Procesná tvorba dokladov - Prevodka výdaj → Prevodka príjem

Ide o jednu z možností tvorby prevodky príjem (PRP). Odkiaľ je možné tvorbu PRP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PRP, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PRP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme len dopĺňajúce informácie k jednotlivým fázam procesnej tvorby dokladu Prevodka príjem (PRP) podľa dokladu Prevodka výdaj (PRV):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PRV-PRP?

  • z agendy PRP funkciou Nový
  • z agendy PRV funkciou Vytvoriť
  • z agendy PRV automaticky při vytváření nové PRV, je-li toto nastaveno v hlavičce vystavované PRV

    Zde se nevyvolává průvodce popsaný dále, jen se na hlavičce PRV objeví další formulářová pole umožňující zadat řadu vytvářené PRP, sklad použitý na řádcích této PRP a příznak aktualizace posledních pořizovacích cen určující, zda může vytvořená PRP aktualizovat poslední pořizovací cenu na příslušné dílčí skladové kartě.

  • z agendy PRV funkciou Nový zo záložky X-väzby

Výber zdrojových dokladov

Převodka příjem může čerpat obsah (řádky) z několika převodek výdej, proto je v této fázi možné vybrat několik dokladů. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (aktuálny doklad zo záložky zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený na čerpatelné doklady. (Význam tohoto omezení viz kap. Převodky výdej - záložka Omezení.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

  • Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů - Pokud již jsou všechny řádky na všech vybraných převodkách výdej zcela vyčerpané do následných převodek příjem, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a je mu nabídnuta možnost nepokračovat.

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené převodky:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej prevodky príjem

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.
Údaje pre riadky. (Nie je tu možné zadávať obmedzenie pre riadky, ktoré sa majú importovať, ako to býva v rámci iných typov dokladov, tzn. vyberať, ktoré riadky sa majú naimportovať, vždy sa importujú všetky riadky).
Sklad Sklad, do ktorého sa má príjem uskutočniť. Sklad by mal byť iný, ako na zdrojovej prevodke výdaj. Pokiaľ to tak v nejakom riadku nebude, systém vás pri uložení prevodky príjem upozorní a budete ho musieť ešte zmeniť.

Stredisko

Zákazka

Obchodný prípad

Projekt

Ďalej je tu možné zadať stredisko, príp. i zákazku, obchodný prípad a projekt, ktoré sa majú predvyplniť do rovnomenných položiek všetkých riadkov tvorenej prevodky príjem. Ak tu nie sú zadané, prevezmú sa zo zdrojovej prevodky výdaj, no budete ich môcť na riadkoch tvoreného dokladu prípadne dodatočne zmeniť, alebo doplniť.

Či sú tu položky na zadanie zákazky k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Podobne pre položky Obchodný prípad či Projekt.

  Vybrat řádky dokladů ručně

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných převodek výdej, podle nichž zde vytváříme převodku příjem.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, které pocházejí z právě importovaných převodek výdej.

Import případných řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Při importu řádek PRV do řádek PRP se přenášejí i případná sériová čísla a šarže.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Doklad, z ktorého majú byť prevziate hlavičkové údaje

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje (firma, provozovna, popis, způsob dopravy, tuzemsko/dovoz, země...) z daného zdrojového dokladu převzít:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové definovateľné položky sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade sa doplnia len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov.
  • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Zde se otevře agenda Převodek výdej s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané převodky výdej, podle nichž tvoříme převodky příjem. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad není aktivní a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Převodky příjem) otevřená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka Uložit nastavení ve spodní části okna průvodce.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky prevodky príjem sú predvyplnené podľa údajov z prevodky výdaj, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky