Procesná tvorba dokladov - Dopytový list → Objednávka vydaná

Ide o jednu z možností tvorby objednávky vydanej (OV). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

Odkiaľ je možné tvorbu OV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej OV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Objednávka vydaná (OV) podľa dokladu Dopytový list (POL):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu POL-OV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť vybrať len jeden zdrojový doklad. Tu sa procesná tvorba pre túto dvojicu dokladov vyvoláva iba v agende POL, čiže výber zdrojových dokladov sa vykonáva označením priamo v záložke zoznam. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Pri tejto procesnej tvorbe sa však vykonávajú nasledujúce:

  • Aby bolo možné k POL vystaviť OV, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  • Kontrola platnosti dopytovaných cien - Tzn. či dopytované ceny víťazných dodávateľov, na ktoré sa budú vystavovať objednávky (viď predchádzajúci bod), sú platné. Zobrazí zoznam položiek (importovateľných riadkov), pri ich víťaznom dodávateľovi je prekročený dátum platnosti, tzn. pri ktorých dátum zadaný v položke Platná do už vypršal oproti aktuálnemu dátumu.

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvoreného dopytu vydaného:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej objednávky vydanej

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Mena
DPH sadzba

Vyberiete DPH sadzbu, ktorá sa potom použije na predvyplnenie DPH sadzby položky v obsahu Objednávky vydanej na všetky importované riadky, u ktorých nie je sadzba známa odinakiaľ (tzn. zo skladovej karty). Zadanie sadzby je tu povinné, pretože pri nezadanej sadzbe by nebolo možno výsledný doklad OV vystaviť.

Obmedzenie pre riadky:
Doklad pre prevzatie definovateľných položiek

V tomto prípade sa z pevných údajov žiadne hlavičkové údaje nepreberajú a zo zdrojového dokladu sa preberajú len riadky. Táto voľba tu preto znamená len možnosť prevziať hodnoty hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek z jedného zo zdrojových dokladov. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Tu môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu prevziať:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové užívateľsky definovateľné položky sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (v definícii položky je nastavené jej predvypĺňanie).
  • Ak je začiarknuté, zobrazuje sa identifikácia dokladu, z ktorého sa hlavičkové definovateľné položky prevezmú. Keďže tu ale môže byť vybraný len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je priamo vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky objednávky vydanej sú predvyplnené podľa údajov z dopytových listov, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

POZOR! Ako bolo povedané v popise použitia schválených dodávateľov, ak sa používa SCM (viď Čo je potrebné na prevádzku SCM) a schvaľovanie dodávateľov, tak sa pred uložením vytvorených OV vykonáva kontrola, či je firma schváleným dodávateľom objednávaného sortimentu.

Ak nie a užívateľ nemá právo Použiť neschváleného dodávateľa, tak to systém nahlási a vytvorenie objednávok z POL na takých dodávateľov nie je možné. Potom odporúčame zrušiť uzavretie POL a prehodnotiť výber víťazného dodávateľa (vybrať iného), príp. zahájiť nové dopytové konanie. Ak má užívateľ dané právo, tak sa objednávky vytvoria bez ohľadu na to, že niektoré z firiem je neschváleným dodávateľom. Na vytvorených OV ale môžete firmu opraviť, ak by to bolo žiaduce.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe POL do OV nie je možné voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe dopytových listov ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodný dopytový list.