Procesná tvorba dokladov - Príjemka → Naskladnenie do pozícií

Ide o jednu z možností tvorby naskladnenia do pozícií (NPZ). Odkiaľ je možné tvorbu NPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového NPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy NPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Naskladnenie do pozícií (NPZ) podľa dokladu Príjemka (PR):

Ďalej je tu uvedené:

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PR-NPZ?

Dvojicu PR-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou NPZ → PR.

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť vybrať len jeden zdrojový doklad. Jeden doklad NPZ sa nemôže viazať k viacerým PR. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (aktuálny doklad zo záložky zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú. Navyše tu ale prebiehajú nasledujúce kontroly:

 • Či vybraný zdrojový doklad má nejaký riadok vystavený na polohovaný sklad.
 • Či vybraný zdrojový doklad má zadané všetky šarže a sér. čísla, pokiaľ sa na ňom vyskytujú riadky s polohovaným skladom a kartami so šaržami/sér. číslami.

  Tu neprebieha ani Kontrola čerpateľnosti v tom zmysle, či ešte niečo z vybraného dokladu zostáva na napolohovanie. Pokiaľ už z neho nezostáva na polohovanie nič, keďže vybraný doklad má už všetky pohyby s polohovanými skladmi napolohované inými existujúcimi polohovacími dokladmi, program pokračuje, akurát ponúkne existujúce doklady na editáciu, pokiaľ nie sú vykonané (pozri ďalej). Pokiaľ by ste ale nevybrali na editáciu žiadny existujúci a pokračovali by ste v tvorbe nového, nebudú v ňom predvyplnené žiadne riadky (a ani ich samozrejme nebude možné pridať).

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dokladu NPZ:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného NPZ

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Existujúci doklad, na ktorý sa má polohovať

Je k dispozícii vtedy, pokiaľ k vybranej PR už nejaké doklady NPZ existujú a nie sú vykonané. V tom prípade nepôjde o vystavenie nového, ale o "opravu" existujúceho. Neponúka sa na začiarknutie, pokiaľ žiadne takéto neexistujú alebo pokiaľ sú už vykonané (vo vykonaných už nie je možné nič meniť). Pokiaľ nejaké nevykonané existujú, je v zátvorke uvedený ich počet. Začiarknutím sa tlačidlo Doklad sprístupní pre vyvolanie zoznamu týchto dokladov, z ktorých jeden vyberiete.

Tu sa otvorí agenda Naskladnenie do pozícií s tzv. červeným obmedzením obmedzená podľa všetkých dokladov NPZ vystavených k danej PR, ktorú polohujeme resp. podľa ktorej chceme vytvárať NPZ doklad. Ak je zdrojový doklad len jeden, priamo sa vyberie.

Pokiaľ vyberiete nejaký už existujúci NPZ, zneprístupnia sa niektoré z položiek uvedených ďalej, keďže nebudú mať pre úpravu už existujúceho NPZ význam.

Naskladňovacie a vyskladňovacie miesto

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie). Vyberiete z číselníka naskladňovacích a vyskladňovacích miest. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa miest s príznakom "naskladňovacie" a len podľa skladov, ktoré sú obsiahnuté v riadkoch skladového dokladu. Pozor, toto miesto (brána) je definované pre konkrétne sklady, a tým pádom určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Viď zoznam skladov v definícii daného miesta.)

Potom sa z PR "naimportujú" len tie polohovateľné riadky, ktoré sú vystavené na sklady zodpovedajúce danému naskladňovaciemu miestu.

Rad dokladov

Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie). Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Sklad, z ktorého sa bude vyskladňovať, sa tu preberá z riadkov zdrojovej príjemky. Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa radov pripojených k skladom, ktoré sú priradené k naskladňovaciemu miestu zadanému v predchádzajúcej položke.

Skladník Význam pozri v popise rovnomennej položky v hlavičke dokladu NPZ. Slúži na jej predvyplnenie.
Automatické polohovanie Poskytuje možnosť vykonať vo vytváranom polohovacom doklade priamo automatické napolohovanie. Ide o jednu z Možností zadania pozícií. Pracuje rovnako ako funkcia Automatické polohovanie v doklade NPZ. Ďalej pozri Zadanie pozícií automaticky - automatické polohovanie.
Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje zo zdrojového dokladu. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ ste vybrali niektorý z existujúcich dokladov (pozri vyššie).

Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu prevziať:

 • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
 • Ak je začiarknuté, zobrazuje sa identifikácia dokladu, z ktorého sa hlavičkové údaje prevezmú. Keďže tu ale môže byť vybraný len jeden, tak tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je priamo vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Naskladnenie do pozícií) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Polohovať (nie Nový).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu žiadne nemajú význam.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky NPZ sú predvyplnené podľa údajov z PR, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - polohovateľné (importovateľné) riadky

 • Medzi NPZ a PR vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby PR.
 • Doklady je možné polohovať i čiastočne  (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka).
 • Importovať je vždy možné len Polohovateľné riadky:
  • Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ je vystavený na polohovaný sklad a pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet ešte nenapolohovaný v zviazaných dokladoch NPZ a pokiaľ sklad na riadkoch skladového dokladu zodpovedá skladom zvoleného naskladňovacieho miesta (pokiaľ sklad nezodpovedá, tak sa do vytváraného polohovacieho dokladu nenaimportuje a bude ho potrebné polohovať samostatne iným polohovacím dokladom s iným naskladňovacím miestom).

  Pokiaľ importujete skladový doklad, ktorý už bol polohovaný čiastočne do iného polohovacieho dokladu, naimportuje sa z neho len zostávajúca ešte nenapolohovaná časť s počtami, ktoré je ešte možné polohovať. Pokiaľ predvyplnený počet znížite, pribudne v polohovacom doklade ďalší riadok na prípadné zadanie zostávajúceho počtu zo skladového riadka do inej pozície. Pokiaľ ale pozície zadáte len pre časť množstva, pôjde len o čiastočné napolohovanie. Množstvo nie je možné zvýšiť (nie je možné z daného skladového riadka polohovať viac, ako je na ňom uvedené).

 • Importovaný doklad nie je možné v tomto prípade nijako odpájať (a zmazať tak všetky z neho importované riadky). V prípade omylom naimportovaného dokladu preto editáciu zrušte a akciu polohovania sklad. dokladu vykonajte znovu). Importované riadky nie je možné ani nijako ručne zmazať, je ich možné len nenapolohovať (nezadať pozície). Viď ďalej Práca s riadkami polohovacieho dokladu vystavovaného podľa skladového.
 • Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Práca s riadkami NPZ vystavovaného podľa PR

Pred samotným zahájením editácie, či už nového alebo existujúceho polohovacieho dokladu s väzbou na doklad skladový, sa tento doklad predvyplní zatiaľ nepolohovanými položkami zo skladového dokladu a to na základe porovnania riadkov skladového dokladu a prípadne už existujúcich riadkov polohovacieho dokladu (v prípade opravy) a tiež všetkých ostatných už existujúcich poloh. dokladov k danému dokladu skladovému a to nasledujúcim postupom:

 • Najskôr prebehne príprava riadkov podľa skladového dokladu. Zoberú sa riadky skladového dokladu (len za polohovateľné sklady) a rozdelia sa tak, aby na každom riadku bolo unikátne:
  • tovar
  • sklad
  • sériové číslo alebo šarža (pokiaľ ich doklad obsahuje)
  • jednotka
  • vzťah jednotky k 1 (pre prípad zmien vzťahov jednotiek k 1 v čase)
  • definovateľné položky, pokiaľ sú nejaké nadefinované

  a to s celkovým počtom na skladovom doklade resp. na danej šarži, pričom sériové čísla sa berú po jednom. Pokiaľ sa polohuje riadok skladového dokladu s kartou so sér. číslami a násobnou jednotkou, táto sa automaticky prevedie na zodpovedajúci počet riadkov s jednotkou so vzťahom 1. Ďalej viď popis položky V pozícii dokladu NPZ.

 • Prejdú sa všetky prípadne už existujúce polohovacie doklady k danému skladovému dokladu a riadky, ktoré sa v nich nachádzajú a tým pádom sú napolohované, sa od zoznamu odrátajú (niektoré riadky vypadnú, niektorým sa napríklad len zníži množstvo).
 • Pokiaľ ide o editáciu existujúceho dokladu, vykoná sa to isté s riadkami editovaného dokladu, ktoré tu boli už pred zahájením editácie.
 • Na zostávajúce množstvo (môže byť teoreticky i záporné) sa vytvorí v editovanom polohovacom doklade nový riadok, ktorý bude mať toto zostávajúce množstvo v položke Zostáva a položku Pozícia a množstvo V pozícii bude mať nevyplnenú.
 • Prácu s riadkami polohovacieho dokladu objasníme podrobne na príklade.

  Majme príjemku na:

  • 1 paletu tovaru AAA
  • 3 balíky tovaru BBB
  • 2 ks tovaru CCC, pri ktorom sa evidujú sériové čísla (majú s.č.0001 a s.č.0002)
  • 10 ks tovaru DDD, ktoré má číslo šarže SR123
  • 20 ks tovaru DDD, ktoré má číslo šarže SR999

  Vytvárame polohovací doklad naskladnenia do pozícií, ktorého riadky sa po otvorení do editácie predvyplní nasledovne:

  Na každom riadku je tovar identifikovaný skladom, kódom a názvom. Pri tovare so sériovými číslami sa rozloží do toľkých riadkov, koľko je na skladovom doklade sériových čísel a to po jednom kuse (jednotke), v prípade šarží sa rozdelelí do riadkov po jednotlivých šaržiach. Stĺpec Zostáva a Jed. obsahuje množstvo jednotlivých položiek (vr.jednotky), ktoré ešte nebolo polohované (nebola zadaná presná pozícia v sklade). Tieto dva stĺpce nie sú editovateľné. Užívateľ zadáva pozíciu v sklade a množstvo, ktoré sa do danej pozície naskladní.


  Povedzme, že v našom príklade bude tovar AAA uložený do pozície C-1/1 (práve jedna celá paleta). Po zadaní pozície na prvom riadku a množstva 1 a po odchode z riadka sa skoriguje údaj v položke Zostáva na 0.

  Ďalej budeme chcieť tovar BBB uložiť do pozície C-2/2, ale sem sa zmestí len jeden balík. Do druhého riadka sa teda zapíše číslo pozície a množstvo 1. Zostáva teda zadať pozíciu pre zvyšné dva balíky. V danom riadku je však už zadaná pozícia pre 1 balík. Po odchode z riadka sa teda automaticky pridá nový riadok na zadanie pozície pre zostávajúce 2 balíky, kde údaje Pozícia a množstvo V pozícii budú nevyplnené a v položke Zostáva bude 2. V pôvodnom editovanom riadku sa stĺpec Zostáva vynuluje. V tejto chvíli bude teda editácia vyzerať takto:

  Všeobecne sa dá povedať, že pri odchode z riadka sa vykoná revízia – hodnota v stĺpci Zostáva sa zníži o už napolohovaný počet na danom riadku (tzn. o množstvo v položke V pozícii). To platí i pre prípadné následné opravy množstva v položke V pozícii). Tzn. v prípade, že po zadaní množstva v riadku pri odchode z riadka v položke Zostáva zostane nenulová hodnota (a kvôli opravám môže byť i záporná) a zároveň je v riadku zadané platné číslo pozície, stĺpec Zostáva sa v danom riadku vynuluje a na ten istý tovar sa založí nový riadok, do ktorého sa množstvo zvyšujúce na napolohovanie presunie.

  Pre následné opravy údajov platí:

  Pokiaľ užívateľ zmení hodnotu v stĺpci V pozícii na riadku, kde je už vyplnená platná pozícia, tak pri odchode z riadka sa skoriguje položka Zostáva a ak vyjde nenulová, zostávajúce množstvo sa prenesie na nový riadok, ktorý sa založí (alebo pokiaľ už takýto riadok s prázdnou pozíciou existuje, množstvo sa k nemu pridá).

  Budeme pokračovať v našom príklade – zostávajúce 2 balíky tovaru BBB uložíme do pozície C-3/1 a obidva kusy tovaru CCC uložíme do pozície C220C. Ďalej z prvej šarže SR123 tovaru DDD uložíme 5 kusov do pozície B110A – tým sa opäť pridá nový riadok na zostávajúcich 5 kusov. Editácia bude teraz vyzerať takto:

  Povedzme, že obsluha urobí chybu a do predposledného riadka omylom zapíše do pozície C-6/1 15 ks namiesto 5 ks. Vznikne nový riadok, kde v stĺpci Zostáva bude -10.

  Pokiaľ doklad obsahuje nejaký riadok so záporným množstvom v položke Zostáva, program nedovolí tento doklad uložiť (validácia). Spôsobilo by to totiž stav, keď je polohované vyššie množstvo, ako koľko je na skladovom doklade, čo je neprípustné. Užívateľ sa musí vrátiť na riadok, kde zadal väčšie množstvo a opraviť ho tak, aby celkový počet neprevyšoval počet uvedený na polohovanom skladovom doklade. Tzn. v našom príklade musí množstvo 15 ks znížiť späť na max. 5ks. Tým riadok s mínusovým množstvom opäť zmizne. Zadaním pozície pre tovar DDD pre šaržu SR999 budú všetky položky napolohované a doklad bude možné uložiť.

  Pokiaľ sa pôvodný skladový doklad následne niekedy neskôr opraví a zvýši sa na ňom množstvo (zníženie nie je dovolené), tak po vyvolaní editácie tohto polohovacieho dokladu sa to prejaví novými riadkami na zatiaľ nenapolohované množstvo, teda rovnako, ako bolo popísané vyššie.

  Takže pokiaľ v našom príklade, keď už máme všetko polohované, skladník následne opraví príjemku a zvýši množstvo tovaru AAA na 2 palety, tak po vyvolaní polohovania príjemky môžeme buď vystaviť ďalší polohovací doklad na 1 pal tovaru AAA, alebo môžeme vybrať opravu už existujúceho polohovacieho dokladu (viď položka Existujúci doklad, na ktorý sa má polohovať). V tom prípade sa v našom doklade zobrazia nasledujúce riadky: