Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá → Požiadavka na výrobu

Ide o jednu z možností tvorby požiadavky na výrobu (POZ). Odkiaľ je možné tvorbu POZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenej novej POZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy POZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Požiadavka na výrobu (POZ) podľa dokladu Objednávka prijatá (OP):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-POZ?

 • z agendy OP funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následné POZ podľa viacerých OP naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Pokiaľ už bola k objednávke prijatej predtým vytvorená akákoľvek požiadavka na výrobu, systém na to upozorní.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvorenej požiadavky na výrobu:

Príklad dialógu na predvyplnenie údajov tvorenej požiadavky na výrobu

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Vyberiete rad dokladov typu Požiadavky na výrobu. Zadanie radu je tu povinné. Tento rad sa použije pre vznikajúci doklad Požiadavka na výrobu len v prípade, že v rámci skladového typu skladovej karty na riadku objednávky prijatej, z ktorej vzniká požiadavka na výrobu, nie je zadaný Rad dokladov Požiadavky na výrobu. V opačnom prípade, tzn. ak je Rad dokladov Požiadavky na výrobu v subzáložke Nastavenie agendy Skladové typy zadaný, použije sa pre vznikajúcu Požiadavku na výrobu rad uvedený v subzáložke Nastavenie agendy Skladové typy.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých riadkov vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tu vytvárame požiadavky na výrobu.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.

Prevziať množstvo

Pri vytváraní požiadavky na výrobu je možné zvoliť, aké množstvo sa preberie z objednávky prijatej. Možnosti:

 • Zostávajúce množstvo - Do požiadavky na výrobu sa prevezme len to množstvo, ktoré ešte nebolo čerpané.
 • Celé množstvo - Do požiadavky na výrobu sa prevezme celé množstvo z objednávky prijatej bez ohľadu na to, či už bolo predtým čerpané.
Skupinovanie riadkov

Požiadavky na výrobu sa môžu vytvoriť podľa riadkov importovaných objednávok prijatých niekoľkými spôsobmi: každému riadku objednávky prijatej buď zodpovedá jedna požiadavka na výrobu alebo sa môžu riadky importovaných objednávok zlúčiť. Možnosti:

 • Nezoskupovať - Každému importovanému riadku objednávky prijatej zodpovedá jeden doklad požiadavky na výrobu. Do hlavičky požiadavky na výrobu sa prenesie z riadka objednávky prijatej:
  • sklad
  • kód a názov skladovej karty
  • zákazku, obchodný prípad a projekt
  • stredisko
  • dátum dodania do položky Požadovaný termín
 • Súhrnne - Pri importe riadkov z objednávok sa program pokúsi zlúčiť zhodné riadky. (Tzn. riadky na rovnaké výrobky s rovnakými údajmi sa zlúčia do jedného dokladu požiadaviek na výrobu). Zlúči tie riadky, ktoré majú zhodné nasledujúce údaje:

  • sklad
  • skladovú kartu
  • jednotku
  • zákazku, obchodný prípad a projekt

  Tu sa nezohľadňujú rozdiely v prípadných importovaných riadkových užívateľsky definovateľných položkách (ako je to napr. v prípade skupinovania pri importe OP →OV).

  Ďalej sa tu neberie do úvahy prípadný rozdiel v jednotke, pretože POZ sa vytvára vždy v hlavnej jednotke, do ktorej sa množstvo z OP prepočíta.

 • Súhrnne za doklady - Podobne ako predchádzajúca voľba, iba s tým rozdielom, že program sa pokúsi zlúčiť do jedného dokladu požiadaviek na výrobu zhodné riadky z jednej importovanej objednávky prijatej. Voľba sa ponúka len v prípade, že importujete viac dokladov ako jeden.
Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Doklad pre prevzatie definovateľných položiek

V tomto prípade sa z pevných údajov žiadne hlavičkové údaje nepreberajú a zo zdrojového dokladu sa preberajú len riadky. Táto voľba tu preto znamená len možnosť prevziať hodnoty hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek z jedného zo zdrojových dokladov. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Tu môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové užívateľsky definovateľné údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové užívateľsky definovateľné položky sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (v definícii položky je nastavené jej predvypĺňanie).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové užívateľsky definovateľné položky prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných objednávok prijatých, podľa ktorých tvoríme požiadavku na výrobu. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Požiadavky na výrobu) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané údaje požiadavky na výrobu sú predvyplné podľa údajov z objednávok prijatých, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť.

Ďalší postup sa líši podľa toho, či vzniká jeden alebo viacero dokladov POZ (čo závisí od toho, koľko rôznych a koľko zhodných výrobkov obsahuje zdrojová objednávka resp. označené objednávky, či zhodné výrobky majú zhodné údaje (sklad, stredisko, zákazka, ...) a od toho, ako je nastavené Skupinovanie riadkov):

 • Ak má vznikať iba jeden POZ - vznikajúca požiadavka na výrobu sa ponúkne na editáciu a ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.
 • Ak má vznikať viacero POZov - požiadavky na výrobu sa priamo vytvoria a ich zoznam sa zobrazí v agende Požiadavky na výrobu vyvolanej "cez" agendu Objednávky prijaté. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Požiadaviek na výrobu sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa novo vytvorených požiadaviek na výrobu. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým faktúram a pod.).

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi OP a POZ vzniká voľná väzba. Viď záložku X-väzby OP a X-väzby POZ.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky. Platí tu:
  • importujú sa iba riadky typu Typ 3-skladový -  Riadky je tu možné importovať ľubovoľne opakovane, tzn. všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do iného POZ).

   Riadky typu Typ 2-text s počtom a sumou, Typ 1-text so sumou a Typ 0-text do POZ importovať NIE JE MOŽNÉ, pretože v rámci POZ nemajú zmysel. Z tohto dôvodu nemá zmysel pre ne zisťovať ich importovateľnosť.

 • Koľko dokladov POZ znikne, závisí o.i. od nastaveného spôsobu skupinovania riadkov.

  Do požiadavky na výrobu je možné z objednávok prijatých preberať len riadky, žiadne hlavičkové údaje sa nepreberajú.

 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

  Pozor, v tomto prípade ide o prenos riadkových UDF položiek OP do hlavičkových UDF položiek POZ.