak je dodací list vytvorený na základe objednávky prijatej, je zdrojovou hodnotou Typ príjmu na riadku danej objednávky.

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky.

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Kompletizačných listov s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných kompletizačných listov, podľa ktorých tvoríme faktúru vydanú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané riadky faktúry vydanej sú predvyplné podľa údajov z kompletizačného listu, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi KL a FV vzniká voľná väzba. Viď záložku X-väzby KL a X-väzby FV.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať tu je možné ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do inej FV).

  Do faktúry vydanej je možné z kompletizačných listov preberať len riadky, žiadne hlavičkové údaje sa nepreberajú.

 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe KL do FV nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe kompletizačných listov ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodný kompletizačný list.