Procesná tvorba dokladov - Príjemka → Faktúra vydaná

Ide o jednu z možností tvorby faktúry vydanej (FV). Odkiaľ je možné tvorbu FV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej FV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy FV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Procesná tvorba PR podľa FV sa môže vyskytnúť v dvoch podobách:

 • Přefakturace (prodej podle PR) - V tomto případě jsou vybrané příjemky "pouze" vzorem pro vystavení následné FV s DL. Použijete typicky vtedy, keď ste prijali subdodávku od vášho dodávateľa a teraz ju prefakturovávate ako celok odberateovi.
 • Vracení zboží na prodejních dokladech - Jde o obdobu předchozí volby, s tím, že v tomto případě nejsou vybrané příjemky pouze vzorem pro vytvoření řádků FV, ale přímo se do faktury načerpají, a to v záporném množství, přičemž k takovýmto řádkům už žádný DL nevzniká (nejde o expedici, ale naopak) a odpovídajícím skladovým dokladem je příjemka. Ďalej viď vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Faktúra vydaná (FV) podľa dokladu Príjemka (PR):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PR-FV?

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú FV podľa viacerých PR naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií, ale v tomto případě nemá k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce) na základě informace o čerpatelnosti příjemky do faktury, jelikož mezi fakturami a skladovými příjemkami vzniká pouze vazba volná a na skladové příjemce se nijak nepamatuje, v jakém množství již byla importovaná do faktury. Z tohto dôvodu nie je možné posudzovať "čerpateľnosť" príjemky do faktúry.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry vydanej:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry vydanej:

Prípad prefakturácie Prípad vracania tovaru

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.

Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
Len pokryté skladom

Je k dispozícii len v prípade prefakturácie.

Ak je začiarknuté obmedzenie podľa pokrytia skladom, sprístupní sa položka na výber spôsobu pokrytia - z importovateľných skladových riadkov potom budú vybrané tie, ktoré spĺňajú zvolenú podmienku pokrytia skladom.

 • Len úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú len tie riadky, ktoré sú úplne pokryté skladom
 • Čiastočne aj úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú úplne pokryté riadky aj riadky len čiastočne pokryté - na nich sa potom množstvo automaticky zníži na maximálne možné
Ručný výber riadkov

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Skladové pohyby s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých riadkov vybraných príjemiek, podľa ktorých tu vytvárame faktúru vydanú.

Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov zo skladových dokladov), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných príjemiek.

Typ príjmu

Začiarkavacie políčko:

 • je začiarknuté bez možnosti odčiarknutia, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať povinne.
 • je možné začiarknuť voliteľne, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Zadávať nepovinne.
 • nie je k dispozícii, ak je parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavený na Nepoužívať.

Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii:

 • číselníková položka, do ktorej zadáte alebo vyberiete z číselníka typy príjmov na predvyplnenie do položky Typ p. v obsahu Faktúry vydanej na importované riadky. Povinná položka.
 • začiarkavacie políčko Vždy prepísať zadanou hodnotou:
  • Ak je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na všetky importované riadky, bez ohľadu na to, či položka bola na danom riadku zdrojového importovaného dokladu pred tým vyplnená.
  • Ak nie je začiarknuté - tu zadanú hodnotu predvyplní na importované riadky len vtedy, ak na danom riadku zdrojového importovaného dokladu bola daná položka nevyplnená. Túto možnosť môžete s výhodou využiť, ak ste napr. nejakú položku nezadávali vždy, ale teraz ju chcete na všetkých záznamoch, na ktorých chýba, doplniť vybranou hodnotou.

   Ak je dodací list vytvorený na základe objednávky prijatej, je zdrojovou hodnotou Typ príjmu na riadku danej objednávky.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Je k dispozícii len v prípade vracania tovaru na predajných dokladoch.

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, druh dopravy a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.).

Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FV.)

To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte.

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Príjemiek s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých vybraných príjemiek, podľa ktorých tvoríme faktúru vydanú. Ak je zdrojový doklad len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný.

Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Doklad pre prevzatie definovateľných položiek

Je k dispozícii len v prípade prefakturácie.

V tomto prípade sa z pevných údajov žiadne hlavičkové údaje nepreberajú a zo zdrojového dokladu sa preberajú len riadky. Táto voľba tu preto znamená len možnosť prevziať hodnoty hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek z jedného zo zdrojových dokladov. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný.

Ďalej platí to isté, čo pre predchádzajúcu položku Prevzatie hlavičkových údajov dostupné v prípade vracania tovaru.

Neuzatvárať novootvorenú agendu

Je k dispozici jen pro případ přefakturace (po vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit).

Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Faktúry vydané) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané riadky faktúry vydanej sú predvyplnené podľa údajov z príjemiek, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. V prípade vracania tovaru na predajných dokladoch sú predvyplnené počty záporne. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť (v prípade vracania tovaru sú však možnosti zmien značne obmedzené). Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy" (množstva a ceny)

 • V prípade prefakturácie:
  • V prípade prefakturácie nie je možné pri importe PR do FV voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. Pri importe príjemiek v tomto prípade ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú príjemku.
 • V prípade vracania tovaru na predajných dokladoch:
  • Pokiaľ importujete príjemku (PR) v prípade vracania tovaru, môžete si zvoliť, či budete chcieť tieto príjemky súčasne aj opravovať, alebo nie. Tzn., či prípadné zmeny v riadkoch naimportovaných z daných príjemiek budú chápané ako oprava týchto príjemiek alebo nie. Podľa toho sa líši následné chovanie systému.

   Importovať je možné len príjemku, ktorá má Typ obchodu  = Tuzemský.

   Ak importujete do jednej faktúry viacero skladových dokladov (to môže byť DL alebo aj PR v prípade vracania tovaru), systém sa na režim čerpania spýta len pri prvom skladovom doklade a pre ďalšie importované skladové doklady použije rovnaký režim.

   Môžete voliť z dvoch režimov:

   • Čerpanie z PR "Bez opravy PR" - Tzn. čerpanie z riadka PR bez opravy tohto riadka. V tomto prípade platí.:
    • Do faktúry môžete importovať (čerpať) len presne také množstvo, ktoré je na príjemke uvedené a nebolo vrátené.
    • Zadať menšie množstvo, ako je k dispozícii pre čerpanie na príjemke, nie je možné, tzn. čiastočný import nie je možný.
    • Vlastný obsah riadkov príjemky sa v žiadnom prípade nezmení!

     Do PR sa v tomto prípade neprenesú ani žiadne iné zmeny, ani ak ich je na FV/PP možné zmeniť a ak boli zmenené (napr. stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt). Niektoré údaje sa v tomto režime na FV/PP ani zmeniť nedajú (tieto zmeny by mohli byť nežiaduce (napr. z dôvodu už uskutočnenej skladovej uzávierky a zaúčtovania danej PR a pod.) Čo všetko je na FV/PP možné opraviť a za akých okolností, viď ďalej Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

    riadky s kartami so šaržami/sér.číslami čiastočne čerpať nie je možné, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.

   • Čerpanie z PR "S opravou PR" - Tzn. čerpanie z riadka PR s opravou tohto riadka. V tomto prípade záleží na tom, či daný riadok PR je možné do editovaného dokladu naimportovať celý (tzn. či už bol predtým čiastočne vrátený, alebo nie), či bol ocenený skladovou uzávierkou a či má užívateľ právo opravovať PR:
    • Riadok PR je možné naimportovať celý (tzn. ešte nebol čiastočne vrátený), ani nebol ocenený skladovou uzávierkou a užívateľ má právo opravovať PR - Režim čerpania tohto riadka "S opravou PR" je potom možný a program ho nastaví. Potom zmenou naimportovaného množstva na faktúre priamo automaticky opravujete aj množstvo na príjemke. Tzn. pokiaľ na faktúre zmeníte množstvo predvyplnené z naimportovanej príjemky, bude táto zmena chápaná ako oprava daného riadka príjemky.

     Teda pokiaľ množstvo znížite, nepôjde o žiadne čiastočné čerpanie riadka PR (to pri vracaní tovaru ani nie je možné), ale o jeho opravu na menšie množstvo. (Pokiaľ k danej PR už existujú nejaké vratky, tak nie je možné opraviť množstvo na nižšie, ako je celkový vrátený počet. Kedy taká situácia nastáva, viď poznámka ďalej). A naopak môžete množstvo ľubovoľne zvýšiť, zvýši sa aj na importovanej príjemke. Vlastný obsah riadkov príjemky sa teda po uložení faktúry príslušným spôsobom zmení!!

     Okrem opravy množstva sa do riadkov PR prenáša aj oprava ceny.

     Do PR sa v tomto prípade prenesú aj prípadné ostatné zmeny, ak ich na FV/PP je možné zmeniť a ak boli zmenené (napr. stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt, zmena meny, kurzu a pod.). Čo všetko je na FV/PP možné opraviť a za akých okolností, viď ďalej Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

     Situácia, kedy je povolený režim s opravou, napriek tomu, že v danom momente existujú k PR vratky (teda je vlastne čiastočne vrátená) a tým pádom je sledované aj minimálne opravované množstvo s ohľadom na vratky, môže nastať len v prípade, že opravujete FV, do ktorej bol pri jej vytvorení naimportovaný riadok PR celý, a až následne k PR vznikla vratka príjemky. Pri oprave takejto FV je možný režim s opravou. Pokiaľ by najskôr k PR vznikli vratky a až potom ste ju čerpali do FV, režim s opravou by v danom momente už povolený nebol. Viď ďalej.

    • Riadok PR nie je možné naimportovať celý (tzn. už bol čiastočne vrárený) alebo bol ocenený skladovou uzávierkou alebo užívateľ nemá právo opravovať PR - Režim čerpania tohto riadka "S opravou PR" potom možný nie je. Program na túto skutočnosť upozorní a nastaví režim "Bez opravy PR", pozri vyššie.

     Pokiaľ pridáte do editovaného dokladu nový riadok so záporným množstvom, tak na tento bude v každom prípade generovaná nová príjemka. Teda novo pridané riadky sa nepridávajú na importovanú príjemku, ani keď ju importujete v režime čerpania s opravou PR.

   Informácia o režime čerpania daného riadka je pri každom riadku uvedená v položke "Spôsob importu" v záložke Obsah faktúry vydanej.