Procesná tvorba dokladov - Objednávka vydaná → Faktúra prijatá

Ide o jednu z možností tvorby faktúry prijatej (FP). Odkiaľ je možné tvorbu FP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej FP, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy FP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme len dopĺňajúce informácie k jednotlivým fázam procesnej tvorby dokladu Faktúra prijatá (FP) podľa dokladov Objednávka vydaná (OV):

Ďalej je tu uvedené:

 • Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

  Využijete napr. vtedy, keď chcete mať na dodávateľských faktúrach údaje po riadkoch presne tak, ako ste ich u dodávateľov objednali a to bez toho, aby ste museli riadky nejako znovu do faktúr prijatých zadávať a ďalej, pokiaľ chcete sledovať, na základe akej objednávky vznikla aká faktúra a naopak z faktúry vidieť prostredníctvom X-väzieb na objednávku.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OV-FP?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú FP podľa viacerých OV naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry prijatej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry prijatej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FP.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Dátum prepočtu meny Pokiaľ je medzi importovanými dokladmi a cieľovým dokladom nutný prepočet medzi menami (napr. vybrané zdrojové doklady sú v rôznych menách), je tu možnosť zadať, k akému dátumu sa má zobrať kurz pre prepočet cien do meny cieľového dokladu. (Mena cieľového dokladu je buď na ňom zadaná, alebo môže byť aj prevzatá z jedného z importovaných dokladov v rámci prevzatia hlavičkových údajov). Pokiaľ nebude dátum zadaný, použije sa kurz k dátumu vystavenia cieľového dokladu.
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na objednávkach vydaných s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých importovateľných riadkov vybraných objednávok vydaných, podľa ktorých tu vytvárame faktúru prijatú.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.

Typ výdaja

Začiarkavacie políčko:

 • je začiarknuté bez možnosti odčiarknutia, ak je parameter Používanie typu výdaja vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať povinne.
 • je možné začiarknuť voliteľne, ak je parameter Používanie typu výdaja vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať nepovinne.
 • nie je k dispozícii, ak je parameter Používanie typu výdaja vo Firemných údajoch nastavený na Nepoužívať.

Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii:

 • číselníková položka, do ktorej zadáte alebo vyberiete z číselníka typ výdaja na predvyplnenie do položky Typ v. v obsahu Faktúry prijatej na importované riadky. Povinná položka.
Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní)

Začiarknite, ak sa má vytváraná faktúra vystaviť v Režime Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemský reverse charge). Nie je k dispozícii na editáciu, ak je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, pretože sa predpokladá, že v jeho hlavičke je už údaj zadaný požadovaným spôsobom. (Tu funkciou Import v detaile FP.) Ďalej nie je k dispozícii pri vytváraní FP z OV s Typom obchodu 2. (Nie je potrebné, v takom prípade sa režim reverse charge predpokladá vždy automaticky.) Ďalej nie je k dispozícii pri vytváraní FP z OV s Typom obchodu 2. (Nie je potrebné, v takom prípade sa režim reverse charge predpokladá vždy automaticky.)

Ak sa začiarkne, bude v hlavičke FP začiarknutý príznak Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní).

Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FP.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok vydaných s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých objednávok vydaných, podľa ktorých tvoríme faktúru prijatú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Informácie o preberaní zliav viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Pokiaľ je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena z importovaného dokladu líši od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, keďže už bol zadaný v editovanom doklade riadok), potom sa podľa aktuálneho kurzového lístka zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú aj prípadné importované ceny v obsahu dokladu.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Faktúry prijaté) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky faktúry priajtej sú predvyplnené podľa údajov z objednávok vydaných, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

 • Medzi OV a FP vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby OV a X-väzby FP.
 • Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
 • Importovať tu je možné riadky ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do iného nákupného dokladu FP, PV či OSV).
 • Ceny, zľavy a vylúčenia zo zliav - Ceny sa z OV importujú tiež, pokiaľ ide o objednávku s cenami, v opačnom prípade sa predvyplnia nulové. Pokiaľ sú na OV nastavené zľavy, do FP sa preberú ceny už príslušne zľavnené (FP nepodporuje zľavový systém, tzn. nie je možné importovať predajné ceny nezľavnené a zľavy uplatňovať až vo FP).
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.