Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá → Dodací list

Ide o jednu z možností tvorby dodacieho listu (DL). Odkiaľ je možné tvorbu DL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového DL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy DL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dodací list (DL) podľa dokladu Objednávka prijatá (OP):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-DL?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následný DL podľa viacerých OP naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa dokladov "čerpateľné". Požadovaný doklad potom vyberáte len z dokladov, z ktorých ešte je možné niečo čerpať. (Význam tohto obmedzenia viď kap. Objednávky prijaté - záložka Obmedzenie.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dodacieho listu:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného dodacieho listu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile DL.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Sklad, z ktorého sa bude vyskladňovať, sa tu preberá z riadkov zdrojových objednávok prijatých. Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Výber podľa dátumu dodania

Ak je začiarknuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka pre zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu.

Toto obmedzenie sa predtým vzťahovalo len na skladové riadky. Od v. 6.04 sa vzťahuje na všetky typy riadkov.

Majme objednávku OP-1 a na nej riadok typu 3-skladový a riadok typu 2-text s počtom a sumou, oba s dátumom dodania 15.10.06. Importujeme OP-1 do DL a zadáme obmedzenie podľa dátumu dodania do 10.10.06. Ani jeden riadok sa nenaimportuje, keďže kritérium nespĺňa.

Vyššie zmienené obmedzenia podľa importovaných riadkov nijako nezohľadňujú rezervácie. Kontrola prípadných rezervácií prebehne až pri uložení dokladu, viď ďalej.

Len pokryté skladom

Ak je začiarknuté obmedzenie podľa pokrytia skladom, sprístupní sa položka na výber spôsobu pokrytia - z importovateľných skladových riadkov potom budú vybrané tie, ktoré spĺňajú zvolenú podmienku pokrytia skladom.

 • Len úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú len tie riadky, ktoré sú úplne pokryté skladom
 • Čiastočne aj úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú úplne pokryté riadky aj riadky len čiastočne pokryté - na nich sa potom množstvo automaticky zníži na maximálne možné
 • Len úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú len tie riadky, ktoré sú úplne pokryté skladom
 • Dle stavu vychystání - volba zohledňuje dispozici na vychystávacích pozicích přidělených dané objednávce (dle stavu vychystání). Podľa dispozície sa upraví množstvo v riadku a vyplní šarže/sériové čísla. Podrobnější vysvětlení viz související FAQ - Jak přesně funguje vyskladňování objednávky dle stavu vychystání?
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tu vytvárame dodací list.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Režim prenesenia daňovej povinnosti

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už režim nastavený. (Tu funkciou Import v detaile DL.)

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, druh dopravy a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile DL.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tvoríme dodací list. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Dodacie listy) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Kontrola platnosti rezervácií

Keď importujete objednávku, na ktorej existujú nejaké rezervácie, a tieto rezervácie sú k dátumu vystavenia editovaného dokladu neplatné, program na túto skutočnosť upozorní. V takom prípade sa nijako čerpanie rezervácií neuplatní. Ak ide o omyl (vybrali ste doklad chybne, vystavujete doklad omylom k inému dátumu a pod., tak môžete import prerušiť). Keď sú na importovanom doklade rezervácie a sú platné, tak sa na naimportované riadky uplatnia podľa pravidiel pre čerpanie rezervácií z objednávok.

Pokiaľ nebude možné nejaké importované položky z dôvodu ich rezervácií čerpať, program nepovolí takýto doklad uložiť, viď ďalej krok editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky dodacieho listu sú predvyplnené podľa údajov z objednávok prijatých, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené).

Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/sér. číslami, ale tieto ešte neboli v riadkoch DL zadané, a pokiaľ ide o DL vystavovaný k pripravovanej OP, tak sa šarže/sér. čísla predvyplnia z polohovacieho dokladu. Presun medzi pozíciami, pokiaľ je takýto k OP vystavený a pokiaľ je vykonaný.

Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pred uložením editovaného dokladu prebehne kontrola, či je možné vybrané skladové položky expedovať (či na ne neexistujú rezervácie s vyššou prioritou a pod.) a program príp. zobrazí príslušné informačné hlásenie, príp. nepovolí doklad s takými riadkami uložiť. Ďalej viď pravidlá pre čerpanie rezervácií z objednávok.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi OP a DL vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby DL.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou → Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet zatiaľ nečerpaný do následných dokladov .
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text → Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tzn. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
   • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tzn. pri každom ďalšom importe OP do DL sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa.

  To platí aj v prípade, že z riadka typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Teda, pokiaľ importujete objednávku, ktorá už bola čerpaná čiastočne do iného dodacieho listu, naimportuje sa z nej len zostávajúca zatiaľ nečerpaná časť, tzn. doteraz nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte je možné čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na stav položky Čerpané. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Množstvo je možné aj zvýšiť, teda expedovať viac, ako bolo na objednávke. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme objednávku OP-1 s riadkami typu 0, 1 a 3 na 6ks tovaru. OP-1 naimportujeme do DL-1 a počet znížime na 3ks. Teda na DL-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3ks. Potom ju naimportujeme druhýkrát do DL-2 a počet znížime na 2ks. Pokiaľ budeme chcieť vystaviť DL-3 na zvyšok objednávky, predvyplnia sa opäť riadky 0,1 a zvyšný 1ks z riadka typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných DL importujú opakovane. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

 • Keď importujete objednávku, na ktorú existujú nejaké rezervácie, uplatnia sa pravidlá pre čerpanie z rezervácií.
 • Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).
 • Importované doklady je možné odpojiť v záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.
 • Pokiaľ používate polohovanie a ide o import pripravovanej OP, a sú na nej šarže/sér. čísla, tak sa do DL šarže/sér. čísla predvyplnia a to z pripravovacích pozícií pripojených k danej OP. Predvyplnia sa vždy všetky šarže/sér. čísla z pripojených pripravovacích pozícií OP, ktoré ešte neboli použité pri importe danej OP do iného dokladu.

  Pokiaľ je ich v pozíciách pripojených k OP k dispozícii viac, ako je aktuálne importovaný počet z OP do DL, je potrebné, aby ste si ich v záložke Šarže/sér. čísla daného DL upravili. Viď Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady.

 • V závislosti od nastavenia parametra Povoliť prečerpanie objednávky prijatej môže byť možné uložiť DL s množstvom prevyšujúcim množstvo na zodpovedajúcom riadku zdrojovej objednávky prijatej (objednávku prečerpať).

  Pokiaľ je prečerpanie uvedeným parametrom povolené a riadok OP je už vyčerpaný (predtým vystavenými dokladmi), na novovytvorenú DL sa založí zodpovedajúci riadok s prednastaveným množstvom 0.

 • Pokud zdrojová objednávka přijatá obsahuje řádky se záporným množstvím (viz parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijatých), při vytváření DL se takové řádky ignorují (převezmou se pouze řádky s kladným množstvím).

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe samotných OP do DL nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe objednávok prijatých ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú objednávku prijatú.