Procesná tvorba dokladov - Kampane (CG) → Kampaň (CG)

Ide o jednu z možností tvorby kampane (CG). Odkiaľ je možné vyvolať tvorbu Kampane a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej kampane, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy Kampane. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Kampaň (CG) podľa dokladu Kampaň (CG):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu Kampaň-Kampaň?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú kampaň podľa viacerých kampaní naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov. Tu prichádza do úvahy len Sprievodca výberom dokladu.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvorenej kampane:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej kampane

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile Kampane.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Typ kampane

Nie je k dispozícii na editáciu, ak je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už typ kampane zadaný. (Tu funkciou Import v detaile Kampane.) Vyberiete typ kampane. Zadanie typu kampane je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Ručný výber adresátov

Riadky s adresátmi, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať ručne stlačením tlačidla Adresáti. Tu sa otvorí agenda Adresáti kampaní s tzv. červeným obmedzením, a to tu za všetkých adresátov vybraných kampaní, podľa ktorých tu vytvárame novú kampaň.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich adresátov z kampaní), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných kampaní.

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov.

Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky.

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile Kampane.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade sa doplnia len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (tu napr. obdobie, dátum).
  • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Kampane s tzv. červeným obmedzením, a to tu za všetky vybrané kampane, podľa ktorých tvoríme novú kampaň. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané údaje kampane sú predvyplné podľa údajov z vybraných kampaní, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

  • Medzi pôvodnou kampaňou a novou kampaňou žiadna väzba nevzniká.
  • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky, tzn. adresátov)
  • Importovať tu je možné riadky ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do inej kampane).
  • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.