Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Dopytový list

Ide o jednu z možností tvorby dopytového listu (POL). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

Odkiaľ je možné tvorbu POL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového POL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy POL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dopytový list (POL) podľa dokladu Výrobný list (VLG):

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-POL?

Pre tvorbu dopytových listov podľa výrobných listov platia podobné pravidlá ako pre tvorbu dopytových listov podľa ponúk vydaných. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Ponuka vydaná → Dopytový list.

Tu len s tým rozdielom, že pri VLG sa Stav dopytu na riadkoch zdrojového dokladu, ku ktorému sa prihliada v sprievodcovi importom v rámci obmedzení riadkov Dopytovať len nedopytované riadky, nastavuje na dvoch miestach, a to jednak v zozname výrobkov (viď položka Stav dopytu v subzáložke Obsah) a jednak v zozname surovín (viď položka Stav dopytu v subzáložke Strom).

Medzi VLG a POL vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VLG a X-väzby POL.