Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá → Zálohový list vydaný

Ide o jednu z možností tvorby zálohového listu vydaného (ZLV). Odkiaľ je možné tvorbu ZLV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového ZLV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy ZLV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Zálohový list vydaný (ZLV) podľa dokladu Objednávka prijatá (OP):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-ZLV?

Výber zdrojových dokladov

Na rozdiel od iných prípadov procesnej tvorby dokladov tu nie je možnosť vybrať viac zdrojových dokladov. Následný ZLV je tým pádom možné vystaviť len podľa jednej OP. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

K jedné OP je možné vytvořit více následných ZLV, nicméně pokud k dané OP již následný ZLV existuje, před vytvořením dalšího se zobrazí kontrolní dotaz (platí pro oba způsoby volání tvorby následného ZLV).

Upozornění na již existující ZLV k dané OP.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného zálohového listu vydaného:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného zálohového listu vydaného

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojového dokladu použiť, je možné vybrať i ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach prijatých s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých riadkov vybranej objednávky prijatej, podľa ktorej tu vytvárame zálohový list vydaný.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovanej objednávky.

Upraviť celkovú sumu Ide o možnosť upraviť sumu zálohy na zálohovom liste vydanom. Po začiarknutí políčka zadáte, koľko percent zo súčtu súm na jednotlivých riadkoch zálohového listu vydaného, ktoré nie sú typu 4 - záloha, sa doplní ako suma zálohy do riadka typu 4 - záloha, viď popis funkcie Prepočítať zálohu.
Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje zo zdrojového dokladu. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, druh dopravy a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu prevziať:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
  • Ak je začiarknuté, zobrazuje sa identifikácia dokladu, z ktorého sa hlavičkové údaje prevezmú. Keďže tu ale môže byť vybraný len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je priamo vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Zálohovanie listy) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový).

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky zálohového listu vydaného sú predvyplnené podľa údajov z objednávok prijatých, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

V prípade, že zálohový list vydaný vzniká zo všetkých riadkov objednávky prijatej a je potrebné vykonať centové vyrovnanie, aby súhlasili sumy v hlavičke OP a ZLV, vytvorí sa v obsahu zálohového listu vydaného automaticky riadok typu 1 s textom Zaokrúhlenie.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

  • Medzi OP a ZLV vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby ZLV.
  • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
  • Importovať tu je možné riadky ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do iného ZLV). Pri importe OP do ZLV z agendy Zálohových listov vydaných systém upozorní na skutočnosť, že už bol k danej OP vystavený iný ZLV.
  • Z objednávok prijatých sa importujú všetky typy riadkov.
  • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe OP do ZLV nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe objednávok prijatých ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú objednávku prijatú.